SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


styczeń - czerwiec 2008 r. PROGRAM PREZYDENCJI SŁOWEŃSKIEJ, styczeń - czerwiec 2008 r. Słoweńska prezydencja UE 2008

PROGRAM PREZYDENCJI SŁOWEŃSKIEJ
Si.nergy for Europe – Synergia dla Europy

2007: Uroczystości i ustalenia dotyczące nowego Traktatu

Pięćdziesiąta rocznica podpisania Traktatów Rzymskich połączyła przy świętowaniu 27 państw członkowskich UE. Prawie pół miliarda obywateli Europy może powiedzieć: "My, obywatele Unii Europejskiej, jesteśmy zjednoczeni – ku naszej radości. Dziś żyjemy razem w sposób, jaki nigdy wcześniej nie był możliwy" (Deklaracja Berlińska).

Sukces wielkiego projektu europejskiego wynika częściowo z naszej umiejętności refleksji nad tym, co osiągnęliśmy i jak chcemy postępować dalej. Taka refleksja wbudowana jest w samą dynamikę Unii Europejskiej. Niemniej jednak przychodzą momenty, kiedy różne zagadnienia ulegają nagromadzeniu i musimy wziąć głębszy oddech. Ostatni taki okres rozpoczął się w momencie, kiedy nie powiodła się ratyfikacja Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, zakończył się kiedy osiągnięto porozumienie w kwestii Traktatu reformującego UE, zaś jego kulminacją był moment podpisania Traktatu Lizbońskiego w grudniu 2007 r.

Z tego okresu można wyciągnąć dwa wnioski:

  1. Integracja europejska osiągnęła poziom, na którym jej główne osiągnięcia zostały zabezpieczone. Mimo, że okres refleksji wymagał znacznego nakładu energii od wszystkich uczestników – instytucji unijnych, państw członkowskich i obywateli Europy, dalszy rozwój rynku wewnętrznego i innych strategii unijnych nie został nigdy zatrzymany. Zaangażowanie i dynamika wewnętrzna są gwarancją stabilności UE.
  2. Jednakże zaangażowanie i dynamika nie wystarczają, jako że nie mogą być źródłem strategicznych wskazówek dotyczących integracji europejskiej – jej pogłębienia, poszerzenia i konkurencyjności zewnętrznej. Konieczne są śmiałe, strategiczne decyzje; po raz kolejny musimy sięgnąć do tej samej odwagi, jaką mieli ojcowie-założyciele zjednoczonej Europy. Po raz kolejny musimy podejmować takie decyzje jak te, które w 2007 r. przyniosły zakończenie piątego procesu rozszerzania Unii Europejskiej, pierwszego rozszerzenia strefy euro i rozszerzenia strefy Schengen.

2008: Nowy początek i nowe wyzwania

Gdyby nie duch strategicznej współpracy, panujący w Europie, nie byłoby dziś prezydencji słoweńskiej w Unii Europejskiej. Pierwsza prezydencja nowego państwa członkowskiego potwierdza historyczną zasadność decyzji o zjednoczeniu kontynentu europejskiego i pokonaniu jego nienaturalnego podziału. Jest to tak naprawdę hołd zarówno dla odwagi zachodnich demokratycznych narodów, jak i narodów środkowej i wschodniej Europy, niedawno wyzwolonych z totalitarnego komunizmu, które skorzystały z historycznej szansy zakończenia zimnej wojny.

Kluczowa pozostaje potrzeba zidentyfikowania najważniejszych wyzwań i określenia właściwych reakcji i czasu na ich wprowadzenie. Okres refleksji i rok 2007 nie został zatem zmarnowany. Wręcz przeciwnie, UE rozpoczęła kilka istotnych debat, w których określony zostanie kształt naszej przyszłości – np. ambitne ramy dyskusji o zmianach klimatycznych w odniesieniu do kwestii polityki energetycznej. Coraz wyraźniej widać, że UE musi zmienić swoje podejście – z adaptowania się do zjawiska globalizacji na aktywne kształtowanie go.

Traktat Lizboński uwzględnia już te kwestie. Jest to pierwszy traktat europejski podpisany przez 27 państw członkowskich. Od nas wszystkich więc zależy ukończenie tego procesu i przygotowanie się na wdrożenie Traktatu. Słowenia deklaruje w związku z tym, że

1) pomyślne zakończenie procesu ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego będzie priorytetem naszej prezydencji. Wraz z pozostałymi 26 państwami członkowskimi, a w szczególności z Francją, która obejmie kolejną prezydencję, zamierzamy położyć nowe fundamenty pod Unię Europejską przed najbliższymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Wspólne fundamenty umożliwią Unii Europejskiej stawienie czoła wszystkim pozostałym wyzwaniom, zaś Słowenia zwróci szczególną uwagę na cztery z nich:

2) Pakiet energetyczno-klimatyczny

Prezydencja jest zdania, że kwestia energii i zmian klimatycznych wymaga stanowczych działań, które muszą być podjęte przez wszystkie 27 państw członkowskich. Do stracenia jest wiele: europejska jakość życia, która nie będzie już taka sama bez bezpiecznych i odnawialnych źródeł energii, wielkie możliwości "zielonej rewolucji" w odniesieniu do wzrostu i zwiększania zatrudnienia oraz rola UE jako światowego lidera.

3) Strategia lizbońska

Zbliżamy się do drugiego cyklu lizbońskiego i odnowiona strategia lizbońska zaczyna przynosić rezultaty. To ważne, jako że obywatele Europy pokładają największe oczekiwania we wzroście i miejscach pracy. Terminowe przyjęcie zintegrowanych wytycznych umożliwi państwom członkowskim dalsze wdrażanie reform.

4) Rozszerzenie i Europejska Polityka Sąsiedztwa

Rozszerzenie jest jedną z najbardziej udanych strategii Unii Europejskiej. W trakcie trwania prezydencji słoweńskiej kontynuowane będą negocjacje dotyczące przystąpienia do UE Chorwacji i Turcji, w oparciu o postępy tych państw w spełnianiu kryteriów członkostwa w UE.

Celem prezydencji słoweńskiej i jej partnerów z Bałkanów Zachodnich będzie zwiększenie szans krajów tego regionu na integrację z UE. Pięć lat po prezydencji greckiej należy odświeżyć Agendę z Salonik i uzupełnić sieć Układów o stabilizacji i stowarzyszeniu. Naszym celem jest również podjęcie dalszych kroków w celu umożliwienia przyspieszonego wprowadzania standardów europejskich w Republice Macedonii, Czarnogórze, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz Albanii.

Prezydencja zwróci szczególną uwagę na Kosowo. Oczekiwania dotyczące kluczowej roli UE w Kosowie są zrozumiałe, zaś prezydencja będzie aktywnie działać na rzecz stworzenia opartych na kompromisie rozwiązań mających na celu zapewnienie długoterminowej stabilizacji Bałkanów Zachodnich.

Zgodnie z zasadą różnicowania i podejścia indywidualnego prezydencja wzmacniać będzie współpracę z południowo-wschodnimi krajami sąsiedzkimi. Celem tych działań będzie współpraca ekonomiczna i wzmocnione kontakty międzyludzkie.

5) Dialog kultur

Rok 2008 ogłoszono Europejskim Rokiem Dialogu Kultur. Prezydencja rozumie dialog międzykulturowy jako podstawę długotrwałych działań na poziomie unijnym, a nie jako jednorazowe wydarzenie. Jest to strategiczna kategoria współistnienia w różnorodności. Pokonywanie stereotypów i uprzedzeń jest istotne dla wielu obszarów – migracji oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Prezydencja słoweńska kończy pierwsze trzy prezydencje i wdrożenie 18-miesięcznego programu. Współpraca z naszymi partnerami, Niemcami i Portugalią, była niezwykle pozytywnym doświadczeniem. W celu zapewnienia płynnego przejścia do kolejnych trzech prezydencji Słowenia będzie ściśle współpracować z Francją, Republiką Czeską i Szwecją.

