Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/133.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/133.php on line 4
MIEJSKI WYMIAR POLITYKI WSPÓLNOTOWEJ


24.05.2007

Nowy przewodnik Komisji Europejskiej
"Miejski wymiar polityki wspólnotowej"

W jaki sposób miasta mogą skorzystać z polityki Unii Europejskiej?
Jak zwiększyć znaczenie głosu miast w realizacji tej polityki?

Odpowiedź na te pytania można znaleźć w nowym przewodniku Komisji Europejskiej przeznaczonym dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie przestrzenne miast, zainteresowanych tą dziedziną podmiotów oraz każdego, kogo zajmuje problematyka środowiska miejskiego.

Przewodnik ten, zatytułowany „Miejski wymiar polityki wspólnotowej", ma pomóc wszystkim zainteresowanym osobom w jak najpełniejszym wykorzystaniu możliwości, jakie oferują obszary polityki UE. Przedstawia on inicjatywy mające bezpośredni i pośredni wpływ na zrównoważony rozwój obszarów miejskich oraz ogólny zarys wymiaru miejskiego wszystkich obszarów polityki wspólnotowej w obecnym okresie finansowania (2007-2013).

W części pierwszej przedstawiona jest polityka spójności na okres 2007-2013 oraz jej trzy instrumenty finansowe: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Fundusz Spójności.

W części drugiej opisany jest wymiar miejski obszarów polityki wspólnotowej, prowadzonych przez inne dyrekcje generalne, mianowicie DG ds.: Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans; Środowiska; Badań Naukowych; Energii i Transportu; Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów; Edukacji i Kultury; Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa; Przedsiębiorstw i Przemysłu; Zdrowia i Ochrony Konsumentów; Rolnictwa; Konkurencji; Rynku Wewnętrznego i Usług oraz Biuro Współpracy EuropeAid.


PONADTO NA TEN TEMAT :

Miasta Europy - głównym czynnikiem pobudzającym wzrost i zatrudnienie

Regiony i miasta Europy są głównym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarki Unii – powiedziała Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, na dwudniowym nieformalnym spotkaniu ministrów UE w Lipsku (24-25 maja). Zorganizowane przez prezydencję niemiecką spotkanie ministrów odbywa się pod hasłem „Rozwój miast i spójność terytorialna”. Spotkanie to, którego gospodarzem jest minister transportu, budownictwa i rozwoju miast Niemiec, Wolfgang Tiefensee, ma być okazją do przyjęcia dwóch dokumentów: Agendy terytorialnej UE i Karty Lipskiej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miast Europejskich.

W nieformalnym spotkaniu uczestniczą ministrowie z krajów UE, krajów przystępujących i krajów sąsiedzkich. Na poprzednich nieformalnych spotkaniach ministerialnych w Rotterdamie, Luksemburgu, Baden (Austria) i w Espoo (Finlandia) wskazano na potrzebę pogłębienia współpracy w sprawach związanych z rozwojem miast i terytorium UE. Na spotkaniu w Lipsku zostaną przyjęte wspominane dwa dokumenty, które ustanawiają mapę drogową na nadchodzące lata. Unia Europejska wspiera konwergencję i konkurencyjność regionów i miast w ramach swojej polityki spójności Na okres 2007-2013 przyznano około 350 miliardów euro stanowiących 35,6 proc. całkowitego budżetu. Lepsza współpraca w kwestiach terytorialnych mieści się głównie w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”. W oparciu o doświadczenia z inicjatywą INTERREG ogółem 8,7 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będzie udostępnionych na współpracę transgraniczną, programy transnarodowe i międzyregionalne wspierające współpracę między regionami w zakresie zrównoważonego rozwoju regionalnego. Jeden z tych programów, Europejska Sieć Obserwacyjna Planowania Przestrzennego (ESPON), ma służyć w szczególności tworzeniu europejskiej wspólnoty naukowej w dziedzinie rozwoju terytorialnego. W odniesieniu do rozwoju miast około 19,5 miliardów euro przeznaczono na wsparcie miast UE w latach 2007-2013, z czego 3,3 miliarda euro na odnowę terenów poprzemysłowych i terenów skażonych, 8,3 miliardy euro na projekty służące regeneracji obszarów miejskich i wiejskich, 7 miliardów euro na transport miejski i niemal 900 milionów euro na infrastrukturę mieszkaniową. Łącznie około 1/3 środków polityki spójności zostanie zainwestowanych w miasta.


ŹRÓDŁA

http://www1.ukie.gov.pl/....Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/133.php on line 36

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/133.php on line 36