SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


31.05.2017 Inicjatywy KE na rzecz młodzieży mające na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia sprzyjającego włączeniu społecznemu

Komisja przyjęła dziś dwie nowe inicjatywy dotyczące kształcenia i szkolnictwa wyższego. Jedną z nich jest wniosek w sprawie monitorowania losów absolwentów, który ma ułatwić państwom członkowskim gromadzenie informacji o losach absolwentów po zakończeniu studiów.

Inicjatywy te mają pomóc państwom członkowskim w zapewnianiu wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości kształcenia sprzyjającego włączeniu społecznemu. Szereg konkretnych działań umożliwi bowiem zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnego udziału w życiu społecznym, reagowania na nowe możliwości i podejmowania wyzwań związanych na przykład z globalizacją i zmianami technologicznymi, jak i dostosowania ścieżek kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, zauważył: Kapitał ludzki w Europie jest jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Powszechny dostęp do wysokiej jakości kształcenia ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy i jest podstawą otwartych i dobrze prosperujących społeczeństw. Umożliwia ono młodym ludziom dobry start życiowy. Proponowany dziś pakiet dokumentów koncentruje się na młodzieży Europy i na modernizacji kształcenia, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, poprzez szkołę, aż po kształcenie wyższe i kształcenie i szkolenie zawodowe, kładąc fundamenty pod ustawiczne uczenie się przez całe życie.

Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: Podstawą rozwoju osobistego i aktywnej postawy obywatelskiej jest wysokiej jakości kształcenie. Od niego zaczyna się udana kariera zawodowa; to ono jest najlepszą ochroną przed bezrobociem i ubóstwem. Lecz aby zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwa, mogły czerpać korzyści, systemy edukacji muszą zapewniać wysokiej jakości kształcenie w całej UE. Zaproponowane dziś inicjatywy oraz już istniejące wsparcie UE umożliwią państwom członkowskim i organizatorom kształcenia podjęcie niezbędnych kroków, aby poprawić możliwości wszystkich młodych ludzi w Europie, co przyczyni się do zbudowania sprawiedliwych społeczeństw odpornych na zmiany.

Młodzi ludzie potrzebują szerokiego zestawu kompetencji, który pozwoli im dobrze sobie radzić w życiu, znaleźć satysfakcjonującą pracę i aktywnie działać w życiu społecznym, niezależnie od pochodzenia. Aby to osiągnąć, potrzebny jest dobry start, który umożliwia kształcenie. Należy jednak podjąć działania, aby poprawić jakość i wyniki europejskich systemów edukacji, tak aby mogły one sprostać wyzwaniom rozwoju cywilizacyjnego i służyć wszystkim dzieciom i młodzieży. Decyzje dotyczące obszaru edukacji podejmowane są na poziomie krajowym i regionalnym – UE wspiera państwa członkowskie, respektując w pełni zasadę pomocniczości.

Jeśli chodzi o szkoły, z informacji przekazanych przez państwa członkowskie wynika, że istnieją trzy obszary, w których należy podjąć działania i w których wsparcie unijne może pomóc w stawieniu czoła istotnym wyzwaniom:

  • podniesienie jakości pracy szkół i pogłębienie ich integracyjnego charakteru;
  • wspieranie wybitnych nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły;
  • poprawa zarządzania systemami edukacji szkolnej.

Komisja proponuje uzupełnić działania podejmowane przez państwa członkowskie w tych trzech obszarach, aby wesprzeć wzajemne uczenie się, wzmocnić podstawy merytoryczne sprawdzonych rozwiązań w edukacji oraz wspomóc reformy krajowe w tych państwach członkowskich, które wyrażą takie życzenie. Sposoby takiego wsparcia mogą obejmować stymulowanie rozwoju kompetencji i uczenia się międzykulturowego poprzez partnerstwa szkół, mobilność i projekty eTwinning w ramach Erasmus+; zwiększenie nacisku na partnerskie uczenie się w toku kariery i rozwoju zawodowego nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkoły oraz ustanowienie nowego mechanizmu wsparcia umożliwiającego państwom członkowskim szukanie pomocy w opracowywaniu i wdrażaniu reform edukacyjnych.

