SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


31.01.2007 PUBLICZNA DEBATA ANTYNIKOTYNOWA

30 stycznia 2007 r. Komisja Europejska przyjęła Zieloną księgę pt. „W kierunku Europy wolnej od dymu tytoniowego: opcje polityczne na poziomie UE”, aby zapoczątkować szerokie konsultacje publiczne na temat najlepszego sposobu promowania środowiska wolnego od dymu tytoniowego w Unii Europejskiej.

Zielona księga bada obciążenia dla zdrowia i gospodarki związane z biernym paleniem papierosów, wsparcie publiczne dla zakazu palenia oraz działania podjęte dotychczas na poziomie krajowym i unijnym.

Debata ma służyć zebraniu opinii dotyczących zakresu działań ochronnych przed biernym paleniem. Analizie poddano również zalety i wady działań o różnym zakresie, w tym całkowity zakaz palenia we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych i różnego rodzaju wyjątki (np. dla restauracji i barów).

Zdaniem Komisji największą korzyść dla zdrowia publicznego przyniosłaby jak najszerzej zakrojona polityka. Komisja chciałaby zebrać opinie na temat, która z następujących opcji politycznych byłaby najodpowiedniejsza do osiągnięcia celu, jakim są środowiska wolne od dymu: utrzymanie status quo, dobrowolne środki, koordynacja i wymiana najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, zalecenie Komisji lub Rady, lub wiążące prawodawstwo UE.

Zachęca się pozostałe instytucje UE, państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie do przedłożenia uwag do Zielonej księgi do dnia 1 maja 2007 r. Następnie Komisja, przed podjęciem dalszych kroków, przeanalizuje uwagi i opracuje sprawozdanie zawierające główne ustalenia konsultacji.

.„Pasywne palenie co roku zabija ponad 79 tys. ludzi dorosłych w UE. Przykłady z krajów europejskich prowadzących szeroko zakrojoną politykę antynikotynową dowodzą, że jest ona możliwa, cieszy się popularnością i daje efekty. Według badań Eurobarometru ponad 80 proc. obywateli UE opowiada się za zakazem palenia w miejscach pracy i zamkniętych obiektach publicznych. Nasuwa się pytanie, jak można wykorzystać trendy w państwach członkowskich sprzyjające środowisku bez dymu tytoniowego, i jaki powinien być stopień zaangażowania UE. - powiedział komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumentów, Markos Kyprianou.

Bierne palenie wciąż jest powszechną przyczyną śmierci, której można by zapobiec, i chorób w UE. Chroniczne narażenie na bierne palenie zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc u osób niepalących o 20-30 proc., a na choroby serca o 25-30 proc.


Opcje polityczne

Pięć opcji przedstawionych do dyskusji w Zielonej księdze to:

  1. Utrzymanie status quo: choć obecny trend w państwach członkowskich sprzyjający środowisku wolnemu od dymu prawdopodobnie nadal będzie się rozwijał, czynione postępy byłyby nierówne, i można założyć, że jest to najmniej skuteczna opcja polityczna.
  2. Dobrowolne środki: choć samoregulacja na poziomie europejskim mogłaby być szybsza i bardziej elastyczna, przykłady z państw członkowskich dowodzą, że dobrowolne porozumienia w tej dziedzinie nie były skuteczne.
  3. Otwarta metoda koordynacji: dążenie do zbieżności krajowych przepisów antynikotynowych poprzez ustalanie wytycznych, celów i wymianę najlepszych praktyk jest inną możliwością, jednak jej skuteczność będzie zależeć od wzajemnej presji.
  4. Zalecenie Komisji lub Rady: takie zalecenie nie miałoby wiążącego charakteru, ale wprowadziłoby omawianą kwestię do programu politycznego. Skuteczność tego środka zależałaby od wymogów dotyczących monitorowania, a niektóre państwa członkowskie mogłyby zdecydować się na niepodejmowanie żadnych działań.
  5. Wiążące prawodawstwo: można je ustanowić na wiele sposobów; nakładałoby ono porównywalny, przejrzysty i możliwy do wyegzekwowania poziom ochrony przed środowiskowym dymem tytoniowym w całej UE. Niemniej, prawdopodobnie, ta droga będzie stosunkowo długa i trudno przewidzieć jej końcowy wynik.

Jeśli chodzi o zakres, Zielona księga stwierdza, że największą korzyść dla zdrowia publicznego przyniosłaby ogólna polityka antynikotynowa, a przykłady z całego świata świadczą o tym, że jest to realna i wykonalna opcja. Komisja uważa, że nadal jest kwestią otwartą, jaki powinien być poziom zaangażowania się UE w promowanie przepisów antynikotynowych; wiąże się to także z rozwojem sytuacji w państwach członkowskich.


Sytuacja w państwach członkowskich

We wszystkich państwach członkowskich istnieją pewne formy uregulowań prawnych mających na celu ograniczanie narażenia na działanie biernego palenia i zmniejszanie jego szkodliwych następstw zdrowotnych. Różny jest zakres i charakter tych uregulowań.

Zakaz palenia we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych i miejscach pracy, łącznie z barami i restauracjami, obowiązuje w Irlandii i Szkocji, natomiast w całej Wielkiej Brytanii zostanie on wprowadzony przed latem tego roku. Szwecja, Włochy i Malta mają przepisy antynikotynowe zezwalające na specjalne odseparowane palarnie wyposażone w niezależne oddzielne systemy wentylacyjne; podobne przepisy wprowadzi w życie w przyszłym roku Francja, a Estonia i Finlandia w czerwcu 2007 r. Belgia, Litwa, Hiszpania, Cypr, Słowenia i Holandia przewidują różne wyjątki dla sektora restauracyjnego i hotelarskiego. Większość państw członkowskich zakazuje lub ogranicza palenie w ważniejszych obiektach publicznych, np. w szpitalach, szkołach i budynkach rządowych, teatrach, kinach i środkach transportu publicznego.

Na poziomie UE kwestia dotycząca środowiska wolnego od dymu jest przedmiotem niewiążących rezolucji i zaleceń. Szereg dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w określonych zawodach również obejmuje niektóre problemy związane z narażeniem na dym tytoniowy w miejscu pracy.


Szczegółowe informacje:

Pełną treść Zielonej księgi można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm


Badanie Eurobarometru na temat tytoniu jest dostępne na stronie
http://ec.europa.eu/health/ph_information/documents/ebs_239_en.pdfInicjatywy UE

HELP - Dla życia bez tytoniu : http://pl.help-eu.com/pages/index-16.html


ŹRÓDŁA

http://europa.eu/...

facebook