Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/174.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/174.php on line 4
BIAŁA KSIĘGA SPORTU UE


07.07.2007

Stworzenie nowych wytycznych dotyczących kultury fizycznej oraz utworzenie unijnej sieci na rzecz aktywności fizycznej – to główne tematy Białej księgi na temat sportu, którą przyjęła Komisja Europejska. Biała księga podkreśla miejsce sportu w tworzeniu europejskich polityk, uświadamia specyficzne potrzeby sektora sportu oraz określa odpowiednie działania na poziomie UE, powiedział Ján Figel, komisarz ds. edukacji.

Biała księga na temat sportu jest pierwszą całościową inicjatywą Komisji poświęconą sportowi.

Realizacja wniosków zawartych w Białej księdze może dopomóc we wskazaniu drogi dla przyszłych unijnych działań wspomagających w sektorze sportu, ponieważ ostatni szczyt Rady Europejskiej stworzył możliwość umieszczenia w Traktacie zapisu o sporcie, dodał Figel.

Zachowuje ona zasadę subsydiarności, autonomii organizacji sportowych oraz obowiązujących ram prawnych UE. Autorzy tego dokumentu wprowadzają pojęcie specyfiki sportu w granicach istniejących kompetencji UE.

Biała księga jest wynikiem przeprowadzonych na szeroką skalę w ciągu ostatnich dwóch lat konsultacji z organizacjami sportowymi, takimi jak komitety olimpijskie i federacje sportowe, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami. W lutym br. w ramach tych konsultacji przeprowadzono debatę internetową, podczas której Komisja otrzymała 777 odpowiedzi.

Komisyjna inicjatywa w dziedzinie sportu przyczynia się do jasności w prawie, której potrzebują zainteresowane strony. Po raz pierwszy Komisja dokonuje przeglądu orzecznictwa ETS oraz decyzji Komisji w zakresie sportu.

Biała księga przedstawia również propozycje konkretnych działań zebranych w szczegółowym planie działania, nazwanych imieniem Pierre’a de Coubertina. Plan działania skupia się przede wszystkim na społecznych i gospodarczych aspektach sportu, takich jak zdrowie publiczne, edukacja, integracja społeczna, wolontariat, stosunki zewnętrzne oraz finansowanie sportu.

Przewiduje się prowadzenie zorganizowanego dialogu z organizacjami sportowymi, takimi jak europejskie federacje sportowe, europejskie i krajowe organizacje patronackie, europejskie i krajowe komitety olimpijskie oraz europejskie pozarządowe organizacje sportowe.

W ciągu najbliższych lat Biała księga na temat sportu posłuży Komisji jako drogowskaz w prowadzeniu jej działań związanych ze sportem. Wnioski zawarte w planie działań obejmują przede wszystkim:

Biała księga na temat sportu zostanie teraz przekazana Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów, zaś ich ustalenia zostaną następnie przesłane unijnym ministrom ds. sportu.

W październiku Komisja zorganizuje konferencję celem przedyskutowania Białej księgi z zainteresowanymi stronami działającymi w dziedzinie sportu.

Biała księga na temat sportu jest dostępna na stronie
http://ec.europa.eu/sport/index_en.html


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/biala_kesiega_sport_pl.htm
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htmlWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/174.php on line 53

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/174.php on line 53