PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
email:
europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl
Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.16.09.2016
Orędzie o stanie Unii w 2016 r.
Przegląd budżetu UE: większa koncentracja na priorytetach budżetowych, większa elastyczność i mniej biurokracji.

"Europejski budżet jest żywym dowodem solidarności finansowej"- Przewodniczący Juncker, orędzie o stanie Unii w 2016 r.

W związku z orędziem przewodniczącego Junckera o stanie Unii z 2016 r. Komisja przedstawiła dziś swój śródokresowy przegląd wieloletniego budżetu UE (2014–2020). Zaproponowany pakiet nie narusza górnych limitów wydatków uzgodnionych z Parlamentem Europejskim i Radą i pozwoli na uwolnienie dodatkowych środków w wysokości 6,3 mld euro na finansowanie do 2020 r. Pieniądze te zostaną przeznaczone na tworzenie miejsc pracy, inwestycje i wzrost gospodarczy oraz na zajęcie się problemem migracji i jej podstawowymi przyczynami. Zaproponowano również, jak sprawić, by budżet UE był sprawniejszy i umożliwiał szybsze reagowanie na nieprzewidziane okoliczności, upraszczając równocześnie przepisy finansowe i ukierunkowując je na wyniki.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kristalina Georgiewa, odpowiedzialna za budżet i zasoby ludzkie, stwierdziła: Jestem dumna, że budżet UE umożliwił nam realizację priorytetów politycznych, zapewnienie inwestycji zwiększających zatrudnienie i wzrost gospodarczy oraz bezpieczeństwo obywateli w Europie i poza nią. W dzisiejszym przeglądzie śródokresowym proponujemy dodatkowe wzmocnienie tych priorytetów kwotą 6,3 mld euro oraz uproszczenie i większą elastyczność przy korzystaniu z budżetu UE. Przegląd budżetu jest początkiem – a nie końcem – dążenia do jeszcze większej koncentracji na wynikach, tak aby mieć pewność, że każde euro pochodzące z budżetu UE zostanie wydane w możliwie najlepszy sposób.

Więcej środków na ważne dziedziny i programy zapewniające doskonałe wyniki

Dodatkowe finansowanie zaproponowane do 2020 r. nawiązuje do dwóch głównych priorytetów – inwestycji i migracji. Struktura tych dodatkowych środków finansowych przedstawia się następująco:

Wraz ze zwiększeniem środków w projekcie budżetu na 2017 r. (1,8 mld euro) i techniczną korektą puli środków przeznaczonych na politykę spójności, przewidującą przeznaczenie dodatkowych środków na te priorytety (4,6 mld euro), przegląd okresowy obejmuje pakiet finansowy opiewający łącznie na kwotę prawie 13 mld euro.

Państwa członkowskie nie będą musiały poświęcić więcej środków niż te, do wydatkowania których zobowiązały się już w ramach WRF na lata 2014–2020. Pieniądze będą pochodzić z niektórych rezerw budżetowych, takich jak nieprzydzielone marginesy i instrumenty szczególne.

Uproszczenie zasad

Wraz z przeglądem śródokresowym Komisja proponuje uproszczenie przepisów, na podstawie których państwa członkowskie i inni beneficjenci otrzymują pieniądze UE. Niektóre z oczekiwanych wyników:

Sprawniejszy budżet z nową rezerwą kryzysową UE

Komisja proponuje również poprawę zdolności budżetu UE do szybkiego i odpowiedniego reagowania na nieprzewidziane wydarzenia, w tym poprzez:

Bazowanie na sukcesach w obecnym cyklu budżetowym UE

W przeglądzie śródokresowym podsumowuje się kluczowe osiągnięcia odnotowane w trakcie obecnego siedmioletniego cyklu budżetowego, w ramach którego budżet UE odegrał już zasadniczą rolę we wspieraniu najważniejszych priorytetów politycznych:

Dalsze działania

Proponowane wnioski ustawodawcze będą musiały teraz zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. Komisja będzie ściśle współpracować z innymi instytucjami w celu osiągnięcia porozumienia co do jak największej liczby elementów tego pakietu do końca 2016 r.

Kontekst

Przegląd śródokresowy stanowi część porozumienia politycznego w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 i jest przewidziany w art. 2 rozporządzenia Rady nr 1311/2013 („rozporządzenie w sprawie WRF”). Aktualne wieloletnie ramy finansowe zostały uzgodnione w 2013 r. w kontekście kryzysu gospodarczego i jego skutków dla finansów publicznych. Po raz pierwszy w historii UE siedmioletni budżet jest mniejszy niż poprzedni.

 

Dodatkowe informacje

Zaproponowany pakiet ustawodawczy

 Kontakty z mediami:

 

 PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - LUBLIN
PROWADZONY JEST PRZEZ EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJĘ NOWY STAW
ul. Przechodnia 4, 20-003 Lublin; tel. +48 81 536 10 93, fax: +48 81 534 61 92
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
 europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl 

WEBMASTER: © 2005-2017 STUDIO EM

home DO GÓRY