Przyszłość Unii Europejskiej – nasza wspólna przyszłość

Traktat Lizboński – nowa era dla Europy

Osiągnąwszy porozumienie na temat Traktatu Lizbońskiego Unia Europejska może stawić czoła głównym wyzwaniom dzisiejszego świata. Terminowe wdrożenie Traktatu leży w naszym wspólnym interesie, zaś najważniejszym priorytetem w 2008 r. będzie pomyślne zakończenie procedur ratyfikacji w państwach członkowskich. We współpracy z instytucjami unijnymi, nadchodzącą prezydencją francuską i innymi państwami członkowskimi Słowenia podejmie wszystkie niezbędne kroki aby zapewnić, że Traktat będzie w pełni realizowany od momentu jego wejścia w życie.

Kontynuacja negocjacji w sprawie akcesji.

Rozszerzenie jest jedną z najbardziej udanych strategii Unii Europejskiej. W trakcie trwania prezydencji słoweńskiej kontynuowane będą negocjacje dotyczące przystąpienia do UE Chorwacji i Turcji, zależne od postępów tych państw w spełnianiu kryteriów członkostwa w UE.

Więcej uwagi dla Bałkanów Zachodnich.

Stabilność regionu Bałkanów Zachodnich ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu całej Unii Europejskiej. Proces stabilizacji i stowarzyszenia okazał się być wydajnym instrumentem strategicznym wzmacniania stabilności i promowania reform w regionie. Państwa Bałkanów Zachodnich poczyniły w ostatnich latach niezwykłe postępy. W 2008 r. oczekiwanych jest kilka kluczowych momentów etapu przejściowego: przegląd Agendy z Salonik z 2003 r., prawdopodobne zawarcie sieci Układów o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz wzmocnienie współpracy regionalnej w różnych obszarach.

Unia Europejska i jej światowi partnerzy będą musieli odgrywać większą rolę w rozwiązaniu konfliktu w Kosowie, w tym w negocjacjach na temat ostatecznego statusu Kosowa. Sytuacja w Kosowie będzie miała znaczący wpływ na stanowisko Unii, w szczególności w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, przestrzeganie prawa, status grup mniejszości etnicznych oraz potencjał przyczynienia się przez Kosowo do stabilności w regionie Bałkanów Zachodnich. Działania prezydencji oparte będą o konkluzje Rady UE z grudnia 2007 r. i skupiać się będą na dalszych przygotowaniach do Konferencji Darczyńców w sprawie Kosowa oraz dalszym wsparciu dla kontynuacji procesu stabilizacji i stowarzyszenia.

Rozszerzenie strefy Schengen i przyszłe zarządzanie zewnętrznymi granicami UE.

Rozszerzenie strefy Schengen było wielkim osiągnięciem w dziedzinie swobodnego przepływu osób – jednej z kluczowych swobód unijnych. Kontrole na lądowych i morskich granicach wewnętrznych zniesiono w dziewięciu państwach członkowskich w grudniu 2007 r., zaś prezydencja słoweńska nadzorować będzie zniesienie kontroli granicznych na lotniskach w marcu 2008 r. Będziemy również starali się przekazywać obywatelom UE informacje o korzyściach wynikających z rozszerzenia strefy Schengen.

Dodatkowo, rozszerzenie strefy Schengen daje możliwość refleksji i debaty na temat przyszłości zarządzania zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Będzie to tematem rozmów ministrów straw wewnętrznych UE podczas ich spotkania w Słowenii.

Strefa euro

W 2008 r. dalej rozszerzona zostanie strefa euro – wspólną walutę przyjmą Cypr i Malta. Prezydencja wspierać będzie również inne państwa członkowskie w przygotowaniach do przyjęcia euro.

Refleksje na temat polityki UE

Osiągnąwszy porozumienie na temat przyszłych ram instytucjonalnych, Unia Europejska może obecnie pozwolić sobie na refleksje na temat przyszłości wspólnej polityki oraz budżetu. „Ocena funkcjonowania” Wspólnej Polityki Rolnej posłuży do zbadania wyników ostatnich reform oraz określenia ewentualnych modyfikacji w celu poprawy funkcjonowania istniejących instrumentów. W oparciu o wnioski IV Forum Spójności słoweńska prezydencja będzie prowadzić dalsze rozmowy na temat przyszłości europejskiej polityki spójności.

Strategia lizbońska – wzmacnianie roli Europy w erze globalizacji

Początek nowego cyklu

Strategia lizbońska została wznowiona w 2005 r. w celu umożliwienia skupienia się na wyższym i stałym wzroście gospodarczym oraz tworzeniu większej ilości oraz lepszych miejsc pracy. Stanowi w związku z tym znaczący wkład w dobre wyniki ekonomiczne UE. Nowy 3-letni cykl strategii lizbońskiej zaczyna się w 2008 r. umożliwiając nadanie nowej siły napędowej do wdrażania reform oraz reagowania na najnowsze wyzwania. Kluczowe pozostaje zobowiązanie wszystkich państw członkowskich do wdrożenia krajowych programów reform zgodnie ze wspólną strategią. Prezydencja słoweńska dołoży wszelkich starań, aby zapewnić równowagę pomiędzy potrzebą stabilności ram programowych, zintegrowanych wytycznych i Wspólnotowego Programu Lizbońskiego a potrzebą reagowania na nowe wyzwania i zidentyfikowane niedociągnięcia. Powinniśmy działać w kierunku wyraźniejszego przyjmowania strategii lizbońskiej, dzięki czemu stałaby się bardziej widoczna dla obywateli UE.

W następnym cyklu strategia lizbońska powinna nadal koncentrować się na czterech obszarach priorytetowych zidentyfikowanych podczas wiosennej Rady Europejskiej w 2006 r.: 1) stworzeniu innowacyjnego i kreatywnego społeczeństwa opartego na wiedzy, 2) stworzeniu warunków dla konkurencyjnego i dynamicznego otoczenia biznesowego, 3) rozwoju kapitału ludzkiego i zajęcia się wyzwaniami demograficznymi w celu zapewnienia większego udziału w rynku pracy oraz 4) reakcji na wyzwania energetyczne i środowiskowe. Strategia lizbońska stanowi więc silną reakcję na wyzwania globalizacji, a przy tym posuwa naprzód cele zrównoważonego rozwoju.

Inwestowanie w wiedzę i kreatywność jako siła napędowa postępu

Europa musi budować swoją konkurencyjność na podstawie innowacji i kreatywności. Stworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy jest właściwą odpowiedzią na globalne wyzwania, ponieważ wykorzystuje potencjał kulturowy, promuje badania i rozwój, napędza rozwój gospodarczy i tworzy miejsca pracy. Promowanie większej liczby i lepszych inwestycji pozostaje zatem głównym celem prezydencji słoweńskiej.

Aby osiągnąć lepszą synergię potencjału badawczego i powstrzymać „drenaż mózgów” należy kontynuować działania mające na celu stworzenie otwartej Europejskiej Przestrzeni Badawczej i powiązanych z nią organizacji sieciowych, takich jak Europejski Instytut Technologii. Będziemy również kontynuować pracę nad Wspólnymi Inicjatywami Technologicznymi i innymi działaniami umożliwiającymi i ułatwiającymi lepszą współpracę pomiędzy naukowcami a sferą biznesu w obszarze badań i rozwoju.

Istone jest również wzmocnienie roli edukacji, szkoleń i kształcenia ustawicznego w „trójkącie wiedzy” badania – innowacje – edukacja. Jedynie osoby wysoko wykwalifikowane, kreatywne i przedsiębiorcze mogą skutecznie wspierać dalszy rozwój Europy. Kluczową rolę w odniesieniu do wyników badań i innowacji UE mają zatem do odegrania uniwersytety.

