SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


27.04.2007 86 % POLAKÓW ZWOLENNIKAMI UNII EUROPEJSKIEJ

W trzy lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej 86 proc. Polaków deklaruje, że są zwolennikami wspólnoty, a 7 proc. określa się jako jej przeciwnicy - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Jak zaznacza CBOS, oznacza to, że w ciągu ostatnich trzech lat, czyli od kwietnia 2004 r., odsetek osób popierających członkostwo naszego kraju w UE wzrósł o 22 punkty proc. O tyle samo punktów zmniejszył się odsetek przeciwników obecności Polski w Unii.

Badanie pokazuje też, że z każdym rokiem coraz więcej Polaków docenia korzyści wynikające z przystąpienia naszego kraju do Unii. W sierpniu 2004 r. o tym, że integracja przynosi naszemu krajowi więcej korzyści niż strat przekonanych było 39 proc., a obecnie - 64 proc.

Jednocześnie maleje odsetek osób negatywnie oceniających efekty członkostwa. Trzy miesiące po wejściu do UE krytycznie wypowiadało się o skutkach integracji 30 proc. ankietowanych, w kwietniu br. - o połowę mniej (15 proc.).

O tym, że członkostwo w UE przynosi Polsce więcej korzyści niż strat, przekonani są najczęściej mieszkańcy małych miast, nieprzekraczających 20 tys. ludności (71 proc.), oraz dużych, ponad półmilionowych aglomeracji (70 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (71 proc.) i badani najlepiej sytuowani - o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1200 zł (86 proc.).

W grupach społeczno-zawodowych korzyści z integracji dla kraju dostrzegają przede wszystkim przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji (76 proc.), pracownicy umysłowi niższego szczebla (82 proc.) oraz robotnicy wykwalifikowani (74 proc.).

Według sondażu, także odsetek respondentów deklarujących, że członkostwo przynosi im więcej osobistych korzyści niż strat (40 proc.), jest większy - niemal czterokrotnie - niż odsetek doświadczających raczej jego negatywnych skutków (11 proc.).

Osobiste korzyści z członkostwa najczęściej odczuwają ludzi młodzi - do 34. roku życia (52 proc.), z wyższym wykształceniem (57 proc.) oraz osoby o miesięcznych dochodach na głowę powyżej 1200 zł (55 proc.).

Trzy lata po wejściu Polski do UE wśród głównych pozytywnych efektów członkostwa respondenci wymieniali otwarte granice i swobodę poruszania się na obszarze Unii (29 proc.), korzyści dla rolnictwa i rolników (29 proc.) oraz możliwość podejmowania przez Polaków pracy za granicą (28 proc.).

CBOS zauważa, że z roku na rok maleje liczba osób przekonanych, że Polska nie odniosła żadnych korzyści z przystąpienia do UE lub nie potrafiących wskazać pozytywnych efektów członkostwa. Obecnie tylko 5 proc. badanych uważa, że przynależność do UE nie przyniosła Polsce żadnych korzyści, zaś 11 proc. nie umie ich wymienić.

Badani najczęściej nie potrafią jednak podać żadnych niekorzystnych skutków akcesji (33 proc.) lub twierdzą, że nie widzą żadnych negatywnych jej następstw (24 proc.).

Sondaż CBOS pokazuje, że prawie trzy czwarte Polaków (72 proc. - o 15 punktów więcej niż rok temu i o 25 punktów więcej niż przed dwoma laty) dostrzega pozytywny wpływ członkostwa w Unii na stan polskiej gospodarki.

Gospodarcze korzyści z integracji najczęściej dostrzegają osoby z wykształceniem wyższym (85 proc.) i średnim (81 proc.), respondenci w wieku od 25 do 34 lat (83 proc.), mieszkańcy największych miast (85 proc.).

