SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


2007 POLSKA ZA PRZYSTĄPIENIEM TURCJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Polska opowiada się za przystąpieniem Turcji do Unii Europejskiej - zadeklarował prezydent Lech Kaczyński po wtorkowym (23 stycznia 2007) spotkaniu w Ankarze z prezydentem Turcji Ahmetem Necdetem Sezerem.


W ocenie Lecha Kaczyńskiego przystąpienie Turcji do UE wzmocni wspólnotę pod względem gospodarczym, terytorialnym, a także militarnym. Prezydent przypomniał, że Polska od czasu wstąpienia do Unii opowiada się za zasadą niezamykania drzwi do wspólnoty.

Nasze przekonanie, że Turcja powinna być w Unii Europejskiej jest przekonaniem głęboko przemyślanym - podkreślił. Zdaniem prezydenta po rozszerzeniu o Rumunię i Bułgarię UE nie powinna zamykać się na inne kraje, przede wszystkim na Turcję.

W połowie grudnia, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, szefowie dyplomacji państw UE zgodzili się na zawieszenie negocjacji członkowskich z Turcją w związku z nieprzestrzeganiem przez Ankarę postanowień unii celnej Turcja-UE wobec Cypru. Turcja rozpoczęła negocjacje 3 października 2005 roku.

Prezydent Turcji powiedział, że wizyta Lecha Kaczyńskiego nada nowy impuls stosunkom polsko-tureckim, a podpisana we wtorek w Ankarze deklaracja polityczna jest wymownym wyrazem solidarności i współpracy obu krajów w jednoczącej się Europie.


TURCJA - APLIKACJA DO UNII EUROPEJSKIEJ
/STAN NA STYCZEŃ 2007/

Unia Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Turcją 3 października 2005 r.

Turcja jest państwem najdłużej oczekującym na członkostwo w Unii Europejskiej.

  • 12 września 1963 r. podpisany został Układ Stowarzyszeniowy (wszedł w życie 1 grudnia 1964 r.),
  • 12 kwietnia 1987 r. Turcja złożyła Wniosek o członkostwo,
  • 31 grudnia 1995 r. ustanowiono Unię Celną między UE i Turcją,
  • 10-11 grudnia 1999 r. Rada Europejska podjęła w Helsinkach decyzję o przyznaniu Turcji statusu kandydata do UE i objęciu jej strategią przedczłonkowską,
  • 17 grudnia 2004 r. szefowie państw/rządów postanowili, że negocjacje akcesyjne z Turcją rozpoczną się 3 października 2005 r. Podjęcie negocjacji poparł również w specjalnej rezolucji Parlament Europejski.

Turcja ma status państwa kandydującego.

Zgodnie z Dokument strategiczny w sprawie rozszerzenia - 2005Dokumentem strategicznym w sprawie rozszerzenia - 2005 przedstawionym przez Komisję Wspólnot Europejkich COM(2005) 561 końcowy z 9 listopada 2005, w kwestii demokracji i praworządności Turcja zrealizowała ważne reformy strukturalne, zwłaszcza w dziedzinie sądownictwa.


W dziedzinie ochrony praw człowieka i ochrony mniejszości weszły nowe przepisy w sprawie zwalczania praktyk stosowania tortur i złego traktowania.


Widoczne są postępy legislacyjne w dziedzinie korzystania ze swobód podstawowych (nowy kodeks karny i nowa ustawa o stowarzyszeniach).

W odniesieniu do kryteriów gospodarczych, Turcję można uznać za sprawnie funkcjonującą gospodarkę rynkową. Nastąpiła dalsza konsolidacja fiskalna, poprawiła się dynamika długu, na dobrym poziomie utrzymał się wzrost gospodarczy. Osiągnięto znaczny postęp w zakresie poprawy zarządzania finansami publicznymi i kontroli nad nimi. Trwa przebudowa systemu zabezpieczenia społecznego i systemu ochrony zdrowia. Odnotowuje się poprawę panujących w Turcji warunków dla przedsiębiorczości i inwestowania. Wzrosła wartość bezpośrednich inwestycji gospodarczych.

Turcja poczyniła pewne postępy odnośnie zdolności do przyjęcia i wdrożenia porządku prawnego. Dotyczy to obszaru swobodnego przepływu towarów i obszaru swobodnego przepływu kapitału (zwłaszcza w dziedzinie zwalczania praktyk prania brudnych pieniędzy), pewnie postępy odnotowuje się w dziedzinie prawa spółek (dotyczy to standardów rachunkowości i audytu).

Pewne postępy poczyniono w dziedzinie praw własności intelektualnej. W obszarze polityki konkurencji dostosowano w stopniu zadowalającym do wspólnotowego dorobku prawnego przepisy w zakresie przedsiębiorstw tj. przepisy antymonopolowe oraz dotyczące kontroli nad fuzjami.


Pewne postępy poczyniono w sprawie kontroli finansowej, zwłaszcza w sektorach ubezpieczeń i uzupełniających programów emerytalno-rentowych.


W obszarze społeczeństwa informacyjnego i mediów odnotowano pewien postęp w odniesieniu do elektronicznych technologii teleinformatycznych i usług w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego. Pewien postęp odnotowuje się w dziedzinie energii, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa dostaw i energii odnawialnej.

W dziedzinie podatków postęp jest ograniczony. Kwestią do rozwiązania pozostaje rozmiar szarej strefy w gospodarce.

Pewne postępy poczyniono w dziedzinie statystyki, zwłaszcza w odniesieniu do klasyfikacji oraz branżowych danych statystycznych.

W dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej niezbędne są wysiłki w dziedzinach takich jak dialog społeczny, równośc płci i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Strategia w dziedzinie polityki przemysłowej w znacznej części zgodna jest z podstawowymi zasadami przyjętymi w tym obszarze w UE.

Postęp osiągnięto w tworzeniu ram prawnych oraz w sprawach zarządzania finansowego i kontroli finansowej w obszarze polityki regionalnej i koordynacji instrumentów strukturalnych.

W obszarze sądownictwa i praw podstawowych, Turcja poczyniła postępy w dostosowywaniu się do przyjętych w UE standardów i praktyk w sądownictwie i w zwalczaniu korupcji.

Turcja nadal dostosowywała swoje prawo krajowe do dorobku wspólnotowego w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

W obszarze ochrony środowiska proces transpozycji w dziedzinie gospodarki odpadami i hałasu jest zaawansowany.

W dziedzinie ochrony konsumentów i zdrowia odnotowano pewne zmiany w zakresie zdrowia publicznego, zwłaszcza w sprawie prawodawstwa w dziedzinie tytoniu.

W dziedzinie unii celnej przepisy sa już w dużym stopniu dostosowane do dorobku wspólnotowego.

Turcja w znacznym stopniu stosuje się do handlowych aspektów polityki UE w dziedzinie stosunków zewnętrznych. Podpisano nowe umowy o wolnym handlu w krajami trzecimi, Turcja zdołała się w dużym stopniu dostosować do obowiązującego w WE systemu ogólnych preferencji taryfowych.


Turcja w dużym stopniu dostosowała się do prowadzonej przez UE wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

ŹRÓDŁA

http://www.euro.pap.com.pl
http://www1.ukie.gov.pl
http://www.prezydent.plfacebook