SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


2006 DZIEŃ WIOSNY w EUROPIE - EDYCJA 2006

Jaka jest geneza projektu ?

Przy okazji szerokiej debaty na temat przyszłości Europy oraz w ramach prac Konwentu niejednokrotnie wskazywano na potrzebę uczulenia młodych europejczyków na wyzwania stojące przed Europą. Grupa członków Konwentu zaproponowała, by od 2003 r. wprowadzić projekt o nazwie"Dzień Wiosny w Europie", dający uczniom i ich nauczycielom okazję do pogłębienia wiedzy na temat Unii Europejskiej. Pierwsza tego rodzaju inicjatywa odniosła duży sukces. Wzięło w niej udział ponad 5 000 szkół skupiających blisko 750 000 uczniów. Projekt, wznowiony w 2005 r. w ramach procesu ratyfikacji konstytucji europejskiej, zgromadził aż 6 620 szkół.

W następstwie negatywnych wyników referendów we Francji i Holandii szefowie państw i rządów wezwali 18 czerwca 2005 r. do wyznaczenia okresu refleksji, w trakcie którego w państwach członkowskich miałaby się odbyć zakrojona na szeroką skalę debata z udziałem obywateli, społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych, parlamentów narodowych oraz partii politycznych. W odpowiedzi na tę inicjatywę, w ramach realizacji planu D (Komunikat Komisji Europejskiej z 13 października 2005 r. COM(2005) 494 wersja ostateczna - Wkład Komisji w trakcie okresu refleksji i później : Plan"D" jak demokracja, dialog i debata?) i we współpracy z innymi instytucjami europejskimi, Komisja podjęła się organizacji nowej edycji programu"Dzień Wiosny w Europie". Czyni to, zachęcając szkoły ze wszystkich państw członkowskich i krajów kandydujących do wprowadzenia zajęć poświęconych tematyce europejskiej.

Jaki jest cel projektu ?

Wobec nieufnego stosunku młodzieży do Unii Europejskiej Komisja pragnie rozszerzyć debatę. Dzień Wiosny w Europie ma służyć wzbogaceniu wiedzy na temat Unii, mechanizmu jej funkcjonowania i jej instytucji; celem akcji jest otwarcie dialogu na temat wizji i przyszłości Europy między uczniami, nauczycielami a osobami działającymi w strukturach unijnych. Pozwala to młodzieży w sposób bardziej praktyczny poznać tematykę europejską oraz włączać treści związane z UE do programów nauczania.

W praktyce chodzi o zachęcenie szkół do zorganizowania w okresie od 21 marca do 9 maja 2006 r. europejskich dni wymiany poglądów, debat i spotkań z osobami działającymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym, co uczniom i nauczycielom da okazję do lepszego poznania i zrozumienia projektu europejskiego. Szkoły zachęca się również do uczestnictwa w forach dyskusyjnych i zajęciach edukacyjnych poświęconych funkcjonowaniu instytucji europejskich i wartościom istotnym dla Europy."Dzień Wiosny w Europie" to okazja do wymiany doświadczeń dla młodzieży, obywateli i twórców przyszłej Unii.

Aby inicjatywa ta mogła ponownie odnieść sukces, zwracamy się do wszystkich osób odpowiedzialnych za sprawy europejskie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym o zachęcanie szkół do jak najaktywniejszego uczestnictwa w projekcie oraz do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych w szkołach w dniach od 21 marca do 9 maja 2006 r.

W celu usprawnienia projektu Komisja Europejska przy współudziale sieci European Schoolnet, konsorcjum złożonego z ministerstw edukacji ponad dwudziestu pięciu państw, wprowadziła zasady zapisu, kontaktu i wymiany informacji między uczestnikami. Z pomocą zespołu doświadczonych nauczycieli opracowano pomoce pedagogiczne pozwalające lepiej przygotować projekt.

"Dzień Wiosny w Europie" jest akcją o charakterze zdecentralizowanym. Szkoły mogą brać w niej udział według własnego pomysłu i na miarę posiadanych środków. Inicjatywy przybrać mogą różne formy: sesje informacyjne połączone z dyskusją, spotkania z osobą związaną z tematyką europejską (deputowani, przedstawiciele instytucji, działacze społeczni itp.), debaty zorganizowane w szkole lub między uczniami szkół z innych regionów lub krajów, zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu.

Kto może uczestniczyć w projekcie i jak zgłosić chęć uczestnictwa ?

Projekt"Dzień Wiosny w Europie" adresowany jest przede wszystkim do szkół średnich (ogólnych, zawodowych i technicznych). W niektórych typach zajęć mogą jednak uczestniczyć także zainteresowane szkoły podstawowe.

Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną. Zainteresowane szkoły prosimy o wprowadzenie na stronie"Dzień Wiosny w Europie" (http://www.springday2006.org/ww/en/pub/spring2006/homepage.htm) swoich danych oraz danych nauczyciela lub dyrektora odpowiedzialnego za organizację przewidzianych z tej okazji imprez, projektów lub zajęć.

Aby nadać działaniom wymiar europejski, zdecydowanie wskazany jest udział osób znających tematykę europejską, szczególnie eurodeputowanych. Mile widziane są wspólne inicjatywy szkół i uczniów z kilku krajów.