Projekt GALILEO ma ogromne znaczenie naukowe, gospodarcze i strategiczne dla UE, dlatego też prezydencja słoweńska podejmie wszystkie kroki niezbędne dla zapewnienia jego efektywnego wykonania.

Europa musi działać w celu stworzenia infrastruktury badawczej, która byłaby konkurencyjna na poziomie globalnym. Konieczna jest w związku z tym lepsza koordynacja wykorzystania zasobów finansowych z programów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych na poziomie unijnym, Funduszy Strukturalnych i zasobów krajowych. Słowenia podkreślać będzie znaczenie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do infrastruktury badawczej.

Jesteśmy przekonani, że Europa może przyczynić się również do rozwoju regionów z nią sąsiadujących poprzez współpracę na polu nauki i badań. Prezydencja słoweńska będzie w związku z tym podejmować wysiłki w celu ułatwienia ich dalszej integracji z europejskimi programami badawczymi.

Europa potrzebuje konkurencyjnego i dynamicznego otoczenia biznesowego

Ze względu na potencjał oraz dynamikę i elastyczność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) są one jedną z głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w Europie. UE poczyniła już znaczny postęp, jeśli chodzi o czas i koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej a obecnie musi wspierać wzrost MŚP. Prezydencja skoncentruje się w związku z tym głównie na dostępie nowych firm do źródeł finansowania oraz polityce wspierania gron przemysłowych, która jest szczególnie istotna z perspektywy możliwości dostępu MŚP do infrastruktury badawczej.

Inicjatywy konkurencyjności i innowacyjności UE motywowane są również stopniowym przechodzeniem na technologie, produkty i usługi o niskiej emisji węgla oraz energooszczędne. Prezydencja słoweńska będzie w związku z tym zwracać szczególną uwagę na oczekiwane inicjatywy Komisji Europejskiej w obszarze zrównoważonej polityki przemysłowej oraz innowacji ekologicznych.

Prezydencja słoweńska skupi się również na dalszym pogłębianiu i integrowaniu rynku wewnętrznego w oparciu o cztery podstawowe swobody europejskie. Przegląd Rynku Wewnętrznego Komisji stanowi w związku z tym kluczowe źródło dalszych inicjatyw, które mogą pomóc osiągnąć elastyczny i konkurencyjny rynek wewnętrzny.

Słowenia podejmie wysiłki mające na celu kontynuowanie pracy nad szeregiem priorytetowych obszarów dla rynku wewnętrznego, w tym pakietem legislacyjnym dla komunikacji elektronicznej, usługami finansowymi, usługami pocztowymi, ustanowieniem patentu wspólnotowego, Kodeksem Celnym i podatkami.

Prezydencja słoweńska będzie kontynuowała działania związane z poprawą stabilności rynków finansowych, co zostało przewidziane w ustalonej mapie drogowej.

Wierzymy również, że konkretne działania na polu ochrony konsumentów stanowią ważny aspekt rynku wewnętrznego, dlatego też prezydencja słoweńska podejmie szczególne wysiłki w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie kredytów konsumenckich.

Mając na uwadze zobowiązanie państw członkowskich dotyczące redukcji obciążeń administracyjnych, prezydencja słoweńska przeprowadzi debatę na temat postępów poczynionych we wszystkich obszarach agendy na rzecz lepszych uregulowań prawnych. Nasza praca skupi się w szczególności na zapewnieniu redukcji obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw, aby poprawić elastyczność ich działania i promować korzystanie z nowych technologii.

Technologie informacyjne i komunikacyjne są podstawą konkurencyjnej i otwartej gospodarki na drodze do stworzenia społeczeństwa informacyjnego i dlatego stały się coraz bardziej istotnym elementem naszego sposobu życia, pracy i komunikowania się. Prezydencja będzie wspierać dalszy szybki rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Wydajność wydatków i jakość finansowania publicznego to ważne czynniki stanowiące podstawę wzrostu gospodarczego i funkcjonowania rynku pracy. Dlatego też prezydencja słoweńska położy w tej dziedzinie główny nacisk na wydatki związane z transferami socjalnymi i edukacją.

