Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/169.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/169.php on line 4
EUROPEJSKA KARTA PRAW ODBIORCÓW ENERGII
OTWARCIE RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU


06.07.2007

Komisja Europejska proponuje ustanowienie Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii. Chce, by zostały w niej zawarte prawa odbiorców w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu, w tym prawa dotyczące umów, informacji przekazywanych odbiorcom, cen, rozstrzygania sporów i ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Po raz pierwszy prawa byłyby zawarte w jednym dokumencie. Karta pomoże odbiorcom świadomie wybierać dostawców. Konsumenci uzyskali to prawo 1 lipca, gdy nastąpiło pełne otwarcie rynków gazu i energii.

Odbiorcy oczekują nie tylko zrównoważonych, bezpiecznych i konkurencyjnych dostaw energii, ale także tego, że UE zapewni ochronę ich praw w sytuacji otwarcia rynków energii. Tu właśnie z pomocą przychodzi Europejska Karta Praw Odbiorców, powiedział Andris Piebalgs, Komisarz KE ds. energii.

Otwarcie tych rynków jest zarówno wyzwaniem, jak i szansą dla odbiorców europejskich, dodała komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa. Tylko jeśli uda nam się stworzyć wydajny i przejrzysty rynek, na którym prawa odbiorców są w pełni chronione, a dobrze poinformowani odbiorcy korzystają z dostępnych ofert w oparciu o posiadaną wiedzę, będziemy mogli stwierdzić, że osiągnęliśmy nasz cel.

Komisja ogłosiła swoje zaangażowanie na rzecz ochrony praw odbiorców energii w komunikacie w sprawie polityki energetycznej z dnia 10 stycznia 2007 r. Ministrowie ds. energii oraz szefowie państw i rządów wnioskowali również o lepszą ochronę odbiorców w sytuacji pełnego otwarcia rynków energetycznych w UE w lipcu 2007 r., w następstwie którego odbiorcy mogą wybrać dostawcę energii. Prawa odbiorców energii wraz z zabezpieczeniami dla najbardziej narażonych grup obywateli zostały już ustanowione w dyrektywach w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu (2003/54/WE oraz 2003/55/WE), ale w obliczu pełnego otwarcia rynków prawa te należy wyjaśnić.

Odbiorcy potrzebują przejrzystych informacji, które ułatwią im dokonanie wyboru dostawcy. Potrzebują również ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi nakłaniającymi ich do zmiany dostawcy lub wręcz przeciwnie – utrudniającymi taką zmianę. Procedury zmiany dostawcy muszą być skuteczne. Należy również zwalczać ryzyko „ubóstwa energetycznego”, chroniąc obywateli, którzy mogą znaleźć się w szczególnie trudnej sytuacji na skutek podwyżek cen energii elektrycznej.

W kierunku Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii

Komisja określiła cztery główne cele, na których powinna opierać się przyszła karta:

Kolejnym krokiem będą konsultacje z zainteresowanymi stronami (w tym z przedstawicielami odbiorców, urzędami regulacji energetyki, państwami członkowskimi oraz branżą gazowniczą i elektroenergetyczną) w sprawie proponowanych elementów karty. Następnie, na podstawie wkładu zainteresowanych stron, Komisja sporządzi ostateczną wersję dokumentu, który zostanie przez nie podpisany podczas oficjalnej uroczystości.

Powinno to nastąpić na początku grudnia 2007 r.


Treść komunikatu Komisji Europejskiej „W kierunku Europejskiej Karty Praw Odbiorców Energii” oraz zaproszenie do uczestnictwa w publicznych konsultacjach dostępne są na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Tekst dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Więcej informacji na temat unijnej polityki energetycznej, w tym treść komunikatu Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie europejskiej polityki energetycznej, dostępnych jest na stronie:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


Od 1 lipca 2007 możemy sami decydować, kto dostarczy nam gaz i energię elektryczną. 1 lipca nastąpiło pełne otwarcie rynków gazu i energii, a to dla konsumentów oznacza właśnie możliwość wyboru dostawcy. Rynek energii w UE będzie funkcjonowal tylko przy aktywnym udziale konsumentów - podkreśla Andris Piebalgs, Komisarz UE ds.energii.

Pełne otwarcie rynku stanowi kamień milowy w tworzeniu w pełni funkcjonującego europejskiego rynku energii.

