Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/238.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/238.php on line 4
WZMOCNIENIE AKTYWNEGO UDZIAŁU POLSKI W PROCESIE STANOWIENIA PRAWA UE
Projekt realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
przy finansowym wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


11.10.2007

Projekt "Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa" jest realizowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy finansowym wsparciu Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ma na celu prawidłowe i terminowe wdrażanie prawa UE w Polsce, zwiększenie aktywności Polski na forach UE oraz wzmocnienie mechanizmu koordynowania przygotowania stanowisk Polski wobec projektów aktów prawnych UE na każdym etapie ich uzgadniania.

Informacja o projekcie na stronach UKIE

Projekt "Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE" zakłada pogłębienie prawidłowego i terminowego wdrażania prawa UE w Polsce. Dla realizacji tego celu konieczne jest tworzenie lepszych jakościowo stanowisk Rządu wobec propozycji Komisji Europejskiej, w pełniejszym zakresie odzwierciedlających interesy polskiego społeczeństwa.

Cele projektu są zgodne z priorytetem 2.10 Programu Operacyjnego dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt: "Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire".

Projekt wpisuje się w założenia inicjatywy Komisji Europejskiej "Poprawa jakości prawa wspólnotowego" (Better Regulation), zmierzającej do uproszczenia i usprawnienia otoczenia regulacyjnego, w celu poprawy jakości przepisów i zmniejszenia obciążeń administracyjnych hamujących rozwój przedsiębiorczości. Projekt realizuje także działania zawarte w przyjętym przez Rząd w 2005 r. dokumencie "Założenia europejskiej debaty publicznej", mające na celu umożliwienie jak największej części polskiego społeczeństwa wyrażania swoich opinii dotyczących aktualnych wyzwań pojawiających się w procesie integracji europejskiej.

Wnioskodawcą projektu "Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE" jest Departament Polityki Integracyjnej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), który jest koordynatorem procesu opracowywania stanowisk Rządu do propozycji Komisji Europejskiej. Prezentowane stanowiska dotyczą zarówno propozycji aktów prawnych (dyrektyw, rozporządzeń, decyzji), jak i dokumentów pozalegislacyjnych (komunikatów, Zielonych i Białych Ksiąg, strategii).

Projekt ma na celu:

Koszt realizacji projektu wynosi 375 tys. euro, z czego 80 proc. to środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na działanie 1 przeznaczone jest 159 tys. euro, na działanie 2 - 162 tys. euro, zaś na działanie 3 - 47,2 tys. euro.

Projekt będzie realizowany do końca 2008 roku.

..............................................................................

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
ogłasza Konkurs Otwarty

„Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych”

Informacja o Konkursie na stronach UKIE

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację zadań publicznych polegających na opracowaniu opinii dotyczących projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych przedstawianych przez Komisję Europejską.

Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację Konkursu wynosi 156 000,00 euro.

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w tym fundacje (z wyłączeniem fundacji, których jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego) i stowarzyszenia.

Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:

  1. ocena możliwości i przydatności realizacji zadania publicznego;
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do
  3. zakresu rzeczowego zadania publicznego;
  4. uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego;
  5. charakter obszaru, którego dotyczy zadanie publiczne określone w ofercie.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
Departament Polityki Integracyjnej
Al. J. Ch. Szucha 23,
00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs Otwarty – „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych”

Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.
Urząd KIE zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu Konkursu.

ŹRÓDŁA

Informacja o projekcie na stronach UKIE
Informacja o Konkursie na stronach UKIEWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/238.php on line 96

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/238.php on line 96