Inwestując w ludzi Europa buduje swoją przyszłość

Na drodze europejskiego rynku pracy stoją liczne wyzwania i wszystkie z nich wymagają zdecydowanych odpowiedzi. Pojęcie polityki elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego jest głównym elementem takiej odpowiedzi, ponieważ ma ono na celu osiągnięcie wzajemnie wzmacniającej się równowagi pomiędzy bezpieczeństwem pracowników a elastycznością rynku pracy. Dlatego też prezydencja słoweńska przyjmuje z zadowoleniem przyjęcie wspólnych zasad elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego i dąży do położenia fundamentów pod krajowe ścieżki dla tej polityki, gdzie sprawą najwyższej wagi będzie rola partnerów społecznych.

UE stoi przed zmieniającymi się realiami społecznymi. Słowenia na pierwszym planie swojej prezydencji stawia walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, szczególnie w przypadku dzieci i młodych ludzi. Centralnymi filarami naszego podejścia jest dalsza praca nad aktywną integracją, ustanowienie trwałych i adekwatnych systemów ochrony socjalnej oraz dostępność wysokiej jakości usług społecznych; kwestiami tymi należy zająć się w sposób szczególny w świetle nowej agendy społecznej UE i trwających dyskusji na temat „oceny realiów społecznych” w ramach UE.

Nasza zdolność osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej w znacznym stopniu będzie zależała od tego, jak skutecznie potrafimy stawić czoła wyzwaniom demograficznym. Dlatego też prezydencja słoweńska podejmie debatę dotyczącą komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmian demograficznych, kładąc szczególny nacisk na korzyści płynące z bliskiej współpracy między różnymi pokoleniami. Solidarność i współistnienie, ze szczególnym naciskiem na opiekę długoterminową, będą priorytetami na polu zatrudnienia, spraw społecznych i równych szans.

UE przywiązuje wielką wagę do polityki równych szans, jako że stanowi ona zasadniczą część szerszego wymiaru społecznego strategii lizbońskiej. Prezydencja będzie starać się czynić postępy w takich kwestiach jak eliminacja stereotypów dotyczących płci oraz zwiększenie uczestnictwa i wzmocnienie pozycji kobiet w społeczeństwie, co ma na celu osiągnięcie równości płci. Promowana będzie również walka z dyskryminacją we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w szczególności szanse dla osób niepełnosprawnych na terenie całej Unii Europejskiej.

Młodzi ludzie stanowią segment demograficzny o znacznym potencjale ekonomicznym i społecznym. Powinny oni być włączeni w rynek pracy i mieć możliwość rozwoju zawodowego tak wcześnie jak to tylko możliwe. Prezydencja słoweńska będzie starać się czynić postępy w zakresie konkretnych zaleceń dotyczących zatrudniania młodzieży.

Słowenia będzie kontynuować pracę nad wprowadzeniem Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży, który skutecznie łączy integrację młodzieży w ramach edukacji, zatrudnienia i społeczeństwa z założeniami strategii lizbońskiej. Jednym z akcentów prezydencji słoweńskiej w Europejskim Roku Dialogu Kultur będzie promowanie wielojęzyczności i wymiany międzykulturowej wśród młodzieży jako sposobu na zwiększenie jej szans na znalezienie pracy, mobilności i integracji społecznej.

Europa dba o środowisko

Wiosenna Rada Europejska w 2007 r. określiła podstawowe wytyczne nowej zintegrowanej polityki klimatycznej i energetycznej, a teraz nadszedł czas na podjęcie dalszych kroków. Europa ma wyjątkową szansę zaprezentowania globalnego przywództwa i stania się wzorem dla reszty świata w walce ze zmianami klimatycznymi. Dlatego też szybkie porozumienie w sprawie pakietu energii i zmian klimatycznych w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, systemów handlu uprawnieniami do emisji oraz odnawialnych źródeł energii powinno być wspólnym priorytetem dla wszystkich partnerów UE.

