Warning: include_once(//komp/head.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/190.php on line 4

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/head.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/190.php on line 4
MIASTA MOTOREM ROZWOJU


26.07.2007

Wyniki audytu miejskiego podstawą dla zwiększenia dynamiki europejskiego wzrostu gospodarczego.

Europejskie miasta są miejscem, w którym koncentrują się miejsca pracy, przedsiębiorstwa i instytucje szkolnictwa wyższego, odgrywające podstawową rolę dla konkurencyjności Unii Europejskiej w gospodarce światowej. Jednakże życie w miastach naznaczone jest również takimi problemami jak wykluczenie społeczne i segregacja przestrzenna. To jedne z głównych konkluzji wynikających z niezależnego badania przeprowadzonego dla Komisji Europejskiej, opartego na statystykach zebranych w ramach Europejskiego Audytu Miejskiego.

To bardzo dobry przykład jakościowego badania opartego na wartościowych informacjach zebranych i dostarczonych przez służby Komisji i naszych partnerów w państwach członkowskich. Może być nam przydatne w zidentyfikowaniu i ilościowym określeniu wyzwań, przed którymi stoimy, aby lepiej ukierunkowywać nasze inwestycje w obszary miejskie", powiedziała komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner.


Najważniejsze wnioski

Miasta siłą napędową wzrostu gospodarczego

W przypadku miast zamieszkałych przez ponad milion mieszkańców, PKB per capita jest o 25 % wyższy niż w całej UE i przewyższa o 40 % średnią krajową. Miasta są siłą napędową wzrostu gospodarczego w całej Europie.

Nieadekwatność miejsc pracy: paradoks zatrudnienia

Paradoks dotyczący zatrudnienia dotyczy wszystkich europejskich miast. Pomimo silnej koncentracji miejsc pracy w miastach, mieszkańcy nie zawsze mają możliwość skorzystania z możliwości zatrudnienia.

Wyższy poziom bezrobocia na uboższych obszarach

Między dzielnicami występują wyraźne różnice. Prawie w każdym mieście, gdzie bezrobocie dochodzi do 10 % lub je przekracza, stopa bezrobocia jest przynajmniej dwa razy wyższa w niektórych dzielnicach, zaś na obszarach uboższych osiąga nawet 60 %.

Miejsca pracy głównie w sektorze usługowym

W miastach zachodniej Europy sektor usługowy jest największym źródłem zatrudnienia. Na pięciu z największych rynków pracy w UE 27 (Londyn, Paryż, Berlin, Madryt i Rzym) zatrudnienie w tym sektorze stanowi od 80 % do 90 % całkowitej liczby miejsc pracy.

Mieszkańcy miast lepiej wykształceni

Mieszkańcy miast są o wiele lepiej wykształceni niż ci, którzy mieszkają poza nimi. Mają oni lepszy dostęp do korzystania z istniejących możliwości gospodarczych, zaś ci, którzy są gorzej wykształceni, stają w obliczu większego ryzyka wykluczenia społecznego.

W sprawozdaniu zaznaczono również duże rozbieżności w przestrzeni życiowej: w niektórych miastach średnia jest trzy razy wyższa niż w innych. Dodano również, że jednoosobowe gospodarstwa domowe są skupione raczej w centrum miast.


o MIASTACH W SONDAŻU EUROBAROMETRU : WIĘCEJ


..........................................................................................Kontekst audytu miejskiego

Audyt został przeprowadzony z inicjatywy Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Wzięło w nim udział 27 krajowych biur statystycznych, których współpracę koordynował Eurostat, w celu zebrania danych na temat ponad 300 zmiennych opisujących jakość życia w europejskich miastach. „Sprawozdanie o stanie europejskich miast”, które powstało w wyniku audytu jest najbardziej wyczerpującym dostępnym badaniem na temat europejskich miast. Opiera się ono na specjalnie dla tego celu opracowanym zestawie statystyk dotyczących miast i dostarcza dogłębnej analizy danych demograficznych, gospodarczych i społecznych. Zawiera również inne dostępne informacje, na przykład dane na temat poziomu edukacji, zaangażowania obywatelskiego i środowiska naturalnego.

Kontekst i dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat „Audytu Miejskiego” znajduje się na stronie
www.urbanaudit.org

Profile wszystkich miast znajdują się na stronie:
http://www.urbanaudit.org/CityProfiles.aspx

Pełna treść raportu dotyczącego badania dostępna jest pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/audit_en.htmŹRÓDŁA

www.urbanaudit.org
http://www.urbanaudit.org/CityProfiles.aspx
http://ec.europa.eu/regional_policy/urban2/audit_en.htmWarning: include_once(//komp/foot.php): failed to open stream: No such file or directory in /2007/190.php on line 66

Warning: include_once(): Failed opening '//komp/foot.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php56/lib/pear') in /2007/190.php on line 66