Trzy czwarte Polaków (75 proc.) dostrzega też korzyści z integracji dla rolnictwa i rolników (o 16 punktów więcej niż w ubiegłym roku i o 11 punktów więcej niż przed dwoma laty). Niemal taki sam odsetek samych rolników (73 proc.) przyznaje, że integracja miała korzystny wpływ na funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Jak podaje CBOS, najbardziej zadowoleni z wpływu integracji na sytuację w swoim miejscu pracy są rolnicy (55 proc.) i osoby pracujące w indywidualnych gospodarstwach rolnych (62 proc.). Pozytywne skutki członkostwa w swoim zakładzie pracy zauważa też niemal połowa osób zatrudnionych w sektorze mieszanym - w spółkach właścicieli prywatnych i państwa (48 proc.).

Z badania wynika, że po trzech latach członkostwa spełniły się nadzieje Polaków na poprawę sytuacji na rynku pracy. Ponad połowa badanych (56 proc. - o 27 punktów więcej niż rok temu) jest zdania, że członkostwo w UE przyczyniło się do spadku bezrobocia w Polsce.

Niemal połowa respondentów (49 proc. - o 19 punktów więcej niż rok temu) uważa również, że wejście do UE wpłynęło korzystnie na materialne warunki życia Polaków.

CBOS podkreśla, że coraz więcej osób dostrzega pozytywne skutki akcesji dla sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Zwiększenie bezpieczeństwa Polski w świecie dostrzega obecnie 58 proc. badanych, a 68 proc. uważa, że członkostwo w Unii wzmocniło pozycję naszego kraju w Europie.

Jak pokazuje sondaż, z każdym rokiem coraz więcej osób dostrzega pozytywny cywilizacyjno-kulturowy wpływ integracji. I tak: pozytywne skutki akcesji dla stanu środowiska naturalnego w Polsce dostrzega 61 proc. badanych; ponad połowa respondentów (51 proc.) uważa, że członkostwo w UE przyczynia się do podniesienia stanu wiedzy i poziomu wykształcenia, a 57 proc., że wpływa na poprawę stosunku do pracy.

Utrzymuje się opinia - podaje CBOS - że członkostwo w UE nie doprowadziło do znaczących zmian w dziedzinach konstytutywnych dla polskiej tożsamości narodowej: religijności i patriotyzmie Polaków. W ciągu ostatniego roku zwiększyła się liczba osób przekonanych, że członkostwo w UE przyczyniło się do umocnienia patriotyzmu Polaków (z 14 proc. do 20 proc.). Coraz więcej osób konstatuje jednak zmniejszenie się religijności (14 proc., o 6 punktów więcej niż przed rokiem).

Maleje natomiast odsetek ankietowanych kojarzących członkostwo we UE z negatywnie ocenianymi zjawiskami, np. wzrostem biurokracji (41 proc., o 7 punktów mniej niż w ubiegłym roku) i zwiększeniem się przestępczości (26 proc., o 8 punktów mniej niż rok temu).

Według CBOS, zadowolenie z członkostwa w UE przyczyniło się do wzmocnienia u Polaków poczucia własnej wartości. Obecnie ponownie niemal połowa ankietowanych (45 proc., o 7 punktów więcej niż przed rokiem) uważa, że w wyniku integracji zwiększyło się poczucie własnej wartości Polaków.

Z sondażu wynika, że umacnia się przekonanie, iż w wyniku integracji zyskują ludzie młodzi (79 proc.), rolnicy (79 proc.) i ludzie wykształceni (77 proc.). Najmniej osób dostrzega pozytywne skutki przystąpienia do UE dla gospodyń domowych(12 proc.) oraz emerytów (6 proc.).

Jak podaje CBOS, im młodsi respondenci, tym częściej zaliczają się do beneficjentów integracji. Korzyści z członkostwa dostrzegają dla siebie przede wszystkim uczniowie i studenci (67 proc.), ludzie do 24. roku życia (55 proc.) oraz między 25. a 34. rokiem życia (40 proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 30 marca do 2 kwietnia br. na liczącej 937 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.ŹRÓDŁA

http://www2.ukie.gov.pl/facebook