Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/145.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/145.php on line 4
OCENA NADZORU PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH


Bruksela, dnia 13 czerwca 2007 r.

Komisja ocenia nadzór pracowników delegowanych, gwarantując przy tym ich ochronę
Komisja przedstawiła dziś ocenę krajowych środków nadzoru delegowania pracowników, a także oceniła współpracę administracyjną państw członkowskich w tej kwestii. Celem Komisji jest usunięcie niepotrzebnych przeszkód w swobodnym świadczeniu usług na rynku wewnętrznym, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony dla delegowanych pracowników. To zrównoważone podejście ma być m.in. wspierane przez komitet wysokiego szczebla składający się z ekspertów rządowych z udziałem partnerów społecznych, aby ułatwiać wymianę dobrych praktyk. Komisja również zaproponowała wzmocnienie współpracy administracyjnej za pomocą systemu informacji na temat rynku wewnętrznego (IMI).

Dyrektywa dotycząca delegowania pracowników ma służyć zarówno interesom usługodawców, jak i odbiorców usług. Vladimír Špidla, europejski komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans powiedział dziś: „Mobilność ma istotne znaczenie dla rozwiązywania problemów z brakiem siły roboczej w UE. Na rynku wewnętrznym przedsiębiorstwa nie powinny napotykać na niepotrzebne przeszkody, gdy świadczą usługi za pomocą pracowników delegowanych. Jednocześnie państwa członkowskie muszą być w stanie stosować proporcjonalne środki kontroli w celu zwalczania nielegalnego zatrudnienia i zapewnienia ochrony pracowników”. Komisarz dodał: „Napawa optymizmem, jeżeli można stwierdzić, że poczyniono pewne postępy w zakresie udostępniania informacji o delegowaniu pracowników, które są przekazywane na stronach internetowych, w punktach kontaktowych i broszurach. Jest jednak wątpliwe, czy wszystkie proponowane przez niektóre państwa członkowskie środki kontroli rzeczywiście służą celom ochrony pracowników”.

Wspomniany dokument jest działaniem następczym po komunikacie z 2006 r. (IP/06/423), który zawiera wskazówki w sprawie stosowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, także w świetle orzeczeń Trybunału w tym zakresie. Po dokładnym zbadaniu sytuacji we wszystkich państwach członkowskich i po uwzględnieniu opinii wyrażonych przez państwa członkowskie i partnerów społecznych, a także przez Parlament Europejski, w komunikacie podkreślono pilną potrzebę usprawnienia współpracy administracyjnej i wezwano państwa członkowskie do dokonania przeglądu określonych środków kontroli.

Podając szacunkową liczbę pracowników delegowanych w UE, która wynosi około jednego miliona, zwrócono uwagę na znaczenie gospodarcze poprawnego stosowania dyrektywy. Zdaniem Komisji niekwestionowana jest potrzeba sprawdzenia przez urzędy krajowe za pomocą inspekcji i środków kontroli, w razie konieczności, czy usługodawcy przestrzegają przepisów krajowych. Celem komunikatu nie jest kwestionowanie różnych modeli socjalnych czy sposobu organizacji systemów negocjacji zbiorowych w państwach członkowskich. Niemniej istnieją pewne wskazówki, że określone środki są nadmierne i wykraczają poza ochronę praw pracowników delegowanych oraz stanowią nieuzasadnione przeszkody w swobodnym świadczeniu usług, stanowiącym jedno z podstawowych praw zawartych w Traktacie. Należy nadmienić, iż Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że każdy środek musi być proporcjonalny do wyznaczonego celu.

Obecnie wydaje się, że wiele państw członkowskich opiera się na instrumentach krajowych. Sytuacja ta może być związana, a nawet spowodowana faktycznym brakiem współpracy administracyjnej, nadal niezadowalającym poziomem dostępu do informacji, a także problemami z transgranicznym egzekwowaniem przestrzegania przepisów.

Jak zaznaczono w komunikacie z 2006 r., urzędy krajowe krajów pochodzenia powinny współpracować z urzędami w przyjmujących państwach członkowskich i udostępniać im wszelkie wymagane informacje, aby umożliwić wypełnianie obowiązków kontroli i zwalczanie nielegalnych praktyk. Biura łącznikowe i organy nadzorujące powinny dysponować odpowiednimi środkami umożliwiającymi poprawne i szybkie reagowanie na wszelkiego rodzaju zapytania.

Dobre przykłady udostępniania informacji można znaleźć w Belgii, gdzie bardzo ulepszono stronę internetową na temat delegowania pracowników, która zawiera jasne informacje o oferowanych warunkach pracy i formalnościach, jakie muszą spełnić pracownicy delegowani. Innym przykładem jest Hiszpania, gdzie władze ustanowiły jednolite biuro łącznikowe i nadzorujące, do którego można kierować pytania informacyjne i dotyczące współpracy, niezależnie od miejsca świadczenia usług.

Komunikat wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia wzajemnej współpracy i do współpracy z Komisją. Podkreśla również ważną rolę partnerów społecznych. Aby umożliwić postępy, zawiera propozycje służące dalszej poprawie stosowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników:


Osoba udzielająca informacji: Katharina von Schnurbein 02/2981408

Dodatkowe informacje:
Nowy komunikat http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/communication_en.pdf

Załącznik do nowego komunikatu
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/annex_en.pdf

Komunikat z 2006 r. „Wytyczne dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług”:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0159:EN:NOT

Strona internetowa zatrudnienia i spraw społecznych – delegowanie pracowników
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/postingofworkers_en.htm


ŹRÓDŁA

Dodatkowe informacje: Nowy komunikat
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/communication_en.pdf

Załącznik do nowego komunikatu
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/annex_en.pdf

Komunikat z 2006 r. „Wytyczne dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług”:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0159:EN:NOT

Strona internetowa zatrudnienia i spraw społecznych – delegowanie pracowników
http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/postingofworkers_en.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/145.php on line 66

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/145.php on line 66