SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


02.03.2007 MŁODZIEZ POLSKA O PRZYSZŁOŚCI EUROPY

„Twoja Europa Twoja Przyszłość” to tytuł spotkania, które 2 marca 2007 zgromadziło w siedzibie Reprezentacji Komisji Europejskiej młodzież z całej Polski. Młodzi ludzie zastanawiali się nad przyszłością Europy: losem Traktatu Konstytucyjnego, wyzwaniami stojącymi przed edukacją oraz rolą społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju demokracji.

„Dzisiejsza młodzież jutro będzie tworzyć Unię Europejską; im szybciej zaangażuje się w debatę i fora dotyczące przyszłości UE, tym lepiej poradzi sobie z przyszłymi wyzwaniami” – otwierając spotkanie Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej Róża Thun przypomniała słowa Jana Figla, Europejskiego komisarza ds. edukacji i młodzieży.

W ramach piątkowego spotkania odbył się panel dyskusyjny z zaproszonymi ekspertami. Karolina Wysocka z Polskiej Rady Młodzieży opowiadała o sposobach reprezentowania interesów młodzieży w Unii Europejskiej. Piotr Maciej Kaczyński z Instytutu Spraw Publicznych mówił o przyszłości politycznej integracji Europy w świetle kryzysu po odrzuceniu Traktatu Konstytucyjnego. Paweł Poszytek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawił osiągnięcia i wyzwania systemów edukacji w Unii Europejskiej w ramach realizacji Strategii Lizbońskiej, a Marcin Dadel z Ogólnopolskiej Fundacji Organizacji Pozarządowych wygłosił przemówienie poświęcone roli społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju i konsolidacji demokracji.



Później młodzież podzieliła się na trzy grupy robocze w celu przedyskutowania następujących kwestii:

  • przyszłość Traktatu UE;
  • demokracja i społeczeństwo obywatelskie;
  • młodzież i edukacja

Merytoryczną pieczę nad obradami grup roboczych sprawowali eksperci z Instytutu Spraw Publicznych, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Zadaniem każdej z grup roboczych było wypracowanie wspólnego stanowisko dotyczącego określonego zagadnienia. Grupa ds. przyszłości Traktatu UE, pracująca pod przewodnictwem Piotra Macieja Kaczyńskiego z Instytutu Spraw Publicznych, ustaliła, że jedną z przyczyn tłumaczących odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego była niedostateczna wiedza obywateli na jego temat. Konieczne jest lepsze informowanie obywateli. W kwestii rozwiązań traktatowych należy opracować – argumentowali uczestnicy grupy – tzw. „krótki traktat”, który zostanie uzupełniony o poszczególne traktaty tematyczne. Nowy traktat powinien zawierać najważniejsze cele i zasady UE, strukturę organizacyjną UE i Kartę Praw Podstawowych. Wartości, na których opiera się Unia to – zdaniem uczestników grupy – prawo rzymskie, wartości judeochrześcijańskie, kultura grecka, humanizm oraz dziedzictwo oświecenia. Zapisy o tych wartościach winny się znaleźć w Preambule przyszłego Traktatu UE. Członkowie grupy roboczej uznali, że ratyfikacja nowego traktatu powinna się odbyć w drodze ogólnoeuropejskiego referendum. Należy dążyć do wzmocnienia wspólnej polityki zagranicznej i obronnej oraz wypracować wspólną politykę energetyczną. Powinien zostać zwiększony zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego.

Grupa robocza ds. edukacji i młodzieży, której opiekę merytoryczną zapewniła Ewa Bobińska z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, zastanawiała się nad wyzwaniami stojącymi przed edukacją. Zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym przez grupę programy edukacyjne muszą być lepiej dostosowane do wymogów rynku. Konieczna jest dalsza demokratyzacja życia szkoły i uczelni: w formułowaniu programów edukacyjnych muszą uczestniczyć na równych prawach uczniowie i nauczyciele. Potrzebne jest także – mówili uczestnicy grupy roboczej – lepsze informowanie o możliwościach oferowanych przez unijne programy edukacyjne. Edukacja nieformalna (tzw. „nauka poprzez praktykę”) powinna zostać uznana za pełnoprawny, komplementarny wobec edukacji formalnej element kształcenia.

Grupa robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego, obradująca pod przewodnictwem Marcina Dadela z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, zwracała uwagę na konieczność wzmocnienia mechanizmów demokracji uczestniczącej. Należy dążyć do rozwijania i pogłębiania międzyregionalnej i ponadnarodowej współpracy partnerskiej. Dobrym przykładem działań, które się do tego przyczyniają i winny być kontynuowane jest inicjatywa wspólnotowa LEADER +. Uczestnicy grupy podkreślali potrzebę budowania i rozwijania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na poziomie lokalnym. Konieczne jest kontynuowanie działań, których celem jest realizacja Europejskiej Karty uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym.

Wyniki dyskusji i obrad grup roboczych posłużą jako wkład do pierwszego w historii unijnego szczytu młodzieży, który odbędzie się w Rzymie w dniach 24-25 marca 2007.



ŹRÓDŁA

European Commission Representation in Poland



facebook