SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


2006 "MY w UNII EUROPEJSKIEJ" OGÓLNOPOLSKI KONKURS OTWARTY NA PLAKAT

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zaprasza uczniów liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym na plakat pod hasłem"My w Unii Europejskiej".

Termin składania prac upływa w dniu 28 kwietnia 2006 r.


ZAŁOŻENIA KONKURSU

Ogólnopolskiego konkursu otwartego dla uczniów Liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych na plakat pod hasłem"My w Unii Europejskiej"

W dniu 1 maja 2004 roku miało miejsce doniosłe wydarzenie, jakim było przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej, poprzedzone suwerenną decyzją całego społeczeństwa, wyrażoną w referendum.

Akcesja rozpoczęła intensywny proces głębokich przeobrażeń Polski we wszystkich dziedzinach życia, gospodarki, wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowania administracji.

Obecnie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej trwa okres refleksji nad przyszłością Unii. Wywołał go fakt odrzucenia przez społeczeństwa dwóch państw europejskich projektu Traktatu Konstytucyjnego, a także, co być może jeszcze ważniejsze, potrzeba poznania opinii różnych grup obywateli na temat przyszłości Unii Europejskiej.

W Polsce w Europejskiej Debacie Publicznej nie powinno zabraknąć głosu młodzieży. Jest on wyrażany w różny sposób: poprzez organizacje pozarządowe czy w prowadzonym od kilku lat konkursie dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych"Moja szkoła w Unii Europejskiej". Młodzież z liceów plastycznych ma również swoisty, odrębny sposób wyrażania poglądów - jest to forma ekspresji poprzez plastykę.

Zapraszając uczniów wszystkich liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych do udziału w debacie o Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ogłasza konkurs plastyczny na plakat pod hasłem"My w Unii Europejskiej".

Celem konkursu jest przedstawienie w formie graficzno-plastycznej wkładu wnoszonego przez Polskę do wspólnej Europy, z uwzględnieniem elementów tożsamości polskiej w Unii Europejskiej.

W dyskusjach poprzedzających członkostwo Polski w Unii Europejskiej powracał wątek ewentualnego zagrożenia utratą tożsamości narodowej na skutek procesu integracji. Po blisko dwóch latach członkostwa w Unii mamy własne doświadczenia, które wskazują, że obawy te nie są słuszne, że zachodzący proces integracji europejskiej nie zagraża w niczym polskiej tożsamości. Bowiem o zachowaniu tej tożsamości decyduje przede wszystkim stopień utrwalenia w społeczeństwie świadomości odrębnej kultury i języka oraz tradycji. Posiadamy wielowiekowy, bogaty dorobek w dziedzinie kultury. Wielu twórców zapisało się na trwałe w dziedzictwie kultury europejskiej i światowej. Wstępując do Unii wzbogacamy całą Europę, wnosząc cenny polski wkład także w jej rozwój. Promowanie polskiej tożsamości zależy od nas samych, od każdego z obywateli naszego kraju, od tego w jakim stopniu będzie angażował się w utrwalanie dorobku i tradycji naszych przodków, a także w rozwój polskiej kultury współczesnej.

Organizatorzy konkursu proponują młodym twórcom użycie plakatu jako formy współczesnego przekazu graficzno-merytorycznego. Chcielibyśmy, aby plakaty, które powstaną w wyniku konkursu stanowiły twórczy przekaz informacji o specyfice polskiej w Unii Europejskiej widzianej oczyma młodych ludzi, skłaniały odbiorców do refleksji, a tym samym udziału w toczącej się dyskusji nad przyszłością Europy.


REGULAMIN KONKURSU

Ogólnopolskiego konkursu otwartego dla uczniów liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych na plakat pod hasłem"My w Unii Europejskiej"

Celem konkursu na plakat jest przedstawienie w formie graficzno-plastycznej wkładu wnoszonego przez Polskę do wspólnej Europy, z uwzględnieniem elementów tożsamości polskiej w Unii Europejskiej.

I. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są uczniowie liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych.

II. Dane techniczne prac konkursowych

1. Każdy z uczestników konkursu przygotuje oryginalny projekt graficzny plakatu wykonany na kartonie w formacie 39,5cm x 28cm lub wydruk komputerowy umieszczony na formacie A3, z dołączoną płytą CD w formacie PDF. Autor projektu sam może zdecydować o użyciu i treści hasła na plakacie.

2. Każdy z uczestników konkursu dostarczy jeden projekt plakatu na adres:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Departament Informacji Europejskiej
Al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa

do dnia 28 kwietnia 2006 r.

Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę z następującymi informacjami o autorze:

imię, nazwisko, dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail, nazwa szkoły średniej, do której uczęszcza autor plakatu, z zaznaczeniem roku nauki, siedmiocyfrowy kod (godło uczestnika), który zostanie powtórzony z tyłu pracy i na kopercie oraz pisemne oświadczenie następującej treści:

"Wyrażam zgodę na reprodukowanie oryginału nadesłanej pracy na potrzeby wystaw organizowanych przez UKIE oraz umieszczenia jej w katalogu, w prasie, bez osobnego wynagrodzenia.
Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na przekazanie na rzecz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, bez osobnego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do przedmiotowej pracy, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy oraz wyrażam zgodę na dokonywanie zmian w tekście, układzie graficznym znaków firmowych i haśle, nie wnikających w pomysł i koncepcję graficzną artysty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu konkursu."

III. Nagrody

Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody:

  • trzy nagrody równorzędne po 2000 zł. oraz
  • cztery wyróżnienia po 500 zł.

Komisja oceniająca może zdecydować o innym podziale nagród.
Komisja oceniająca dokona wyboru projektów plakatów przeznaczonych na wystawę i nagrodzonych drukiem w katalogu okolicznościowym.
Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowego wyboru projektów plakatów do druku spośród wszystkich nadesłanych prac.
Lista nagrodzonych autorów projektów plakatów zostanie opublikowana na stronie internetowej UKIE do dnia 15 maja 2006 r.

IV. Katalog

Po rozstrzygnięciu konkursu organizator wyda katalog z reprodukcjami barwnymi wszystkich prac nagrodzonych i wyróżnionych. Zostanie on przesłany autorom prac umieszczonych w katalogu.

V. Skład komisji oceniającej

Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej powoła komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Komisja oceniająca zbierze się w siedzibie UKIE w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu nadsyłania prac i przyzna nagrody regulaminowe.

VI. Wystawa pokonkursowa

Projekty graficzne plakatów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostaną pokazane w formie ekspozycji w siedzibie Centrum Informacji Europejskiej UKIE.

VII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela sekretarz komisji, Anna Tuz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej UKIE, tel. (22)455 54 88, fax (22)455 54 89.ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK