Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/179.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/179.php on line 4
OPTYMISTYCZNI i PROUNIJNI POLACY


18.07.2007

Wyraźna poprawa nastrojów społecznych w kraju, a także wysokie i stale rosnące poparcie dla członkostwa w UE oraz pogłębienia integracji europejskiej – oto główne wnioski wypływające z najnowszego sondażu Eurobarometr, który przedstawiła dzisiaj Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce.

W świetle wyników badań zadziwiająca jest zdolność adaptacyjna polskiego społeczeństwa do zmian, które przyniosło członkostwo w UE. Idzie ona w parze ze wzrostem akceptacji i poparcia dla Unii Europejskiej – skomentowała dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz z Collegium Civitas i Fundacji "Polska w Europie".

Dwie trzecie respondentów (67%) uważa, że członkostwo w Unii jest "czymś dobrym". W 2004 roku, w przededniu akcesji, twierdziło tak 42% ankietowanych. Średnio w Europie sądzi tak 57%. Najlepiej członkostwo swojego kraju w Unii oceniają Holendrzy (77%) i Irlandczycy (76%), zaś na przeciwległym biegunie znajdują się Finowie i Szwedzi (24%) oraz Francuzi (21%).

Z sondażu Eurobarometr wynika, że przeszło dwie trzecie Polaków (68%) ufa Unii Europejskiej. Wiosną 2004 roku odsetek ten wynosił 33%, zaś jesienią 2006 – 58%. Średnio 57% Europejczyków ufa UE. Najczęściej deklarują zaufanie do UE Belgowie (73%) i Estończycy (72%), a najrzadziej Brytyjczycy (36%). Zaufanie do Unii Europejskiej jest wyraźnie wyższe w 12 „nowych” państwach unijnych (65%) niż w 15 „starych” krajach Wspólnoty (55%). Równolegle zmniejszyła się w Polsce liczba osób nieufających Unii Europejskiej. Wynosi obecnie 18% (jesienią 2006 – 26%).

Przeszło trzy czwarte respondentów (78%) sądzi, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE. Wiosną 2004 zgadzało się z tym twierdzeniem 50% ankietowanych. Średnia unijna wynosi w tym zakresie 59%. Mieszkańcy „nowych” państw Unii częściej dostrzegają korzyści z członkostwa (68%) od mieszkańców „piętnastki” (57%).

Zdaniem 63% ankietowanych członkostwo w Unii wpłynęło pozytywnie na stabilność gospodarczą Polski. 49% badanych uważa, że za sprawą członkostwa Polska jest bardziej stabilna politycznie.

Polacy – częściej niż średnio Europejczycy – popierają rozmaite formy pogłębienia integracji. 81% ankietowanych opowiada się za wspólną polityką zagraniczną, 85% popiera wspólną politykę obronną i bezpieczeństwa, zaś 77% Polaków twierdzi, że UE powinna mieć wspólną politykę imigracyjną. Średnia unijna dla powyższych form rozwoju integracji wynosi odpowiednio: 68%, 77%, 75%.

W świetle danych krajowego raportu Eurobarometr nie dziwią słowa Przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Barroso, który podczas konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim 10 lipca powiedział: Jeśli istnieje proeuropejska opinia publiczna, to jest nią opinia publiczna w Polsce.

W zestawieniu z wynikami poprzedniego badania przeprowadzonego jesienią 2006r., wsparcie dla dalszego rozszerzenia nieznacznie zmalało – o 1 punkt procentowy – i wynosi obecnie 76%. Jest to najwyższy w UE wskaźnik. Średnie wsparcie dla tej idei wynosi w skali Europy 49%. Poparcie dla przyjęcia do UE nowych krajów najniższe jest w Luksemburgu (25%), Austrii (28%) i we Francji (32%).

Coraz więcej Polaków ufa instytucjom unijnym: największy odsetek Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej (po 60%), nieco mniejszy darzy zaufaniem Radę Unii Europejskiej (54%). Zaufanie Polaków do tych instytucji jest wyższe do przeciętnego w Europie. Średnio w UE Parlamentowi Europejskiemu ufa 56% mieszkańców, Komisji Europejskiej 52%, a Radzie Unii Europejskiej 47%. Mieszkańcy „nowych” krajów Wspólnoty częściej ufają instytucjom europejskim (odpowiednio 62%, 59%, 54%) od mieszkańców unijnej „piętnastki” (55%, 50%, 44%).

