Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/184.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/184.php on line 4
PROGRAM ROZWOJU POLSKIEJ WSI


28.07.2007

Stworzenie nowych możliwości uzyskiwania dochodów dla regionów wiejskich, zagwarantowanie infrastruktury, promocja wzrostu i walka z bezrobociem – oto najważniejsze założenia programów rozwoju obszarów wiejskich na lata budżetowe 2007-2013 pozytywnie zaopiniowanych przez Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Programy, które dotyczą obszarów wiejskich Polski, Niemiec, Irlandii, Włoch, Irlandii Północnej i Słowenii, muszą zostać jeszcze w najbliższych tygodniach formalnie przyjęte przez Komisję. Zatwierdzanie programów dla innych krajów i regionów będzie następowało w kolejnych miesiącach.

Jest to trzeci zestaw programów rozwoju obszarów wiejskich przyjęty przez komitet, stwierdziła Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Efektywniejsza polityka na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ma podstawowe znaczenie dla naszych wsi. Przeznaczone na ten cel pieniądze pomagają sektorowi rolnictwa w dywersyfikacji, a także finansują kluczowe projekty z zakresu ochrony środowiska i pomagają w tworzeniu miejsc pracy poza rolnictwem.

Cele polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są następujące:

Oś 1
Priorytety:

Oś 2
Priorytety:

Oś 3
Priorytety:

Oś 4 (Leader)
Priorytety:


Szczegóły na stronie :
http://ec.europa.eu/polska/news/070726_pl.htmPolityka rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

20 lutego 2006 r. Rada ds. Rolnictwa przyjęła strategiczne wytyczne UE [pdf] w sprawie rozwoju obszarów wiejskich – pięć miesięcy po przyjęciu rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Wytyczne te przedstawiają strategiczne podejście, a także szereg opcji, które państwa członkowskie mogą wykorzystać w krajowych planach strategicznych i programach rozwoju obszarów wiejskich.

Od wprowadzenia reformy wspólnej polityki rolnej, rozwój obszarów wiejskich odgrywa coraz większa rolę we wspieraniu obszarów wiejskich, które starają się sprostać gospodarczym, społecznym i środowiskowym wyzwaniom 21. wieku. Obszary te stanowią 90% terytorium rozszerzonej UE, a nowe ramy prawne wyraźniej niz uprzednio zorientowane są na wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich – zgodnie z założeniami strategii lizbońskiej – oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego – zgodnie z celami przyjętymi na szczycie w Göteborgu.

Przyszła polityka rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 skoncentruje się na trzech obszarach odpowiadających trzem osiom tematycznym przewidzianym postanowieniami nowego rozporządzenia w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich: poprawie konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa; stanie środowiska naturalnego i terenów wiejskich; poprawie jakości życia na obszarach wiejskich i promowaniu dywersyfikacji gospodarki rolnej. Czwarta z osi (zwana "osią Leader") opierająca się na doświadczeniach inicjatyw wspólnotowych Leader wprowadza podejście polegające na oddolnym, lokalnym traktowaniu problemów rozwoju obszarów wiejskich.

Nowy okres programowania dostarcza jedynej w swoim rodzaju możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z nowego funduszu rozwoju obszarów wiejskich na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój.

Dzięki przyjęciu europejskich ram prawnych, państwa członkowskie mogą opracowywać krajowe plany strategiczne oraz programy rozwoju obszarów wiejskich i przedkładać je Komisji Europejskiej.

Strategiczne wytyczne UE określają najważniejsze działania dla każdego z priorytetowych obszarów. Państwa członkowskie opracowują krajowe strategie rozwoju obszarów wiejskich na podstawie strategicznych wytycznych Wspólnoty, które pomogą w:

Sześć strategicznych wytycznych to:

  1. Poprawa konkurencyjności sektorów rolnictwa i leśnictwa
  2. Poprawa stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich
  3. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i promowanie dywersyfikacji
  4. Budowanie lokalnych zdolności zatrudnienia i dywersyfikacji
  5. Realizacja priorytetów za pomocą programów
  6. Uzupełnianie się instrumentów wspólnotowych
ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/070726_pl.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/184.php on line 103

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/184.php on line 103