SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


2007 EUROPEJSKI ROK RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH

23 stycznia 2007 r. ruszyła nowa strona internetowa poświęcona Europejskiemu Rokowi Równych Szans dla Wszystkich (EYEO) 2007, który zostanie zainaugurowany w dniu 30 stycznia br. w Berlinie podczas pierwszego w historii Szczytu Równości; opublikowano również wyniki badania ankietowego na szczeblu UE dotyczącego zapobiegania dyskryminacji.

Badanie – przeprowadzone podczas przygotowań do Europejskiego Roku - pokazuje, że ponad połowa Europejczyków uważa, że podejmowane w ich kraju działania mające na celu walkę z dyskryminacją są niewystarczające, a znaczna większość respondentów ma również wrażenie, że dyskryminacja jest szeroko rozpowszechniona (64%). Europejczycy są gotowi na zmiany – ogromna większość jest za przyjęciem środków działania na rzecz równych szans dla wszystkich w dziedzinie zatrudnienia.


http://equality2007.europa.eu - Link do berlińskiego Szczytu Równości


PEŁNA INFORMACJA :

Bruksela, 23 stycznia 2006 r.

Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich
okresem gorącej debaty na temat różnorodności


W dniu dzisiejszym ruszyła nowa strona internetowa poświęcona Europejskiemu Rokowi Równych Szans dla Wszystkich (EYEO) 2007, który zostanie zainaugurowany w dniu 30 stycznia br. w Berlinie podczas pierwszego w historii Szczytu Równości; opublikowano również wyniki badania ankietowego na szczeblu UE dotyczącego zapobiegania dyskryminacji. Badanie – przeprowadzone podczas przygotowań do Europejskiego Roku - pokazuje, że ponad połowa Europejczyków uważa, że podejmowane w ich kraju działania mające na celu walkę z dyskryminacją są niewystarczające, a znaczna większość respondentów ma również wrażenie, że dyskryminacja jest szeroko rozpowszechniona (64%). Ogólnie rzecz biorąc, wyniki potwierdzają, że Europejczycy są gotowi na zmiany – ogromna większość jest za przyjęciem środków działania na rzecz równych szans dla wszystkich w dziedzinie zatrudnienia.

Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans powiedział : “Wyniki opublikowanego dziś badania stanowią wyraźne przesłanie, że Europejczycy uważają iż dyskryminacja nadal się szerzy i są gotowi na podjęcie bardziej zdecydowanych środków w walce z uprzedzeniami, nietolerancją i nierównością. Jestem pewien, że Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich 2007 wznieci żywą dyskusję na temat różnorodności, dając nowy bodziec do skutecznego zajęcia się sprawą dyskryminacji.”

Badanie podkreśla, że świadomość istnienia uregulowań prawnych w dziedzinie zapobiegania dyskryminacji (na tle płci, pochodzenia etnicznego lub rasowego, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, religii lub przekonań) jest w UE stosunkowo niska - zaledwie jedna trzecia obywateli przyznaje, że zna swoje prawa w sytuacji, gdyby stali się ofiarami dyskryminacji lub molestowania. Właśnie dlatego głównymi celami Europejskiego Roku jest informowanie obywateli o przysługujących im prawach do niedyskryminacji i równego traktowania, wspieranie równych szans dla wszystkich oraz podkreślanie korzyści płynących z różnorodności. Aby dotrzeć do obywateli, kampania będzie miała charakter silnie zdecentralizowany, a setki wydarzeń odbędą się na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Działania obejmują projekty takie jak nagrody przyznawane w dziedzinie różnorodności i środowiska pracy dla przedsiębiorstw prywatnych i publicznych za prawdziwe starania na rzecz walki z dyskryminacją; przeprowadzane w szkołach pisemne konkursy na temat szacunku i tolerancji; szkolenia dla mediów w dziedzinach związanych ze zwalczaniem dyskryminacji.

Wydarzenia te będą angażować osoby i organizacje posiadające największy wpływ na powodzenie tych działań. Obejmują one związki zawodowe, pracodawców, organizacje pozarządowe, grupy młodzieżowe, organizacje reprezentujące osoby zmagające się z nierównym traktowaniem oraz władze lokalne i regionalne. Zdecentralizowane podejście do organizacji Roku pozwoli na kontynuację działań poza EYEO, pozostawiając trwały wpływ w terenie.

Odpowiedzi na badania ankietowe są ogromnie zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich, jednak ich głównym przesłaniem jest to, że Europejczycy nadal odczuwają powszechną obecność dyskryminacji (64%) w swoich krajach i są gotowi na zmianę sytuacji. Ogromna większość Europejczyków jest zdania, że niepełnosprawność (79%), narodowość romska (77%), wiek ponad 50 lat lub inne pochodzenie etniczne (62%) działa na niekorzyść danej osoby w ich społeczeństwie.

Równocześnie w prawie wszystkich (z wyjątkiem czterech) państwach członkowskich większość osób uważa, że inne pochodzenie etniczne niż większość ludności wzbogaca kulturę kraju. Znaczna większość uważa, że powinno być więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych (77%) oraz jako posłanek (72%). Wiele osób jest również zdania, iż w miejscach pracy potrzeba więcej osób niepełnosprawnych (74%) i osób powyżej 50 roku życia (72%).

Niepełnosprawność i wiek są dwoma głównymi czynnikami, które zdaniem Europejczyków najbardziej działają na niekorzyść osób poszukujących pracy. Blisko 8 na 10 respondentów sądzi, że osoba powyżej 50 roku życia posiadająca jednakowe kwalifikacje, co osoba posiadająca mniej niż 50 lat, ma mniejsze szanse na zatrudnienie lub awans, podobnie jak osoba niepełnosprawna w porównaniu do osoby pełnosprawnej. Wielu respondentów (68%) uważa, że w przypadku kobiet obowiązki rodzinne są przeszkodą w uzyskiwaniu stanowisk kierowniczych. Przekonanie takie jest szczególnie silne w Hiszpanii i Niemczech (w obu krajach 76%).

Nowa strona internetowa EYEO będzie ważnym narzędziem komunikacji w ciągu całego Roku, dostarczając aktualnych informacji na temat działań, w których mogą uczestniczyć obywatele, a także stanowiąc źródło inspiracji i wsparcie sieci kontaktów. Aby zapewnić długoterminowy wpływ Roku, nowy program UE na rzecz zatrudnienia i solidarności o nazwie PROGRESS - finansujący działania w latach 2007-2013 – przejmie niektóre najlepsze inicjatywy stworzone w czasie Europejskiego Roku. Nowe podejścia, nowe pomysły i nowe bodźce Roku pozwolą na postęp działań UE w dziedzinie równości i niedyskryminacji.

Jedną z głównych inicjatyw Europejskiego Roku będzie organizowany w przyszłym tygodniu Szczyt Równości otwierający Rok, z udziałem przywódców UE, ministrów ds. równości i wysokich rangą przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.


Więcej informacji na stronie:


Link do podsumowania Eurobarometru
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jan/euro_baro_summary_en.pdf


Link do strony internetowej EYEO
http://equality2007.europa.eu


Link do berlińskiego Szczytu Równości
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?&page_id=95

ŹRÓDŁA

http://equality2007.europa.eu - Link do berlińskiego Szczytu Równości
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?&page_id=95
http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/2332B09D068DB97CC125726C004F7415?Openfacebook