Polska należy do grupy państw, którego obywatele są najbardziej przywiązani do Unii Europejskiej (65%). Jedynie w Belgii wskaźnik ten jest wyższy i wynosi 66%.

Niemal połowa badanych (47%) sprzeciwia się idei "Europy wielu prędkości", a więc różnicowaniu tempa integracji. "Europa wielu prędkości" jest częściej popierana przez obywateli "starych" państw członkowskich (50%) niż obywateli "dwunastki" (43%).

Polak optymista

Poprawa nastrojów społecznych w Polsce jest zauważalna przede wszystkim, gdy chodzi o ocenę gospodarki kraju oraz sytuacji na rynku pracy. 45% Polaków dobrze ocenia stan polskiej gospodarki. Pół roku temu – jesienią 2006 – sądził tak co trzeci (33%). Jednocześnie ośmiu na dziesięciu (80%) uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce jest gorsza od przeciętnej sytuacji gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Ocena ta nie zmieniła się znacząco w porównaniu z badaniem sprzed roku, kiedy uważało tak 77% ankietowanych. Prawie połowa ankietowanych (45%) spodziewa się poprawy sytuacji na rynku pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wiosną 2006 podobny optymizm przejawiało zaledwie 18% respondentów.

W ocenie opinii publicznej bezrobocie traci na znaczeniu jako centralny problem, przed którym stoi Polska. Dzisiaj wskazuje na nie 45% ankietowanych. Przed rokiem 78% Polaków uważało brak miejsc pracy za główne wyzwanie dla kraju. W skali Europy przeszło jedna trzecia respondentów wskazuje bezrobocie jako główny problem. Częściej niż Polacy wskazują na nie Niemcy (58%), Portugalczycy (53%), Francuzi i Grecy (51%).

Polacy są optymistami w ocenie własnej sytuacji życiowej: prawie ośmiu na dziesięciu ankietowanych (77%) deklaruje zadowolenie ze swojego życia. Pod tym względem sytuacja w Polsce jest zbliżona do europejskiej średniej (80%). Wciąż jednak daleko nam do omal powszechnego zadowolenia Duńczyków, Holendrów czy Szwedów (97%).

40% badanych oczekuje, że najbliższe 12 miesięcy będzie dla nich lepsze od poprzednich. Optymizm Polaków w tym zakresie kształtuje się na poziomie europejskiej średniej (40%).

Polacy pozostają nieufni wobec instytucji krajowych: rządowi ufa 18% ankietowanych, Sejmowi - 15%. Poziom zaufania do instytucji krajowych należy do najniższych w Unii. Jesienią 2006 zaufanie do Sejmu deklarowało 11% Polaków, zaś rządowi ufało 15%. Rząd i parlament cieszą się znacznie niższym zaufaniem w dwunastu państwach, które razem z Polską lub później wchodziły do Unii Europejskiej (odpowiednio 23% i 20%) niż w „starych” państwach Unii (odpowiednio 45% i 50%).

Polacy, tak jak inni Europejczycy, najczęściej kojarzą Unię Europejską ze swobodą podróżowania, możliwością podejmowania nauki oraz pracy na terenie Wspólnoty. Najważniejszym efektem integracji europejskiej jest dla Polaków swobodny przepływ towarów, osób i usług – wskazuje nań 42% badanych. Pokój między państwami członkowskimi Unii Europejskiej jest najważniejszy dla 36% Polaków. Dla ogółu Europejczyków hierarchia jest odwrotna – 39% wskazuje przede wszystkim na pokój, zaś 33% na swobodę podróżowania, nauki i pracy.

Raporty krajowe Eurobarometru powstają dwa razy w roku. Prezentują główne trendy opinii publicznej w państwach członkowskich oraz krajach kandydujących na tle sytuacji w całej Unii Europejskiej.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 obywateli polskich powyżej 15 roku życia w okresie od 10 kwietnia do 15 maja 2007.

Pełna wersja polskiego raportu oraz jego streszczenie znajdują się na stronie internetowej Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce: www.ec.europa.eu/polska

Pozostałe raporty są dostępne poprzez główną stronę internetową Eurobarometru: www.ec.europa.eu/public_opinion


Przeczytaj lub pobierz : Raport Eurobarometr 67 Polska /PDF/


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/optymistyczni_i_prounijni_pl.htm
www.ec.europa.eu/public_opinion

Raport Eurobarometr 67 Polska /PDF/Warning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/179.php on line 52

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/179.php on line 52