SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


19.04.2007 DOKUMENTY BARDZIEJ DOSTĘPNE

Komisja Europejska dąży do poszerzenia publicznego dostępu do dokumentów instytucji unijnych. Wydaną dziś zieloną księgą Komisja inicjuje otwarte konsultacje społeczne na temat rozporządzenia w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (rozporządzenie WE nr 1049/2001).

Debata stanowi kolejny krok w dążeniu do większej otwartości zapoczątkowanym Europejską inicjatywą na rzecz przejrzystości, podjętą przez Komisję w listopadzie 2005 r.

Komentarz wiceprzewodniczącej Komisji odpowiedzialnej za stosunki instytucjonalne i strategię komunikowania, Margot Wallström: „Zobowiązaliśmy się do przestrzegania najwyższych standardów przejrzystości w unijnym procesie decyzyjnym. Dostęp do dokumentów to istotne prawo obywatelskie. Te konsultacje wszczynają debatę nad optymalnym sposobem jego stosowania.

W swej zielonej księdze Komisja podsumowuje obecne uregulowania prawne w dziedzinie dostępu do dokumentów, nakreślając przy tym pewne opcje poprawy istniejącego systemu zmierzającej do zapewnienia obywatelom szerszego i ułatwionego dostępu do dokumentów wszystkich trzech instytucji oraz agencji wspólnotowych.

Rozporządzenie (WE) 1049/2001 obowiązuje niewiele dłużej niż pięć lat. Trzy instytucje zgromadziły w tym czasie doświadczenia w jego wdrażaniu, a sądy wspólnotowe udzieliły wykładni tych przepisów w szeregu orzeczeń. Dlatego czas już na przegląd rozporządzenia: Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o przedłożenie propozycji zmian. Zanim jednak wystąpi ona z sugerowanymi zmianami w obecnie obowiązujących przepisach, Komisja pragnie dopuścić do głosu wszystkich obywateli. Dlatego też opublikowała zieloną księgę, uruchamiając poświęconą jej stronę internetową, za której pośrednictwem swoje uwagi i sugestie mogą przekazać wszyscy członkowie społeczeństwa: zwykli obywatele, przedstawiciele organizacji obywatelskich, przedsiębiorcy, władze publiczne i wszelkie organizacje zainteresowane sprawami europejskimi. Zielona księga zawiera dwie istotne części: w pierwszej znajduje się analiza stosowania rozporządzenia oraz podsumowanie orzecznictwa sądów wspólnotowych w tej dziedzinie. W drugiej części Komisja przedstawia propozycje poprawy obecnego stanu rzeczy. Główne zagadnienia poddane konsultacji to:

Czy należy zwiększyć nacisk na propagowanie czynnego rozpowszechniania informacji? Uregulowania prawne w dziedzinie publicznego dostępu do dokumentów można byłoby zharmonizować z postanowieniami dotyczącymi dostępu do informacji na temat środowiska naturalnego, do przestrzegania których instytucje są zobowiązane na mocy konwencji międzynarodowej: Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Czy jeden zestaw reguł w dziedzinie dostępu do dokumentów – w tym również informacji na temat środowiska naturalnego – zapewniałby obywatelom większą jasność?

Jak należy zapewnić właściwą równowagę między przejrzystością a ochroną danych osobowych, między interesem gospodarczym i komercyjnym a zasadami dobrej administracji?

Opublikowany kwestionariusz daje obywatelom możliwość wyrażenia opinii i przedłożenia swoich uwag i sugestii. Odpowiedzi należy składać przy użyciu specjalnej strony internetowej: http://ec.europa.eu/transparency/revision/index.htm.

Konsultacje są otwarte od dziś i potrwają do 15 lipca 2007 r.


IP/07/511
Bruksela, dnia 18 kwietnia 2007 r.


ŹRÓDŁA

Komisja Europejska > Reprezentacja w Polsce http://www.delpol.pl/
http://ec.europa.eu/transparency/revision/index.htmfacebook