SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.


19.04.2007 DOKUMENTY BARDZIEJ DOSTĘPNE

Komisja Europejska dąży do poszerzenia publicznego dostępu do dokumentów instytucji unijnych. Wydaną dziś zieloną księgą Komisja inicjuje otwarte konsultacje społeczne na temat rozporządzenia w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (rozporządzenie WE nr 1049/2001).

Debata stanowi kolejny krok w dążeniu do większej otwartości zapoczątkowanym Europejską inicjatywą na rzecz przejrzystości, podjętą przez Komisję w listopadzie 2005 r.

Komentarz wiceprzewodniczącej Komisji odpowiedzialnej za stosunki instytucjonalne i strategię komunikowania, Margot Wallström: „Zobowiązaliśmy się do przestrzegania najwyższych standardów przejrzystości w unijnym procesie decyzyjnym. Dostęp do dokumentów to istotne prawo obywatelskie. Te konsultacje wszczynają debatę nad optymalnym sposobem jego stosowania.

W swej zielonej księdze Komisja podsumowuje obecne uregulowania prawne w dziedzinie dostępu do dokumentów, nakreślając przy tym pewne opcje poprawy istniejącego systemu zmierzającej do zapewnienia obywatelom szerszego i ułatwionego dostępu do dokumentów wszystkich trzech instytucji oraz agencji wspólnotowych.

Rozporządzenie (WE) 1049/2001 obowiązuje niewiele dłużej niż pięć lat. Trzy instytucje zgromadziły w tym czasie doświadczenia w jego wdrażaniu, a sądy wspólnotowe udzieliły wykładni tych przepisów w szeregu orzeczeń. Dlatego czas już na przegląd rozporządzenia: Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o przedłożenie propozycji zmian. Zanim jednak wystąpi ona z sugerowanymi zmianami w obecnie obowiązujących przepisach, Komisja pragnie dopuścić do głosu wszystkich obywateli. Dlatego też opublikowała zieloną księgę, uruchamiając poświęconą jej stronę internetową, za której pośrednictwem swoje uwagi i sugestie mogą przekazać wszyscy członkowie społeczeństwa: zwykli obywatele, przedstawiciele organizacji obywatelskich, przedsiębiorcy, władze publiczne i wszelkie organizacje zainteresowane sprawami europejskimi. Zielona księga zawiera dwie istotne części: w pierwszej znajduje się analiza stosowania rozporządzenia oraz podsumowanie orzecznictwa sądów wspólnotowych w tej dziedzinie. W drugiej części Komisja przedstawia propozycje poprawy obecnego stanu rzeczy. Główne zagadnienia poddane konsultacji to:

Czy należy zwiększyć nacisk na propagowanie czynnego rozpowszechniania informacji? Uregulowania prawne w dziedzinie publicznego dostępu do dokumentów można byłoby zharmonizować z postanowieniami dotyczącymi dostępu do informacji na temat środowiska naturalnego, do przestrzegania których instytucje są zobowiązane na mocy konwencji międzynarodowej: Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Czy jeden zestaw reguł w dziedzinie dostępu do dokumentów – w tym również informacji na temat środowiska naturalnego – zapewniałby obywatelom większą jasność?

Jak należy zapewnić właściwą równowagę między przejrzystością a ochroną danych osobowych, między interesem gospodarczym i komercyjnym a zasadami dobrej administracji?

Opublikowany kwestionariusz daje obywatelom możliwość wyrażenia opinii i przedłożenia swoich uwag i sugestii. Odpowiedzi należy składać przy użyciu specjalnej strony internetowej: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index.htm.

Konsultacje są otwarte od dziś i potrwają do 15 lipca 2007 r.


IP/07/511
Bruksela, dnia 18 kwietnia 2007 r.


ŹRÓDŁA

Komisja Europejska > Reprezentacja w Polsce http://www.delpol.pl/
http://ec.europa.eu/transparency/revision/index.htmfacebook