Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/167.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/167.php on line 4
FLEXICURITY


27.06.2007

Flexicurity – dobra praca dla większej liczby ludzi

27 czerwca 2007 r. Komisja przedstawiła wnioski zmierzające do ustanowienia wspólnych zasad flexicurity – modelu łączącego elastyczność i bezpieczeństwo dla pracowników i przedsiębiorstw, sprzyjającego konkurencyjności, zatrudnieniu i zadowoleniu z pracy.

Strategie flexicurity mogą przyczynić się do modernizacji rynków pracy w Europie oraz do skuteczniejszego sprostania wyzwaniom związanym z globalizacją i wykorzystania tworzonych przez nią możliwości. Obejmują one jednocześnie elastyczne i rzetelne rozwiązania w zakresie umów, aktywne polityki rynku pracy, kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie oraz nowoczesne systemy ochrony socjalnej zapewniające odpowiednie wsparcie dochodów w okresach bezrobocia.

Komisja przedstawiła również zestaw typowych "ścieżek" mających dopomóc państwom członkowskim w opracowaniu ich własnych krajowych strategii flexicurity oraz w korzystaniu nawzajem ze swoich doświadczeń i praktycznych wzorców. Zgodnie ze strategią UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wspólne zasady flexicurity mają w założeniu zapewnić większej liczbie Europejczyków możliwość odniesienia maksymalnych korzyści w warunkach dzisiejszej szybko zmieniającej się globalnej gospodarki.


Flexicurity – dobra praca dla większej liczby ludzi

Komisja przedstawiła dziś wnioski zmierzające do ustanowienia wspólnych zasad „flexicurity” – modelu łączącego elastyczność i bezpieczeństwo dla pracowników i przedsiębiorstw, sprzyjającego konkurencyjności, zatrudnieniu i zadowoleniu z pracy. Strategie flexicurity mogą przyczynić się do modernizacji rynków pracy w Europie oraz do skuteczniejszego sprostania wyzwaniom związanym z globalizacją i wykorzystania tworzonych przez nią możliwości. Obejmują one jednocześnie elastyczne i rzetelne rozwiązania w zakresie umów, aktywne polityki rynku pracy, kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie oraz nowoczesne systemy ochrony socjalnej zapewniające odpowiednie wsparcie dochodów w okresach bezrobocia. Komisja przedstawiła również zestaw typowych „ścieżek” mających dopomóc państwom członkowskim w opracowaniu ich własnych krajowych strategii flexicurity oraz w korzystaniu nawzajem ze swoich doświadczeń i praktycznych wzorców. Zgodnie ze strategią UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wspólne zasady flexicurity mają w założeniu zapewnić większej liczbie Europejczyków możliwość odniesienia maksymalnych korzyści w warunkach dzisiejszej szybko zmieniającej się globalnej gospodarki.

Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, powiedział: „Flexicurity jest najlepszym sposobem zapewnienia obywatelom Europy wysokiego bezpieczeństwa zatrudnienia, aby na każdym etapie życia zawodowego mieli oni zarówno możliwość znalezienia dobrej pracy, jak i nadzieję na korzystny rozwój kariery w szybko zmieniającym się środowisku gospodarczym. Model ten wprowadza równowagę praw i obowiązków pracowników i przedsiębiorstw, a także organów publicznych: każda z tych stron jest zobowiązana działać na rzecz zatrudnienia, społeczeństwa i trwałego wzrostu. Zamiast zwiększać bezpieczeństwo jednej grupy kosztem bezpieczeństwa innej, model flexicurity wykorzystuje pozytywną interakcję pomiędzy elastycznością a bezpieczeństwem. Obecnie potrzebujemy współdziałania wszystkich stron, aby zapewnić powodzenie tego modelu i jego korzystne skutki dla gospodarki, pracowników i przedsiębiorstw w Europie.”