Zapewnienie bezpiecznych, stałych i konkurencyjnych dostaw energii jest naszym wspólnym celem. Prezydencja słoweńska będzie dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie dalszej liberalizacji wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej, mając na celu wzmocnienie konkurencyjności i stworzenie mechanizmu, który będzie zapewniał bezpieczeństwo dostaw. Promocja zrównoważonej polityki energetycznej i nowych technologii energetycznych jest zawarta w europejskim strategicznym planie w dziedzinie technologii energetycznych i jako taka stanowi kolejny istotny cel prezydencji słoweńskiej.

Dzieląc się rozwiązaniami w dziedzinie zrównoważonej polityki, UE może również wspierać rozwój technologii energetycznych w regionach sąsiadujących, a przez to, w dłuższej perspektywie, przyczynić się do ich stabilności.

Prezydencja zamierza kontynuować dialog z innymi regionami i krajami w kwestiach energetycznych, mając na celu osiągnięcie większej różnorodności źródeł energii i tras transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw.

Zgodnie z porozumieniem osiągniętym na konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która miała miejsce na Bali w grudniu 2007 r., Słowenia podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia wspólnego dla całej UE stanowiska negocjacyjnego i w tym celu nawiąże współpracę z nadchodzącą prezydencją francuską. UE musi również dążyć do poczynienia znacznych postępów w negocjacjach po porozumieniu z Kioto na następnym posiedzeniu Konferencji Stron, które odbędzie się w grudniu 2008 r.

Prezydencja słoweńska oczekuje również na sprawozdanie Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej w sprawie wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe, które zostanie przedstawione na wiosennym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej i posłuży jako podstawa do zaproponowania konkretnych działań politycznych na poziomie UE.

Inne istotne obszary rozwoju gospodarczego i społecznego

Lepsza współpraca w kwestiach dotyczących zdrowia

Unia Europejska chce aktywnie promować zdrowie, zapobiegać chorobom i poprawiać dostęp do opieki zdrowotnej, w szczególności w świetle starzenia się społeczeństwa i zróżnicowanego stanu zdrowia w państwach członkowskich i między nimi. Jako że, rak stanowi jedno z głównych wyzwań zdrowotnych w Europie, prezydencja poświęci szczególną uwagę wypracowaniu zintegrowanego podejścia zapobiegania rakowi poprzez politykę i działania UE.

W kontekście usług zdrowotnych prezydencja będzie również dążyła do rozwoju dyskusji dotyczących transgranicznej opieki zdrowotnej.

Zachowanie różnorodności biologicznej na poziomie globalnym

Ochrona natury i zachowanie różnorodności biologicznej wymaga naszej stałej uwagi, a Unia jest zobowiązana do hamowania lub zmniejszania utraty różnorodności biologicznej. Prezydencja słoweńska będzie reprezentować UE na regularnym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej w Bonn w maju 2008 r., gdzie UE będzie zabiegać o postęp na poziomie międzynarodowym.

Spójność terytorialna i polityka obszarów miejskich

Słowenia będzie korzystać z osiągnięć poprzednich prezydencji w kwestii spójności terytorialnej i polityki dotyczącej obszarów miejskich, jako że są to dwa podstawowe elementy rozwoju regionalnego w UE. Rola społeczności lokalnych i regionalnych jest podstawą dla współpracy międzyregionalnej, osiągnięcia celów strategii lizbońskiej oraz wdrożenia zasady pomocniczości.