Po zakończeniu"Dnia Wiosny w Europie" szkoły, które wcześniej zgłoszą chęć uczestnictwa, a następnie prześlą krótki opis zorganizowanej przez siebie imprezy lub wkładu, jaki wniosły do projektu, otrzymają od władz europejskich specjalny certyfikat uczestnictwa.

Do kogo zwrócić się po informacje lub ze zgłoszeniem chęci uczestnictwa ?

Praktycznego wsparcia w tym względzie udziela sieć European Schoolnet (EUN) w ramach projektu finansowanego ze środków programu informowania obywateli Europy (PRINCE). Do zadań sieci należy opracowanie i tworzenie wszelkich działań, narzędzi, usług i sieci współpracy towarzyszących i wspomagających realizację omawianego projektu.

Wszystkie informacje znaleźć można na stronie internetowej projektu:

http://spring.mszkola.net/envox/index.php
http://www.printempseurope2006.org
http://www.springday2006.org
http://www.europaeischerfruehling2006.org

Osoby kontaktowe:

Brigitte Parry
European Schoolnet Network (EUN) - Projekt"Dzień Wiosny w Europie"
Adres e-mail: brigitte.parry@eun.org
Telefon: + 32 2 790 75 75 ; Faks: + 32 2 790 75 85

Dyrekcja Komisji odpowiedzialna za wsparcie akcji
DG ds. Komunikacji społecznej - grupa zadaniowa Przyszłość Europy
Ariane Moret (00 32) 2 299 87 21
Adres e-mail: Ariane.Moret@cec.eu.int

Koordynatorem"Dnia Wiosny 2006" w Polsce jest Portal Edukacyjny Interkl@sa. :

http://www.interklasa.pl
http://www.interklasa.pl/...


APEL PRZEDSTAWICIELI
KOMISJI EUROPEJSKIEJ, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO i KOMITETU REGIONÓW


APEL

do członków Komisji Europejskiej
do członków Parlamentu Europejskiego
do członków Komitetu Regionów
do członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Zapraszamy do podjęcia dialogu z młodymi Europejczykami poprzez uczestnictwo w dniach 21 marca do 9 maja 2006 r. w projekcie"Dzień Wiosny w Europie" w Państwa kraju, regionie, mieście!

Promowanie dialogu i demokracji jest jednym z podstawowych składników rozszerzonej debaty między instytucjami europejskimi a obywatelami. Dlatego w trakcie okresu refleksji, zapoczątkowanego 18 czerwca 2005 r. przez szefów państw i rządów, postanowiliśmy zorganizować nową edycję akcji"Dzień Wiosny w Europie", zapraszając szkoły ze wszystkich państw członkowskich i krajów kandydujących do podjęcia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, dotyczących tematyki europejskiej. Przedsięwzięcie takie nie może się powieść bez wyraźnego i zdecydowanego zaangażowania deputowanych, mobilizacji działaczy terenowych i wsparcia ze strony wszystkich partnerów szkół, zarówno pełniących tę funkcję zawodowo, jak i tych działających w stowarzyszeniach. Prosimy Państwa zatem o pomoc. Sprawmy, by Europa stała się dla młodzieży rzeczywistością! Pragniemy dzięki Państwa wparciu promować tę inicjatywę wśród jak największej liczby szkół, zachęcając je do organizowania, w miarę dostępnych środków i według własnych pomysłów, dyskusji z udziałem uczniów, nauczycieli i polityków na temat wyzwań stojących przed Europą. Uczestnicząc w tym projekcie, dzieląc się w terenie własnymi doświadczeniami na temat Europy i jej różnorodności, możemy w dniach 21 marca do 9 maja 2006 r. pokazać dynamiczne, przyjazne młodzieży oblicze Europy.

Dzięki takiemu wsparciu i uwadze, jaką poświęcą Państwo młodzieży chcącej wyrazić swe opinie, przyczyniamy się do tworzenia rzeczywistego i atrakcyjnego wizerunku Europy w oczach jej przyszłych obywateli.

Licząc na Państwa udział, z góry dziękujemy za zainteresowanie opisywanym przedsięwzięciem.

Podpisali :

Margot Wallström
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej - Komisarz ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikowania

Alejo Vidal-Quadras Roca
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

Ján Figel'
Komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i wielojęzyczności

Nikolaos Sifunakis
Przewodniczący komisji kultury i edukacji przy Parlamencie Europejskim

Anne-Marie Sigmund
Przewodnicząca - Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego

Peter Straub
Przewodniczący Komitetu Regionów


PLIKI DO POBRANIA

Apel przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Społ.-Ekon. i Komitetu Regionów / PDF /

W załączniku znajduje się Apel przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów do swoich członków o udział w inicjatywach podejmowanych przez szkoły w ramach akcji"Dzień Wiosny w Europie".

LINKI

http://spring.mszkola.net/envox/index.php
http://www.printempseurope2006.org
http://www.springday2006.org
http://www.europaeischerfruehling2006.org
http://www.interklasa.pl


ŹRÓDŁA

Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce, www.delpol.plfacebook