Pomimo unijnej zasady wolnego wyboru przez każdego obywatela należy na razie wziąć pod uwagę kilka wyjątkowych przypadków, gdzie konkurencja na razie nie jest możliwa. Chodzi tutaj o kraje bałtyckie czy państwa członkowskie, w których dopiero niedawno wprowadzono gaz.

Od 1 lipca większe i średnie lokalne spółki dystrybucji energii i gazu będą musiały stać się oddzielnymi podmiotami prawnymi (tzw. rozdział prawny). Działanie to zwiększy niezależność spółek dystrybucyjnych od spółek-matek, co z kolei zagwarantuje wszystkim dostawcom równy dostępu do sieci dystrybucji. Na poziomie przesyłu rozdział prawny obowiązuje już od 2003 r.

Zachęcam europejskich konsumentów do korzystania z możliwości wolnego wyboru dostawców energii. Rynek energii UE będzie funkcjonował tylko przy aktywnym udziale konsumentów w rynku. Jednak wciąż istnieją pewne przeszkody dla prawdziwej konkurencji na rynku wewnętrznym. Dlatego Komisja będzie nadal czuwać nad prawidłowym wykonywaniem obowiązujących przepisów i wkrótce przedłoży nowy wniosek dotyczący dodatkowych środków prawnych – powiedział komisarz Piebalgs.

Wewnętrzny rynek energii jest istotnym środkiem gwarantującym obywatelom i przemysłowi uczciwe ceny. Ponadto gwarantuje on dostęp do rynku energii również mniejszym przedsiębiorstwom, np. spółkom inwestującym w energię odnawialną.

Co więcej, dobrze funkcjonujący rynek zapewnia wystarczający poziom inwestycji w elektrownie i sieci przesyłowe, co pozwala na uniknięcie przerw w dostawach prądu czy gazu. Europejska Grupa Regulatorów Elektroenergetyki i Gazownictwa (ERGEG) opublikowała niedawno przegląd stanu regulacji cen dla użytkowników końcowych i otwarcia rynku [444 KB] który przedstawia ogólne dane dotyczące otwarcia rynku we wszystkich państwach członkowskich.

Fakt, że mimo oczywistych podwyżek cen źródeł energii pierwotnej, takich jak węgiel i gaz, średnie ceny detaliczne energii elektrycznej utrzymywały się na stosunkowo stałym poziomie w ujęciu realnym, wyraźnie wskazuje na większą efektywność dostaw energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej, w szczególności dla gospodarstw domowych, w rzeczywistości obniżyłyby się, gdyby nie uwzględniać skutków opodatkowania przez państwa członkowskie.

Jeśli chodzi o gaz, czynniki wpływające na ceny, takie jak konieczność przejścia na droższe źródła dostaw, takie jak skroplony gaz ziemny, i stałe powiązanie części importowanego gazu z cenami ropy, wystąpiłyby niezależnie od wprowadzenia konkurencji. Należy przypomnieć, że nie można oczekiwać, by ceny energii były zawsze niskie niezależnie od czynników zewnętrznych. Jednak konkurencyjne i otwarte rynki pozwolą na osiągnięcie najkorzystniejszych cen dla użytkowników końcowych, w tym dla energochłonnego przemysłu.

Chociaż konsumenci nie są zobowiązani do zmiany swojego dostawcy energii, zmiana taka może stanowić lepsze rozwiązanie w odniesieniu do cen i usług. Doświadczenia państw członkowskich, w których przed 1 lipca można było dowolnie wybierać dostawcę energii, wskazują, że coraz więcej konsumentów korzysta z tej możliwości.

Dnia 5 lipca Komisja Europejska przedstawi też nową inicjatywę w celu wsparcia praw konsumentów energii, tzw. Europejską Kartę Praw Konsumentów Energii.

Samo otwarcie rynku nie gwarantuje odpowiedniej liczby dostawców i odpowiedniej konkurencji. W związku z tym Komisja jest gotowa kontynuować swoje wysiłki w celu zapewnienia uczciwej i dynamicznej konkurencji we wszystkich państwach członkowskich.

Zapraszamy na stronę interenetową poświęconą liberalizacji rynku gazu i energii: http://www.agathepower.eu


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm

http://www.agathepower.eu


Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/169.php on line 71

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/169.php on line 71