Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/257.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/257.php on line 4
Równość szans na tysiąc sposobów
Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 2007


19 listopada 2007

Lizbona, Portugalia: Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 2007 kończy się dziś wielką uroczystością, która ma uczcić dotychczasowe osiągnięcia i przyjrzeć się wyzwaniom na przyszłość. Konferencja „ŚWIĘTUJMY 2007 ROK!”, która potrwa do jutra, ma na celu przyznanie należnej rangi osiągnięciom Roku Równych Szans. Wśród tysiąca uczestników z całej Europy znajdą się organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, organy ds. równości oraz władze lokalne, regionalne i krajowe.

W obrębie kampanii podjęto przeszło tysiąc działań w 30 krajach. Poprawiły one wiedzę obywateli o prawie do niedyskryminacji, przyczyniły się do stworzenia nowego, wielostronnego dialogu w sprawie promowania równości, a także zwróciły uwagę na korzyści, jakie całe społeczeństwo czerpie ze swej różnorodności. Działania te będą kontynuowane w 2008 r. w ramach nowej inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczącej zwalczania dyskryminacji poza miejscem pracy, zaś najlepsze idee, które pojawiły się w tym roku, przejmie nowy program PROGRESS.

Dzięki takim środkom, jak atrakcyjne materiały promocyjne w MTV, program dla widzów konkursu piosenki Eurowizji w Helsinkach czy nagrody dla firm za różnorodność, Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich niósł przesłanie równości i różnorodności milionom ludzi w całej Europie, powiedział Vladimír Špidla, komisarz ds. równości szans. Musimy wykorzystać tegoroczne osiągnięcia, aby zapewnić trwałe skutki przeprowadzonym w tym roku działaniom. Sukces Roku Równych Szans inspiruje nas wszystkich do zintensyfikowania naszych wysiłków, których celem jest rzeczywista równość dla każdego Europejczyka.

Najważniejsze wydarzenia mijającego Roku to: przejazd ciężarówki informacyjnej – w ciągu ponadpięcioletniej trasy, wynoszącej 72 tys. km, na 99 przystankach odwiedziło ją pół miliona osób; partnerstwo Roku Równych Szans z konkursem piosenki Eurowizji, dzięki któremu przesłanie kampanii dotarło do 100 milionów europejskich telewidzów oraz pierwszy Szczyt Równości w czasie prezydencji niemieckiej, który odbędzie się ponownie w 2008 r., gdy przewodnictwo w UE będzie sprawować Francja. Ponadto około 1 miliona EUR przeznaczono na 19 projektów w zakresie integracji społecznej Romów, realizowanych w 12 krajach.

Około połowa z tysiąca działań odbywających się w ramach Roku Równych Szans na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym otrzymała dofinansowanie Komisji Europejskiej. Wśród tych projektów znalazło się m.in.: 47 różnych programów szkoleń w zakresie antydyskryminacji, 31 badań lub sondaży oraz 21 konkursów dla szkół, przedsiębiorstw lub dla ogółu społeczeństwa. W Austrii i Belgii odbyły się krajowe kampanie promocyjne, podczas gdy we Francji i na Cyprze wykorzystano największe młodzieżowe festiwale muzyczne, by szerzyć przesłanie na temat różnorodności.

W Słowenii grupa ludzi, którzy odczuli kiedyś skutki dyskryminacji (tzw. „Twarze Roku”), odwiedzała szkoły, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Natomiast na Litwie biuro rzecznika ds. równości szans otrzymało za swoje tegoroczne osiągnięcia nominację do krajowej nagrody telewizyjnej.

Rok Równych Szans umożliwił także ustanowienie nowych więzów partnerskich i dialogu na rzecz propagowania równości szans. Po raz pierwszy państwa członkowskie opracowały krajowe strategie obejmujące wszystkie sześć przyczyn dyskryminacji (patrz poniżej), o których mowa w art. 13 Traktatu WE. Doprowadziło to do rozwoju dialogu między jednostkami rządowymi i ze społeczeństwem obywatelskimi oraz innymi podmiotami, często nawiązywanego po raz pierwszy.

Konferencja „ŚWIĘTUJMY 2007 R.!”, która potrwa do jutra, ma na celu przyznanie należnej rangi osiągnięciom Roku Równych Szans. Wśród tysiąca uczestników z całej Europy znajdą się organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, organy ds. równości oraz władze lokalne, regionalne i krajowe. Głos zabiorą m.in.: premier Portugalii José Socrates oraz ministrowie ds. równości z Portugalii, Włoch, Czech i Wielkiej Brytanii. Wydarzeniu temu, będącemu zarazem ostatnim przystankiem ciężarówki informacyjnej, towarzyszyć będzie także wizyta trzystu uczniów miejscowej szkoły oraz występ Gipsy.cz, zespołu hip-hopowego czeskich Romów.

Kontekst

Celem Europejskiego Roku Równych Szans jest poprawa wiedzy obywateli o ich prawie do równego traktowania w UE oraz sprzyjanie szerokiej debacie o korzyściach płynących z różnorodności. Z badań opinii wynika, że pomimo rozbudowanego prawodawstwa UE w dziedzinie zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność, wiele osób nadal nie jest świadomych swoich praw ani nie wie, w jaki sposób z nich korzystać. Badanie Eurobarometru opublikowane na początku tego roku ujawniło, że tylko jedna trzecia ankietowanych obywateli UE sądzi, że będąc ofiarą dyskryminacji lub nękania wiedzieliby, jakie prawa im przysługują.

Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?cat_id=SPLASH
Badanie Eurobarometru na temat dyskryminacji i nierówności w Europie


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?cat_id=SPLASH
http://ec.europa.eu/polska/news/071119b_pl.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/257.php on line 45

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/257.php on line 45