SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


01.07.2018 Unia tworzy pierwszy wspólny fundusz przemysłu obronnego
 • 500 mln EUR na rozwój inicjatyw przemysłu obronnego w latach 2019-2020
 • Promocja współpracy między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami z UE
 • Optymalizacja mocy produkcyjnych
 • Wzmocnienie jednolitego rynku zbrojeniowego i konkurencyjności produktów UE

Parlament Europejski poparł we wtorek utworzenie pierwszego unijnego programu wsparcia innowacji w przemyśle obronnym, m.in. w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Nowy europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) pomoże w finansowaniu rozwoju nowych i unowocześnionych produktów i technologii. Na ten cel przeznaczonych zostanie 500 mln euro w latach 2019-2020. Program ma wzmocnić pozycję i niezależność UE na światowym rynku uzbrojenia, bardziej niezależną, zracjonalizować wydatki i zachęcać do innowacji w dziedzinie obronności.

 

Kto może składać wnioski?

Unijny fundusz będzie pomoże w finansowaniu projektów realizowanych przez konsorcja składające się z co najmniej trzech przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych mających siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich UE.
Aby uzyskać zamówienia, podmioty wspierające projekty będą musiały udowodnić, że przyczyniają się do doskonalenia produkcji, innowacji i konkurencyjności. Projekty przeznaczone specjalnie dla MŚP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3000 pracowników) będą kwalifikowały się do wyższych stawek współfinansowania i do programów realizowanych w ramach Unii Obrony oraz stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

Co może być finansowane?

W ramach europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego finansowane będzie etap rozwoju (między badaniami a produkcją) nowych i ulepszonych produktów i technologii obronnych w UE, począwszy od studiów, poprzez projektowanie, testowanie, a skończywszy na certyfikacji i rozwoju w dziedzinach takich jak:

 • systemy zdalnie sterowane,
 • łączność satelitarna,
 • autonomiczny dostęp do przestrzeni kosmicznej i stała obserwacja Ziemi,
 • zasada zrównoważonego rozwoju w dziedzinie energii,
 • bezpieczeństwo cybernetyczne i morskie,
 • zaawansowane zdolności wojskowych sił powietrznych, lądowych i morskich, oraz
 • dziedziny wspólne, w tym strategiczne czynniki rozwoju

Wspieranie "autonomii strategicznej" w dziedzinie obrony

Program można postrzegać jako pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Obrony.  Planowany budżet wynosi 13 miliardów euro na okres siedmiu lat. Celem jest zwiększenie niezależności obronnej Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy miedzy państwami członkowskimi. Program ma też za zadanie promowanie bardziej efektywnego wykorzystania funduszy przeznaczanych na obronę.

Cytat

Sprawozdawczyni Françoise Grossetête (EPL, Francja) powiedziała: "Program ten stanowi historyczny krok naprzód dla europejskich projektów przemysłu obronnego i stanowi odpowiedź na trzy wyzwania: efektywność budżetową, konkurencyjność i autonomię strategiczną. W ciągu roku negocjacji osiągnęliśmy obiecujące rozporządzenie mające na celu poprawę zdolności innowacyjnych UE".

Następne etapy

Nieformalne porozumienie między Parlamentem a Radą uzyskało poparcie 478 posłów, przy 179 głosach przeciw i 23 wstrzymujących się. Jeśli Rada zatwierdzi projekt, rozporządzenie wejdzie w życie z chwilą jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Oczekuje się, że pierwsze projekty w zakresie zdolności zostaną sfinansowane w 2019 r.facebook