Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/221.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/221.php on line 4
MUSIMY INWESTOWAĆ w MŁODZIEŻ
KOMUNKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ


11.09.2007

Starzejące się społeczeństwa i malejąca liczba młodych pracowników sprawiają, że przyszłość UE w coraz większym stopniu będzie zależeć od młodszych pokoleń. Z przygotowanej przez KE analizy wynika, że młodzi ludzie są często niedostatecznie przygotowani do przyjęcia na siebie takiej odpowiedzialności. Co szósty młody obywatel w UE przedwcześnie opuszcza szkołę, a 4,6 miliona osób w wieku 15-24 lat jest bezrobotnych.

W momencie, gdy miliony młodych Europejczyków powracają właśnie do nauki z początkiem nowego roku akademickiego, powinniśmy podwoić nasze wysiłki na rzecz stworzenia młodym ludziom warunków do rozwoju ich umiejętności i bardziej aktywnego udziału w społeczeństwie. Młodzi ludzie muszą mieć poczucie realnego wpływu na życie społeczne, powiedział Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży.

Nie możemy pozostać obojętni wobec obecnej paradoksalnej sytuacji, w które –j z jednej strony – UE cierpi na niedobór siły roboczej, a z drugiej strony zbyt wielu młodych ludzi pozostaje bez pracy – dwukrotnie więcej, niż wynosi ogólny wskaźnik bezrobocia w UE – dodał Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans – Musimy poświęcić więcej uwagi na tworzenie społeczeństwa otwartego dla wszystkich, w którym każde dziecko i każda młoda osoba mają swoje miejsce.

Problemy, z jakimi stykają się dorastający młodzi ludzie są bardziej złożone niż te, które dotyczyły pokolenia ich rodziców.

Przejście od nauki do pracy wiąże się z różnymi komplikacjami. Połowa obecnych miejsc pracy wymaga wysokiego poziomu kwalifikacji, a w przypadku pozostałych potrzebne są bardziej zróżnicowane niż dawniej umiejętności. Około jednej czwartej młodych ludzi w Europie nie posiada umiejętności ani zdolności niezbędnych do wejścia na rynek pracy. W wielu państwach członkowskich w rok po zakończeniu nauki co trzeci młody człowiek pozostaje bez pracy.

Konieczna jest poprawa perspektyw w dziedzinie kształcenia i zatrudnienia. Jednocześnie, by zaktywizować młodych ludzi w społeczeństwie, należy promować idee wolontariatu. Ostatnie badanie Eurobarometru wykazało, że 74 % młodych ludzi uważa, że programy wolontariatu są dobrym sposobem na zwiększenie ich udziału w życiu społecznym.

Komisja podkreśla w szczególności potrzebę zwiększenia inwestycji na rzecz młodych ludzi i rozpoczynania ich jak najwcześniej – nie tylko w wymiarze finansowym, lecz także politycznym i społecznym, za pośrednictwem rodzin, organizacji pozarządowych, nauczycieli i pracodawców.

Należy nadać priorytetowy charakter kwestii przygotowania przekrojowych strategii na rzecz młodzieży, zarówno unijnych jak i krajowych, które obejmowałyby środki w wielu obszarach polityki, takich jak kształcenie, zatrudnienie, zdrowie, przedsiębiorstwa, kultura, młodzież i sport. Komisja wezwała także państwa członkowskie do zwiększenia wysiłków w zakresie:

Komunikat zawiera także kilka innych konkretnych propozycji:

Do dzisiejszego komunikatu załączono dwa dokumenty Komisji w sprawie zatrudnienia młodzieży oraz wolontariatu młodych ludzi. Dokument w sprawie zatrudnienia przedstawia po raz pierwszy analizę sytuacji w dziedzinie zatrudnienia młodych ludzi w wieku 15 - 30 lat w 27 państwach UE, zawiera także załącznik ze szczegółowymi danymi statystycznymi. W drugim z wymienionych dokumentów dokonano przeglądu i analizy krajowych polityk dotyczących wolontariatu młodzieży na podstawie sprawozdań przedstawionych przez państwa członkowskie.

Komunikat, w którym wykorzystano wyniki konsultacji przeprowadzonych przez Komisję w ramach Europejskiego Forum Młodzieży, stanie się podstawą przyszłego rozwoju koordynacji polityki wobec młodzieży w UE. Komisarze Figel' i Špidla przedstawią omawiany dokument młodym ludziom w dniu 16 września na spotkaniu z młodzieżą w Lizbonie, poświęconym w dużej mierze tej właśnie inicjatywie.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/youth
Kontekst: http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategyWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/221.php on line 55

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/221.php on line 55