SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


31.01.2007 PUBLICZNA DEBATA ANTYNIKOTYNOWA

30 stycznia 2007 r. Komisja Europejska przyjęła Zieloną księgę pt. „W kierunku Europy wolnej od dymu tytoniowego: opcje polityczne na poziomie UE”, aby zapoczątkować szerokie konsultacje publiczne na temat najlepszego sposobu promowania środowiska wolnego od dymu tytoniowego w Unii Europejskiej.

Zielona księga bada obciążenia dla zdrowia i gospodarki związane z biernym paleniem papierosów, wsparcie publiczne dla zakazu palenia oraz działania podjęte dotychczas na poziomie krajowym i unijnym.

Debata ma służyć zebraniu opinii dotyczących zakresu działań ochronnych przed biernym paleniem. Analizie poddano również zalety i wady działań o różnym zakresie, w tym całkowity zakaz palenia we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych i różnego rodzaju wyjątki (np. dla restauracji i barów).

Zdaniem Komisji największą korzyść dla zdrowia publicznego przyniosłaby jak najszerzej zakrojona polityka. Komisja chciałaby zebrać opinie na temat, która z następujących opcji politycznych byłaby najodpowiedniejsza do osiągnięcia celu, jakim są środowiska wolne od dymu: utrzymanie status quo, dobrowolne środki, koordynacja i wymiana najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, zalecenie Komisji lub Rady, lub wiążące prawodawstwo UE.

Zachęca się pozostałe instytucje UE, państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie do przedłożenia uwag do Zielonej księgi do dnia 1 maja 2007 r. Następnie Komisja, przed podjęciem dalszych kroków, przeanalizuje uwagi i opracuje sprawozdanie zawierające główne ustalenia konsultacji.

.„Pasywne palenie co roku zabija ponad 79 tys. ludzi dorosłych w UE. Przykłady z krajów europejskich prowadzących szeroko zakrojoną politykę antynikotynową dowodzą, że jest ona możliwa, cieszy się popularnością i daje efekty. Według badań Eurobarometru ponad 80 proc. obywateli UE opowiada się za zakazem palenia w miejscach pracy i zamkniętych obiektach publicznych. Nasuwa się pytanie, jak można wykorzystać trendy w państwach członkowskich sprzyjające środowisku bez dymu tytoniowego, i jaki powinien być stopień zaangażowania UE. - powiedział komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumentów, Markos Kyprianou.

Bierne palenie wciąż jest powszechną przyczyną śmierci, której można by zapobiec, i chorób w UE. Chroniczne narażenie na bierne palenie zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc u osób niepalących o 20-30 proc., a na choroby serca o 25-30 proc.


Opcje polityczne

Pięć opcji przedstawionych do dyskusji w Zielonej księdze to:

  1. Utrzymanie status quo: choć obecny trend w państwach członkowskich sprzyjający środowisku wolnemu od dymu prawdopodobnie nadal będzie się rozwijał, czynione postępy byłyby nierówne, i można założyć, że jest to najmniej skuteczna opcja polityczna.
  2. Dobrowolne środki: choć samoregulacja na poziomie europejskim mogłaby być szybsza i bardziej elastyczna, przykłady z państw członkowskich dowodzą, że dobrowolne porozumienia w tej dziedzinie nie były skuteczne.
  3. Otwarta metoda koordynacji: dążenie do zbieżności krajowych przepisów antynikotynowych poprzez ustalanie wytycznych, celów i wymianę najlepszych praktyk jest inną możliwością, jednak jej skuteczność będzie zależeć od wzajemnej presji.
  4. Zalecenie Komisji lub Rady: takie zalecenie nie miałoby wiążącego charakteru, ale wprowadziłoby omawianą kwestię do programu politycznego. Skuteczność tego środka zależałaby od wymogów dotyczących monitorowania, a niektóre państwa członkowskie mogłyby zdecydować się na niepodejmowanie żadnych działań.
  5. Wiążące prawodawstwo: można je ustanowić na wiele sposobów; nakładałoby ono porównywalny, przejrzysty i możliwy do wyegzekwowania poziom ochrony przed środowiskowym dymem tytoniowym w całej UE. Niemniej, prawdopodobnie, ta droga będzie stosunkowo długa i trudno przewidzieć jej końcowy wynik.

Jeśli chodzi o zakres, Zielona księga stwierdza, że największą korzyść dla zdrowia publicznego przyniosłaby ogólna polityka antynikotynowa, a przykłady z całego świata świadczą o tym, że jest to realna i wykonalna opcja. Komisja uważa, że nadal jest kwestią otwartą, jaki powinien być poziom zaangażowania się UE w promowanie przepisów antynikotynowych; wiąże się to także z rozwojem sytuacji w państwach członkowskich.


Sytuacja w państwach członkowskich

We wszystkich państwach członkowskich istnieją pewne formy uregulowań prawnych mających na celu ograniczanie narażenia na działanie biernego palenia i zmniejszanie jego szkodliwych następstw zdrowotnych. Różny jest zakres i charakter tych uregulowań.

Zakaz palenia we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych i miejscach pracy, łącznie z barami i restauracjami, obowiązuje w Irlandii i Szkocji, natomiast w całej Wielkiej Brytanii zostanie on wprowadzony przed latem tego roku. Szwecja, Włochy i Malta mają przepisy antynikotynowe zezwalające na specjalne odseparowane palarnie wyposażone w niezależne oddzielne systemy wentylacyjne; podobne przepisy wprowadzi w życie w przyszłym roku Francja, a Estonia i Finlandia w czerwcu 2007 r. Belgia, Litwa, Hiszpania, Cypr, Słowenia i Holandia przewidują różne wyjątki dla sektora restauracyjnego i hotelarskiego. Większość państw członkowskich zakazuje lub ogranicza palenie w ważniejszych obiektach publicznych, np. w szpitalach, szkołach i budynkach rządowych, teatrach, kinach i środkach transportu publicznego.

Na poziomie UE kwestia dotycząca środowiska wolnego od dymu jest przedmiotem niewiążących rezolucji i zaleceń. Szereg dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w określonych zawodach również obejmuje niektóre problemy związane z narażeniem na dym tytoniowy w miejscu pracy.


Szczegółowe informacje:

Pełną treść Zielonej księgi można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm


Badanie Eurobarometru na temat tytoniu jest dostępne na stronie
http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ebs_239_en.pdfInicjatywy UE

HELP - Dla życia bez tytoniu : http://pl.help-eu.com/pages/index-16.html


ŹRÓDŁA

http://europa.eu/...

facebook