Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/261.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/261.php on line 4
Europa pracująca
Coraz więcej Europejczyków pracuje zawodowo ...


27 listopada 2007

Coraz więcej Europejczyków pracuje - wynika z ogłoszonego właśnie raportu „Zatrudnienie w Europie”. Znacząca poprawa sytuacji na rynkach pracy w UE w 2006 r. spowodowała wzrost zatrudnienia o 4 miliony osób - najwyższy od 2000 r. Komisja Europejska wzywa kraje członkowskie by przyspieszyły reformy strukturalne.

Nastąpiła znacząca poprawa sytuacji na rynkach pracy w UE w 2006 r, powstało 4 milionych nowych miejsc pracy - wynika ze sprawozdania „Zatrudnienie w Europie” z 2007 r.

Lepszy klimat gospodarczy to nie tyle okazja do przedwczesnej radości, co wyjątkowa szansa, by przyspieszyć tak bardzo potrzebne reformy strukturalne. Państwa członkowskie powinny w szczególności podjąć prace nad lepszym zintegrowaniem polityki w dziedzinie zatrudnienia i szkoleń, co pozwoli podnieść bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników w UE w warunkach ewoluującej gospodarki światowej.

Środki polityki zatrudnienia w Europie zaczynają przynosić pierwsze efekty. W porównaniu z sytuacją sprzed roku więcej Europejczyków ma pracę - nie kryje radości Vladimír Špidla, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. Jeśli jednak poważnie myślimy o osiągnięciu ambitnych celów w zakresie zatrudnienia, które postawiła przed sobą UE, nie możemy popadać w samozadowolenie. Jak widać, dobrze zaplanowane reformy w dziedzinie zatrudnienia są skuteczne, musimy więc upewnić się, że wykorzystujemy pozytywne doświadczenia wielu państw członkowskich - dodaje unijny komisarz.

Podejście do pracy uwzględniające cały cykl życiowy: upowszechnia się idea aktywności osób starszych, choć w dziedzinie integracji młodzieży nadal pozostaje wiele do zrobienia

Strategie w zakresie aktywności osób starszych zaczynają przynosić efekty w wielu państwach członkowskich UE. Nastąpił wyraźny wzrost stopy zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat – w 2006 r. wskaźnik ten osiągnął 43,6 %, w porównaniu z 36,6 % w 2000 r. Co istotne, zmiana ta nie odbyła się kosztem jakości. W dziedzinie polityki dotyczącej aktywności osób starszych pozytywnych przykładów dostarczają Dania, Finlandia i Szwecja.

Z drugiej strony w wielu państwach członkowskich wciąż występują trudności z pomyślną integracją młodych ludzi na rynku pracy. Średnia stopa bezrobocia wśród młodzieży nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (17,4 % w 2006 r.), zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w odniesieniu do bezrobocia dorosłych w wieku 25-54 lat. W kontekście międzynarodowym większość państw członkowskich UE boryka się z problemem znacznie wyższej liczby młodych bezrobotnych i niższej stopy zatrudnienia młodych ludzi niż w innych krajach uprzemysłowionych, takich jak USA, Kanada czy Japonia.

Elastyczność w ramach przedsiębiorstw i kontynuowanie szkolenia zawodowego to kluczowe elementy modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego

Firmy mogą dostosowywać się do zmieniających się warunków, regulując liczbę pracowników lub wprowadzając elastyczne formy organizacji pracy (np. pracę zespołową, rotację zadań, autonomię w pracy, elastyczny czas pracy). Powodzenie strategii flexicurity wymaga właściwego połączenia tych elementów, możliwe jest jednak tworzenie rozwiązań odpowiadających konkretnym potrzebom danego kraju. Formy organizacji czasu pracy łączące bardziej złożone zadania z większą autonomią stanowiska pracy zwiększają zwykle poziom satysfakcji z pracy, wydajność przedsiębiorstw i ich zdolność do innowacji - są to zatem rozwiązania obopólnie korzystne dla pracowników i dla firm.

Wpływ poziomu kwalifikacji na udział wynagrodzeń w PKB

W większości państw członkowskich UE udział wynagrodzeń w PKB spadł w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Zjawisko to wywołało szeroką debatę. W sprawozdaniu poddaje się ocenie czynniki odpowiadające za ten trend, konkludując, że jego najważniejszą przyczyną jest postęp technologiczny. Co istotne, konsekwencje tych dostosowań obciążają przede wszystkim pracowników o niskich kwalifikacjach. Wyniki te zwracają uwagę na konieczność ponownego skoncentrowania polityki na potrzebach pracowników o niskich kwalifikacjach i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.

Sprawozdanie „Zatrudnienie w Europie” z 2007:
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/employ_2007_en.htmŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/employ_2007_en.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/261.php on line 40

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php54/lib/pear') in /2007/261.php on line 40