Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/259.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/259.php on line 4
Bezpieczeństwo konsumentów pod ostrzejszą kontrolą
Komisja Europejska przedstawiła inicjatywy, które mają usprawnić egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów


22 listopada 2007

22 listopada 2007 r. Komisja Europejska przedstawiła inicjatywy, które mają usprawnić egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów, w tym zabawek, o których ostatnio szczególnie dużo się mówi. Pomimo dotychczasowych działań, na rynku wciąż pojawiają się produkty zagrażające zdrowiu i życiu konsumentów. Rozwiązaniem ma być ściślejsza współpraca z producentami i kontrola dostaw, a także współpraca międzynarodowa, zwłaszcza z Chinami i USA.

Oprócz szeregu inicjatyw, Komisja przedstawiła priorytety na najbliższe miesiące, które mają zapewniać jak największe bezpieczeństwo produktów, w tym zabawek. Obejmują one szczegółowy audyt środków bezpieczeństwa stosowanych w łańcuchu dostaw zabawek (do pierwszego kwartału 2008) oraz ściślejszy nadzór organów krajowych i celnych. Jednym z konkretnych wymiarów tych propozycji jest wprowadzenie przez Komisję wymogu umieszczania na zabawkach ostrzeżeń dotyczących zagrożeń, jakie wiążą się z wmontowanymi w nie magnesami.

W dzisiejszych czasach nie ma stuprocentowych gwarancji. Można jednak stworzyć system odpowiadający naszym potrzebom – skomentowała nowe inicjatywy komisarz Meglena Kuneva, odpowiedzialna za ochronę konsumentów – Można też sprawić, by wszystkie ogniwa łańcucha spełniały swoją rolę. Istotą powodzenia nowych priorytetów jest wyrobienie w producentach, importerach, sprzedawcach i rządach gotowości do błyskawicznego identyfikowania problemów i równie szybkiego ich rozwiązywania. Komisarz zapewniła również o swoim stuprocentowym zaangażowaniu i presji, jaką będzie wywierać w celu zapewnienia obywatelom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Priorytetem pozostanie zacieśnianie współpracy z Chinami i ze Stanami Zjednoczonymi. W przypadku Chin ostatnie sprawozdanie RAPEX (system wczesnego ostrzegania w zakresie towarów stanowiących zagrożenie dla konsumenta) wskazało na znaczne postępy w działaniach prewencyjnych władz chińskich, którym udało się w dużym stopniu powstrzymać napływ towarów niebezpiecznych na rynek europejski. Od lipca do września 2007 w Chinach zbadano 184 sprawy (w porównaniu z zaledwie 84 sprawami zgłoszonymi w dwóch połączonych sprawozdaniach z grudnia 2006 i lipca 2007). W odniesieniu do 43% z nich podjęto działania naprawcze. Ponadto do grudnia 2007 r. Chiny mają uruchomić krajowy system ostrzegania, wzorowany na systemie RAPEX. Jego zadaniem będzie koordynowanie pracy w regionach i skuteczniejsza współpraca.

Wyniki przeglądu

1. Podmioty gospodarcze

Podstawowa odpowiedzialność prawna związana z wprowadzaniem na rynek bezpiecznych zabawek spoczywa na przemyśle. Pomimo wielu wycofanych produktów i działań uzupełniających, ciągły napływ zgłoszeń w systemie RAPEX wskazuje na wciąż utrzymujące się poważne problemy z gwarantowaniem bezpieczeństwa zabawek, zwłaszcza w tańszym segmencie rynku. W obszarze rynkowym określono następujące priorytety:

2. Działania państw członkowskich

Krajowe organy nadzoru rynku w zasadzie wykazywały czujność i skutecznie wspierały „dobrowolne” wycofywanie produktów z rynku. Priorytety w tym obszarze są następujące:

3. Współpraca międzynarodowa z Chinami i Stanami Zjednoczonymi

Jak wyżej wspomniano, ze sprawozdania RAPEX dotyczącego Chin wynika, że władze chińskie podjęły istotne wysiłki na rzecz egzekwowania wymogów bezpieczeństwa.

Kwestią priorytetową pozostanie kategoria identyfikowalności źródła i łańcucha dostaw produktu;

Komisja zapewni też więcej szkoleń technicznych, szczególnie w związku z nowym chińskim systemem wczesnego ostrzegania; w ramach projektu handlowego UE-Chiny ocenie poddane zostaną obecnie stosowane w Chinach mechanizmy kontroli bezpieczeństwa produktów w celu ustalenia obszarów przyszłej współpracy;

USA i UE zależy na współpracy, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa produktów i kontroli importu. Trwająca od kilku miesięcy ścisła współpraca będzie kontynuowana na szczeblu technicznym i politycznym. Jej praktycznym wymiarem będzie powołanie wspólnej grupy roboczej ds. bezpieczeństwa produktów/ przywozu w ramach Transatlantyckiej Rady Gospodarczej.

4. Ramy prawne

zmiana dyrektywy w sprawie zabawek – wnioski legislacyjne w pierwszym kwartale 2008 r.;
przyjęcie pakietu proponującego nowe podejście w celu poprawy nadzoru rynkowego i nadzoru celnego.
http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htmŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm
http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/8F43B3221C8B5F6BC125739B0051DBB6?OpenWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/259.php on line 71

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/259.php on line 71