SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


01.03.2007 AGENCJA PODSTAWOWYCH PRAW

W Wiedniu zainaugurowano w czwartek unijną Agencję Praw Podstawowych. Jej kompetencje będą jednak dość ograniczone, sprowadzające się głównie do monitorowania przestrzegania tych praw. Komisja Europejska jest zdecydowana promować poszanowanie praw podstawowych na poziomie Unii Europejskiej. Utworzenie Agencji jest krokiem naprzód; ma ona dostarczać Unii ekspertyzy niezbędne do walki z przejawami dyskryminacji - powiedział podczas inauguracji Agencji szef KE Jose Manuel Barroso.

Choć decyzja o utworzeniu Agencji zapadła już w grudniu 2003 roku, to kontrowersje w sprawie jej kompetencji i zasięgu działania uniemożliwiały dotychczas realizację projektu. Oprócz niektórych krajów członkowskich swoje obawy zgłaszały także organizacje pozarządowe i Rada Europy, tradycyjnie zajmująca się prawami człowieka na kontynencie.
Przedstawiciele UE zapewniają, że Agencja nie osłabi Rady Europy jako głównego źródła i interpretatora europejskich praw człowieka. Agencja skoncentruje się bowiem na prawach człowieka zawartych w prawie unijnym. To ogranicza jej kompetencje, biorąc pod uwagę fakt, że traktat konstytucyjny, którego integralną część stanowi Karta Praw Podstawowych, nie został dotąd przyjęty.
Jestem przekonany, że kiedy Agencja będzie w pełni operacyjna, będzie cennym atutem dla Komisji i innych instytucji, nie będzie konkurencją dla prac prowadzonych przez inne (pozaunijne) instytucje, przeciwnie będzie ich uzupełnieniem - powiedział Barroso.

Zadaniem nowej instytucji będzie zbieranie i analizowanie obiektywnych i porównywalnych danych dotyczących przestrzegania praw podstawowych w UE i krajach kandydujących, ale tylko tych zawartych w prawie unijnym (wspólny rynek czy transport, ale też nielegalna imigracja). Nie było zgody państw UE na rozciągnięcie zasięgu działania Agencji poza prawo unijne (np. dyskryminacja czy przemoc w rodzinie).

W wyniku sprzeciwu ze strony wielu krajów członkowskich nowa instytucja nie będzie zajmowała się kwestiami współpracy policyjnej i sądowniczej w sprawach karnych - czyli dziedzinie, która miała być kluczowa w działaniach Agencji. Unijne instytucje, jak Parlament Europejski czy Komisja Europejska, a także kraje członkowskie będą mogły jedynie zasięgać konsultacji Agencji w tych sprawach.

Zebrane dane agencja będzie przekazywała unijnym instytucjom. Tylko na wniosek jednej z nich lub któregoś z krajów członkowskich Agencja będzie formułowała opinie na temat tego, co powinno zostać zmienione, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw podstawowych.

Agencja będzie publikować co roku raport o stanie przestrzegania praw podstawowych w UE zgodnie z prawem unijnym.

Kraje kandydujące do UE (jak Turcja) będą mogły uczestniczyć w pracach Agencji jako obserwatorzy. Mandat Agencji będzie mógł być rozszerzony na kraje stowarzyszone z UE, jeśli wspólnie wyrażą na to zgodę Unia i zainteresowane kraje.

Jak pokazuje ostatni sondaż Eurobarometru, zdecydowana większość obywateli UE (73 proc.) pragnie, by Unia odgrywała znaczniejszą rolę w ochronie praw podstawowych.Historia projektu i horyzont jego realizacji

Pierwotny pomysł powołania agencji pojawił się w czerwcu 1999 roku na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kolonii. Parlament wyraził poparcie dla tej inicjatywy. Na spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich podczas Szczytu Unii Europejskiej w Brukseli 12-13 grudnia 2003 roku zdecydowano o poszerzeniu kompetencji Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii (EUMC) i przekształceniu go w Agencję Praw Podstawowych.

Na późniejszy wniosek Parlamentu, Komisja Europejska włączyła kwestię powołania agencji do swojego projektu legislacyjnego w sprawie propagowania i ochrony praw podstawowych i roli instytucji unijnych w tym zakresie. Dokument został oficjalnie przyjęty 26 maja 2005 roku. Utworzona w ten sposób agencja zajmie miejsce EUMC również w sensie dosłownym, lokując swoje biura w Wiedniu.

Po przyjęciu raportu autorstwa Kingi Gál przez komisję wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, nadal toczyć się będą negocjacje między Radą, Komisja i Parlamentem, których głównym celem jest jasne określenie mandatu Agencji. Chodzi o uzyskanie konsensusu zanim raport zostanie podany pod głosowanie na sesji plenarnej 11-12 października w Brukseli. Jego przyjęcie otworzy ostatni etap procedury legislacyjnej poprzedzającej rozpoczęcie działania Agencji planowane na styczeń 2007.ŹRÓDŁA

http://euro.pap.com.pl

http://www.europarl.europa.eufacebook