Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/171.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/171.php on line 4
Unia Europejska na miarę XXI wieku


12.07.2007

Europa bardziej demokratyczna, skuteczna i przejrzysta. Europa praw i wartości oraz Europa silniejsza na arenie międzynarodowej – oto najważniejsze korzyści Traktatu Reformującego, na które wskazuje Komisja Europejska w opinii „Reformowanie Europy na potrzeby XXI wieku".

Komisja analizuje w jakim stopniu traktat rewizyjny pozwoli sprostać strategicznym wyzwaniom politycznym stojącym przed Europą oraz podkreśla znaczenie uzgodnienia i ratyfikacji traktatu reformującego przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r.

Porozumienie osiągnięte podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej wyznacza przejrzysty i precyzyjny mandat dla naszych działań. Jednakże mandat nie jest traktatem – mówił Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Barroso – Teraz musimy wykorzystać ten rozpęd i dołożyć wszelkich starań, by traktat rewizyjny został przyjęty jak najszybciej. Musimy wykorzystać okazję do wprowadzenia zmian. Musimy również zadbać o to, by wszystkie nowe i korzystne rozwiązania przewidziane w mandacie konferencji międzyrządowej znalazły odzwierciedlenie w postanowieniach traktatu. Na koniec podkreślił, że wśród polityków panuje powszechna zgoda, że należy uszanować zakres i treść mandatu konferencji międzyrządowej i nie otwierać ponownie tej kwestii. Stanowisko takie zdecydowanie popiera Komisja.

Komisarz Margot Wallström dodała:Nowe rozwiązania polityczne zawarte w traktacie rewizyjnym – dotyczące energii, imigracji, zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa – stanowią właściwą odpowiedź na oczekiwania obywateli wobec UE. Według Wallström nowy traktat zapewni UE większą demokrację i przejrzystość: Rada będzie obradowała jawnie, arola Parlamentu Europejskiego zostanie wzmocniona.Inicjatywa obywatelska umożliwi po raz pierwszy w historii realizację zasad demokracji uczestniczącej na szczeblu UE. Komisarz podkreśliła:Zaangażowanie parlamentów państw członkowskich oznacza, że zagadnienia europejskie będą miały większy wpływ na kształt krajowych debat politycznych i będą w nich bardziej widoczne.

Komisja zaznaczyła, że wyzwaniem dla Europy będzie realizacja strategii politycznych odpowiadających oczekiwaniom obywateli. Chodzi zatem o wizję Europy gotowej do zgodnych działań na rzecz wspólnej przyszłości. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał, Unia Europejska potrzebuje modernizacji i reform.

Zdaniem Komisji, mandat konferencji międzyrządowej uzgodniony podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 21–22 czerwca 2007 r. godzi ambicje z realizmem politycznym. Stanowi także solidny fundament instytucjonalny i polityczny, którego potrzebuje Unia Europejska, by spełnić oczekiwania obywateli. Konferencja międzyrządowa to skuteczne narzędzie i forum do uzgodnienia traktatu w celu jego szybkiej ratyfikacji.

Komisja podkreśliła w swojej opinii korzyści wynikające z Traktatu Reformującego dla Unii Europejskiej i jej obywateli:

– bardziej demokratyczna i przejrzysta Europa: wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych; większa przejrzystość Rady UE; możliwość wystąpienia grupy miliona obywateli do Komisji z wnioskiem o podjęcie inicjatywy leżącej ich w interesie oraz wyraźniejszy podział zadań na szczeblu europejskim i krajowym.

– bardziej skuteczna Europa: sprawniej działające instytucje oraz skuteczniejsze metody pracy; nowocześniejsze instytucje zdolne do działania w Unii 27 państw członkowskich przy przyśpieszonych procedurach decyzyjnych; poprawa zdolności do działania w obszarach priorytetowych dla dzisiejszej Unii; uproszczone i bardziej sprawiedliwe zasady głosowania oraz sprawniejsze instytucje.

– Europa praw i wartości, solidarności i bezpieczeństwa: jasne wartości i cele Unii; Karta praw podstawowych obejmująca prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i socjalne, których Unia musi przestrzegać; większa solidarność i bezpieczeństwo w takich dziedzinach jak polityka energetyczna, zmiany klimatyczne, ochrona ludności, pomoc humanitarna i zdrowie publiczne; zwiększenie potencjału Unii w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

– Europa na arenie międzynarodowej: silniejsza pozycja dzięki połączeniu instrumentów europejskiej polityki zewnętrznej, zarówno w zakresie opracowywania, jak i realizacji polityki. Traktat rewizyjny pozwoli Europie zajmować przejrzyste stanowisko w kontaktach z partnerami na całym świecie; zapewni większą spójność między różnymi elementami polityki zewnętrznej UE w nowych warunkach instytucjonalnych oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego, politycznego i dyplomatycznego Europy dla promowania jej interesów i wartości na całym świecie.

W podsumowaniu opinii Komisja stwierdziła, że taki traktat rewizyjny umożliwi Europie wprowadzenie zmian, zapewnienie Europejczykom większego bezpieczeństwa i dobrobytu oraz możliwości kształtowania procesu globalizacji.

Komisja zwraca się zatem do wszystkich uczestników konferencji międzyrządowej o stworzenie takich warunków, które pozwolą na uzgodnienie treści traktatu rewizyjnego i jego ratyfikację przed wyborami europejskimi w czerwcu 2009 r.

Kontekst

Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21–22 czerwca 2007 r. szefowie państw i rządów wspólnie stwierdzili konieczność zwołania konferencji międzyrządowej. Przyjęto wówczas mandat, w którym wyraźnie określono zadanie opracowania traktatu rewizyjnego celem zmiany Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Przed rozpoczęciem konferencji międzyrządowej Komisja przedstawia formalną opinię zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej.

Portugalia sprawująca obecnie przewodnictwo w Radzie ogłosiła, że zamierza otworzyć konferencję międzyrządową podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w dniach 23–24 lipca 2007 r.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/070712_pl.htm


Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/171.php on line 39

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/171.php on line 39