Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/216.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/216.php on line 4
SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ DOTYCZĄCĄ SYSTEMU SCHENGEN


24.08.2007

Sejm uchwalił w piątek (24 sierpnia br.) ustawę dotyczącą Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej. Bez uchwalenia tej ustawy Polska nie mogłaby wejść do grupy krajów wolnych od kontroli na przejściach granicznych.

Za ustawą głosowało 401 posłów, przeciw było 29, a 8 wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem Wojciech Wierzejski (LPR) wnioskował o skierowanie projektu ustawy ponownie do komisji. Jak argumentował, przyjęcie ustawy, na mocy której osoby polskiego pochodzenia mieszkające na Wschodzie będą zmuszone zapłacić 60 euro za wizę do Polski będzie "zrzuceniem żelaznej kurtyny dla Polaków ze Wschodu".

Odpowiadając na wątpliwości Wierzejskiego, podsekretarz stanu w MSWiA, Grzegorz Bliźniuk powiedział, że wysokość opłat znana jest od 1 czerwca 2006 roku. Dodał również, że będzie możliwe wydawanie wiz długoterminowych, w przypadku których opłaty będą mniejsze. Według Bliźniuka, możliwa będzie także w niektórych przypadkach rezygnacja z pobierania opłat.

Także wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal powiedział, że są przewidziane sytuacje, aby "wiza kosztowała 35 euro, lub są możliwe wyłączenia, gdy wiza będzie bezpłatna np. dla ludzi kultury lub sportowców".

Zgodnie z planami UE, kontrole na granicach Polski z Litwą, Czechami, Słowacją i Niemcami mogą być zniesione od stycznia 2008 r. a na lotniskach od marca 2008 r.

Po wejściu Polski do systemu Schengen zmienią się zasady przyznawania wiz oraz opłaty za nie. Polska będzie wydawała wizy europejskie, ich cena będzie wspólna dla wszystkich krajów i - zgodnie z obecnymi propozycjami - wyniesie 60 euro. Obecnie cena "wizy Schengen" dla obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy to 35 euro.

Ustawa ma przede wszystkim dostosować polskie prawo do włączenie się naszego kraju do układu z Schengen. Wprowadza ona m.in. definicje danych SIS (zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen) i danych VIS (w Systemie Informacji Wizowej) a także Krajowego Systemu Informatycznego (KSI).

Zgodnie z nim to właśnie KSI ma umożliwiać organom administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości dostęp do danych zgromadzonych w SIS i VIS. Ustawa określa też rodzaj informacji jakie mają być w tym systemie zamieszczane.

Chodzi tu m.in. o informacje o osobach poszukiwanych, zaginionych, świadkach lub tych, którzy zostali wezwani do stawienia się przed sądami, a także o poszukiwanych pojazdach i przedmiotach. W KSI maja też znajdować się informacje o cudzoziemcach, którym z jakichś powodów odmówiono wjazdu do Polski. Ustawa określa też, jakie instytucje mają dostęp do powyższego systemu a poprzez niego do SIS i VIS.

Zgodnie z regulacją nadzór nad prawidłowym działaniem systemu ma sprawować minister spraw wewnętrznych i administracji i to on jest uprawniony do zablokowania dostępu do KSI danemu organowi, jeśli stwierdzi, że doszło do nieprawidłowości. Funkcje nadzorcze nad funkcjonowaniem polskiej części systemu ma też - zgodnie z opracowywanymi przepisami - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

................................................

CZY WIESZ :

Układ z Schengen - został zawarty w miejscowości Schengen w Luksemburgu, 14 czerwca 1985 roku. Porozumienie znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami Unii, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Układ dotyczy również współpracy przygranicznej policji.

13 lipca 1984 roku Niemcy i Francja zawarły porozumienie w Saarbrücken. Była to dwustronna umowa w sprawie ułatwiania obywatelom obu państw przekraczania wspólnej granicy. Umowa ta dotyczyła jedynie kontroli na drogowych przejściach granicznych. Umową z Saarbrücken zainteresowały się kraje Beneluksu, mające już doświadczenie w funkcjonowaniu unii paszportowej. Wykorzystano więc część rozwiązań z Saarbrücken i zawarto nową umowę. W 1985 roku w miejscowości Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach (tzw. Schengen I) między krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, Francją i RFN. Umowa ta została zawarta poza wspólnotowym porządkiem prawnym.

Od 1986 r. wprowadzono zwykłą kontrolę wzrokową na granicy dokonywaną w stosunku do pojazdów przekraczających ją ze zmniejszoną prędkością. Natomiast 26 marca 1995 r. całkowicie zniesiono kontrolę na granicach. W 1995 r. na mocy układu z 1990 r. również Hiszpania i Portugalia stały się pełnoprawnymi członkami Grupy. Włochy, Grecja, Austria oraz pięć krajów nordyckich (Dania, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia) uzyskały wówczas status obserwatorów. Dnia 24 sierpnia 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu, stosunkiem głosów 401 - za, 29 - przeciw i 8 - wstrzymujące się, przyjął ustawę dotyczącą Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej. Ustawa dostosowuje polski system prawny do układu z Schengen wprowadzając m.in. definicję danych SIS i Systemu Informacji Wizowej VIS oraz Krajowego Systemu Informatycznego KSI.

Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz tzw. strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw - sygnatariuszy, ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem. Do układu Schengen należy obecnie trzynaście państw Unii Europejskiej. Islandia i Norwegia, wchodząca w skład Związku Paszportowego Krajów Nordyckich, są z grupą z Schengen stowarzyszone. Przyjęcie przepisów wynikających z Układu z Schengen jest jednym z wymogów uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej przez kraje kandydujące, tak więc w przyszłości strefa swobodnego, niekontrolowanego przepływu osób znacznie się powiększy i obejmie prawie całą Europę.


ŹRÓDŁA

http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/DACD5183FE786CDBC1257341003966EE?OpenWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/216.php on line 45

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/216.php on line 45