Europa musi znaleźć nowe sposoby stworzenia bardziej elastycznych warunków na rynkach pracy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnienia. Flexicurity to kompleksowe podejście do tworzenia polityki rynku pracy, łączące dostateczną elastyczność umów (dającą firmom i pracownikom możliwość sprostania zmianom) z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa w zakresie możliwości zachowania miejsca pracy bądź znalezienia w krótkim czasie nowej pracy, a także z zapewnieniem odpowiedniego dochodu w okresie przed jej podjęciem. Komunikat podkreśla, że rozwiązanie takie może być korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstw. Elastyczność oznacza stworzenie warunków, w których pracownicy mogą łatwo zdobyć lub zmienić pracę; obejmuje ona flexicurity w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym w ramach tego samego przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo oferowane jest nie tylko pracownikom, ale również firmom: poprawa kwalifikacji pracowników zwiększa bezpieczeństwo i korzyści pracodawcy. Elastyczność i bezpieczeństwo mogą się wzajemnie wzmacniać.

Komunikat, sformułowany na podstawie szerokich konsultacji z głównymi zainteresowanymi stronami, określa główne obszary polityki flexicurity (elementy modelu) i zawiera propozycję ośmiu wspólnych zasad, na których model ma się opierać. Zasady te są punktami odniesienia, wymagającymi uzgodnienia przez państwa członkowskie. Są to:

W komunikacie przedstawiono również cztery typowe ścieżki rozwoju strategii flexicurity, którymi powinny kierować się państwa członkowskie w opracowywaniu strategii dostosowanych do krajowych potrzeb. Nie ma w tym względzie uniwersalnych, gotowych rozwiązań, ponieważ rynek pracy w poszczególnych krajach UE znacząco się różni. W niektórych krajach działania mogą koncentrować się na przykład na rozwiązaniach stosowanych w poszczególnych przedsiębiorstwach; w innych mogą one dotyczyć bardziej zmian miejsca pracy. Ścieżki zostały opracowane na podstawie autentycznych doświadczeń i polityk państw członkowskich, które zostały zanalizowane przez grupę ekspertów w zakresie flexicurity oraz jej sprawozdawcę, prof. Tona Wilthagena.

Poszczególne aspekty polityki, których dotyczy model flexicurity, oraz elementy tego modelu nie są nowe, ale strategia flexicurity stanowi nowe, zintegrowane podejście, w ramach którego poszczególne elementy mogą się nawzajem wspierać.

Instrumenty finansowe UE na rzecz spójności, a w szczególności Europejski Fundusz Społeczny na okres programowania 2007-2013, mogą wnieść istotny wkład w zakresie aspektów finansowych flexicurity, np. poprzez szkolenia na poziomie przedsiębiorstw, programy uczenia się przez całe życie lub promocję przedsiębiorczości.

Niedawne badanie Eurobarometru (przeprowadzone jesienią 2006 r.) wykazało, że obywatele Europy rozumieją i akceptują potrzebę zmian i dostosowań, która wiąże się z modelem flexicurity: 72 % z nich uważa, że umowy o pracę powinny być bardziej elastyczne, aby zwiększyć liczbę miejsc pracy; 76 % uważa, że posada na całe życie jest rozwiązaniem należącym już do przeszłości, a 88 % podziela pogląd, że uczenie się przez całe życie zwiększa szanse szybkiego znalezienia pracy.

Model flexicurity jest istotnym elementem „Zintegrowanych wytycznych”, przyjętych jednomyślnie przez państwa członkowskie, stanowiących podstawę wdrażania lizbońskiej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zarówno na poziomie europejskim, jak i lokalnym. Koniecznym warunkiem powodzenia flexicurity jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Komisja zachęca państwa członkowskie do współpracy z partnerami społecznymi w celu zawarcia krajowych metod realizacji flexicurity w krajowych programach reform w ramach strategii.

Więcej informacji:

Komunikat:
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jun/flexicurity_en.pdf

Sprawozdanie ekspertów – przykłady zastosowań flexicurity w 27 państwach członkowskich
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Kontekst:
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_meaning_en.htm

Konferencja poświęcona flexicurity z udziałem zainteresowanych stron, 20 kwietnia 2007 r.:
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/flex_stakeholderconference_en.htm


ŹRÓDŁA

http://europa.eu/rapid/press...
http://www2.ukie.gov.pl/...


Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/167.php on line 68

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/167.php on line 68