Odnowiona strategia dla szkolnictwa wyższego opiera się na planie modernizacji z 2011 r. W przyjętym dziś komunikacie Komisja przedstawia swoje plany dotyczące czterech kluczowych obszarów:

  • wyposażenie absolwentów szkół wyższych w zestaw umiejętności potrzebnych im oraz nowoczesnej gospodarce;
  • tworzenie sprzyjających włączeniu społecznemu systemów szkolnictwa wyższego;
  • zagwarantowanie, aby instytucje szkolnictwa wyższego przyczyniały się do innowacji w innych gałęziach gospodarki;
  • wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego i rządów w optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich i finansowych.

Aby szkolnictwo wyższe mogło pomóc w stymulowaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy, uniwersytety muszą dostosowywać programy nauczania do obecnych i przewidywanych potrzeb gospodarczo-społecznych. Potencjalni studenci potrzebują aktualnych i rzetelnych informacji, aby świadomie zdecydować o wyborze zajęć. W związku z tym Komisja przedstawia jednocześnie wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie monitorowania losów absolwentów, będący częścią Nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności. Wniosek ten dotyczy nie tylko absolwentów szkół wyższych, lecz również absolwentów programów kształcenia i szkolenia zawodowego. Ma to zachęcić organy państw członkowskich do poprawy jakości i dostępności informacji dotyczących osiąganych przez absolwentów postępów w karierze lub dalszym kształceniu, po zakończeniu studiów, oraz wspierać je w tym zadaniu.

Również dziś Komisja przedstawiła budżet na kolejne trzy lata oraz odpowiednią podstawę prawną dla Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kontekst

Przedstawione dziś inicjatywy są wynikiem zobowiązań podjętych w związku z inicjatywą Inwestowanie w młodzież Europy z dnia 7 grudnia 2016 r., w szczególności z komunikatem dotyczącym poprawy i modernizacji edukacji, w którym Komisja zapowiedziała szereg działań, mających pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości kształcenia. Działania te obejmują szereg środków umożliwiających państwom członkowskim i instytucjom zapewnienie wszystkim młodym ludziom wysokiej jakości kształcenia, zgodnie z pierwszą podstawową zasadą europejskiego filaru praw socjalnych, w myśl której każda osoba ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie.

Działania te są również zgodne z ambitnymi celami określonymi w deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r., w której unijni przywódcy zobowiązali się do pracy na rzecz urzeczywistnienia Uni[i], w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości i mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie na całym kontynencie oraz w dokumencie Komisji dotyczącym wykorzystania możliwości płynących z globalizacji z dnia 10 maja 2017 r., jak i w jej dokumencie dotyczącym społecznego wymiaru Europy z dnia 26 kwietnia 2017 r., w których przypomina się o zasadniczej roli, jaką kształcenie i szkolenie mają dla konkurencyjności i przyszłości europejskich gospodarek i społeczeństw.

Wyniki ostatniego badania PISA (Program międzynarodowej oceny umiejętności uczniów) wskazują na słabości w rozwoju kompetencji na poziomie kształcenia szkolnego. Szkoły mogłyby również odgrywać silniejszą rolę w promowaniu sprawiedliwości społecznej oraz lepiej reagować na zachodzące szybko zmiany technologiczne i cyfrowe, wywierające poważny wpływ na nasze gospodarki i społeczeństwa. Instytucje szkolnictwa wyższego mogą dodać do tych zadań pomoc w pobudzaniu gospodarki regionów, w których się znajdują, i w których są one ważnym motorem innowacji.

Więcej informacji:

MEMO/17/1402 – Pytania i odpowiedzi

Zestawienie informacji dotyczących rozwoju szkół

Zestawienie informacji dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego

Dodatkowe informacje o komunikatach i dokumentach roboczych służb Komisji

Polityka oświatowa: http://ec.europa.eu/education/policy/school_pl

Polityka w dziedzinie szkolnictwa wyższego: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education_pl

 

Kontakty z mediami:

 facebook