Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/198.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/198.php on line 4
KOMÓRKOWA EUROTARYFA
Miesiąc od wejścia w życie nowych unijnych stawek roamingowych


09.08.2007

Po miesiącu od wejścia w życie nowych unijnych stawek roamingowych znakomita większość operatorów stosuje już eurotaryfę, chociaż kilka „czarnych owiec” utrudnia konsumentom korzystanie z nowych przepisów. Operatorom, którzy nie postępują zgodnie z nowymi przepisami, grożą surowe sankcje.

Miesiąc po ogłoszeniu rozporządzenia w sprawie roamingu Komisja opublikowała dziś na stronie internetowej(adres na końcu komunikatu) zestawienie danych dotyczących stosowania nowych unijnych przepisów przez operatorów komórkowych we wszystkich 27 państwach członkowskich. Zdecydowana większość operatorów oferuje klientom nową „eurotaryfę”, a wielu z nich udostępniło ją już na początku lipca. Niestety inni zrobili to tuż przed upływem terminu 30 lipca. Niektórzy operatorzy oferują ceny niższe niż ustalony unijny pułap, bądź też proponują klientom nowe pakiety roamingowe. Wydaje się, że wykonywanie przepisów przez operatorów przebiega na ogół bezproblemowo, choć kilku z nich nadal proponuje nieprzejrzyste oferty, utrudniając konsumentom pełne korzystanie z nowych unijnych przepisów.

Chociaż minął dopiero miesiąc od wejścia w życie nowych unijnych reguł pobierania opłat roamingowych, ok. 50% konsumentów w Europie korzysta już ze znacząco ograniczonych stawek, powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. telekomunikacji. Wydaje się, że wzajemne oddziaływanie między uregulowaniami i dobrowolnymi działaniami podejmowanymi przez przedstawicieli branży w oczekiwaniu na wprowadzenie regulowanych taryf przynosi korzyści konsumentom, zgodnie z tym, co przewidywał Parlament Europejski i Rada Ministrów UE. Komisarz wyraziła zadowolenie, że część operatorów wprowadziła „eurotaryfę” już na początku wakacji, a niektórzy z nich zaproponowali stawki poniżej pułapów cenowych określonych w rozporządzeniu. Odnotowaliśmy jedynie kilka przypadków, stanowiących raczej wyjątek od reguły, w których operatorzy usiłowali odwlec skutki rozporządzenia, stosując nieprzejrzyste i potencjalnie niekonkurencyjne praktyki. Przypadki te zostaną szczegółowo zbadane przez krajowe i unijne organy regulacyjne, dodała komisarz. Jeśli dany operator naruszył prawo, grożą mu sankcje przewidziane w rozporządzeniu w sprawie roamingu, ale również dodatkowe kary, jeśli okaże się, że jego działania doprowadziły do zakłócenia konkurencji.

Komisja przesłała do 95 operatorów komórkowych kwestionariusz, pytając o dzień wprowadzenia i udostępnienia „eurotaryfy” oraz o dokładne stawki. Kwestionariusz obejmował pierwszy miesiąc po publikacji rozporządzenia, okres szczególnie ważny dla konsumentów w UE, ponieważ operatorzy są zobowiązani do udostępnienia klientom „eurotaryfy” do dnia 30 lipca. Po zaakceptowaniu przez klienta tej oferty operator ma maksymalnie miesiąc na aktywację taryfy. Jeśli klient nie podejmie żadnych działań, musi zostać automatycznie objęty „eurotaryfą” z dniem 30 września.

Odpowiedzi udzieliło dotychczas 74 operatorów. Komisja nie uzyskała żadnej odpowiedzi od operatorów z Łotwy; z Estonii napłynęła tylko jedna odpowiedź, z Finlandii – tylko dwie. Wszystkie indywidualne odpowiedzi opublikowano dostępnej od dzisiaj stronie internetowej (adres na końcu komunikatu).

Wyniki sondażu Komisji są ogólnie pozytywne. Niektórzy operatorzy udostępnili i aktywowali „eurotaryfę” już 1 lipca lub w pierwszych tygodniach lipca, dając klientom możliwość korzystania ze znacznie obniżonych stawek. W jednym przypadku operator udostępnił i aktywował ją na tydzień przed wejściem w życie rozporządzenia.

Wielu operatorów automatycznie przeniosło klientów do „eurotaryfy”, po to by mogli oni jak najwcześniej zacząć korzystać z nowych, niższych stawek. Najniższe stawki „eurotaryfy”, o jakich wiadomo Komisji, wynoszą 31,5 eurocentów za minutę w przypadku połączeń wychodzących i 12,6 eurocentów w przypadku połączeń odbieranych za granicą. Niektórzy operatorzy oferują ponadto specjalne pakiety, które mogą zainteresować grupy konsumentów szczególnie często korzystających z roamingu.

Komisja odnotowała jednak również pewne negatywne zjawiska. Jeden z operatorów na Cyprze zamierza udostępnić „eurotaryfę” dopiero z dniem 30 sierpnia, co jest oczywistym naruszeniem unijnego rozporządzenia. Pewien belgijski operator w ostatnich dniach lipca rozesłał do swoich klientów wiadomość SMS, w której poinformował ich, że zostaną automatycznie przeniesieni do „eurotaryfy” z dniem 30 września 2007 r. Sama oferta „eurotaryfy”, z której konsumenci mogliby korzystać jeszcze przed 30 sierpnia, została opublikowana jedynie na stronie internetowej operatora.

Dodatkowe informacje:

Unijne rozporządzenie w sprawie roamingu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 czerwca 2007 r. i zaczęło obowiązywać we wszystkich 27 państwach członkowskich z dniem 30 czerwca 2007 r. (zob. IP07/870). Rozporządzenie stanowi, że opłaty roamingowe nie powinny przekraczać 0,49 euro plus VAT za minutę w przypadku połączeń wykonywanych z zagranicy i 0,24 euro plus VAT w przypadku połączeń odbieranych za granicą. Operatorzy mogą konkurować ze sobą, oferując jeszcze niższe stawki w ramach tych pułapów cenowych.

W październiku Komisja, działając we współpracy z Europejską Grupą Regulatorów, przeprowadzi bardziej szczegółową analizę sytuacji. Wyniki zostaną uwzględnione w ocenie unijnego rozporządzenia w sprawie roamingu, które Komisja musi przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

Na podstawie tej oceny podjęta zostanie decyzja o ewentualnym przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu stosowania rozporządzenia oraz objęciu nim wiadomości SMS i MMS oraz transmisji danych w roamingu, które to usługi obecnie nie wchodzą w zakres rozporządzenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Komisji poświęconej roamingowi pod adresem:
http://ec.europa.eu/roaming

Porównawcze dane na temat operatorów komórkowych w UE dostępne są dostępne pod adresem:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/implementation/benchmark


ŹRÓDŁA :

http://ec.europa.eu/polska/news/070802_czy_przelaczyles_sie_juz_na_eurotaryfe_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/198.php on line 40

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/198.php on line 40