Rolnictwo i rybactwo

Daleko idąca reforma wspólnej organizacji rynku wina jest ostatnim etapem reformy w ramach wspólnej polityki rolnej, która została zapoczątkowana w 2003 r. i miała dwa cele: zapewnianie warunków konkurencji na rynku wina w perspektywie długoterminowej oraz zyskanie ogólnoświatowego uznania dla win europejskich. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa żywności, Słowenia będzie dążyć do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zarówno ludzi jak i środowiska. W ramach Wspólnej Polityki Rybackiej prezydencja słoweńska będzie, w szczególności, dążyć do postępu w kwestii nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów.

Transport

Środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa transportu są sprawami najwyższej wagi dla obywateli UE. Słowenia będzie brała pod uwagę propozycje związane z bezpieczeństwem na morzu, jak również z bezpieczeństwem na drogach i w transporcie kolejowym. Dalszy rozwój transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) będzie również ważnym tematem dyskusji, a szczególna uwaga poświęcona zostanie lepszym połączeniom między morskimi a lądowymi sieciami transportowymi.

Wzmocnienie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Wzmocnienie strefy Schengen

Rozszerzenie strefy Schengen w oparciu o system informacyjny SISone4ALL pokazuje możliwości Unii w skutecznym reagowaniu na kwestie bezpośrednio odnoszące się do życia naszych obywateli. Jednak rozwój i wprowadzenie nowego systemu informacyjnego Schengen (SIS II) nadal pozostaje priorytetem. Dlatego też prezydencja słoweńska będzie dokładnie monitorować przygotowania do jego terminowego utworzenia.

Słowenia ustali również konieczne warunki do przeprowadzenia procedury oceny Szwajcarii, by mogła ona przystąpić do strefy Schengen.

Ku wspólnej polityce azylu i imigracji

Prezydencja słoweńska będzie kontynuować pracę nad globalnym podejściem do migracji oraz podjęte zobowiązania, które mają na celu rozszerzenie i zwiększenie działań w ramach tego podejścia. Naszym szczególnym celem będzie postęp w zakresie legalnej migracji i walka z migracją nielegalną.

W oparciu o dyskusje w sprawie Zielonej księgi prezydencja będzie podejmowała działania w celu dalszego rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego. Inne priorytety to, miedzy innymi, podjęcie dalszych kroków w celu przyjęcia kodeksu wizowego.

Zacieśnienie współpracy policji i wymiana informacji

Przyszła praca nad ustanowieniem systemu skutecznej wymiany informacji pomiędzy organami ścigania, zgodnie z zasadą dostępności, będzie się skupiać na ostatecznej transpozycji przepisów konwencji z Prüm do prawa UE. Słowenia podejmie również dalsze działania w celu wzmocnienia Europolu. Szczególna uwaga będzie poświęcona debacie na temat dalszego zastosowania systemów informacyjnych i rozszerzenia współpracy transgranicznej w celu zwalczenia transgranicznej przestępczości i terroryzmu.

Walka z międzynarodowym terroryzmem

Prezydencja słoweńska zapewni ciągłość walki z międzynarodowym terroryzmem, w szczególności poprzez wdrożenie strategii i planów działania. Główną uwagę skupimy na globalnej walce z terroryzmem, zapobieganiu jego finansowaniu oraz zwalczaniu radykalizacji i rekrutacji, jak również na kontroli materiałów wybuchowych. Ocena możliwości państw członkowskich na tym polu stanowi ważny aspekt działań skierowanych na walkę z terroryzmem.

Zewnętrzny wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

W odniesieniu do pełnego wdrożenia strategii zewnętrznego wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Słowenia będzie opierać się na pracy poprzednich prezydencji, zaś jako sprawę priorytetową potraktuje dialog z Bałkanami Zachodnimi, przede wszystkim dzieląc się najlepszymi praktyk UE w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Zapewnienie lepszego dostępu do sprawiedliwości i pewność prawna

Prezydencja słoweńska ma na celu poprawę i uproszczenie współpracy między krajowymi organami sądowniczymi w sprawach cywilnych i gospodarczych poprzez kontynuowanie prac nad projektem E-Justice (e-prawo). Szczególna uwaga będzie poświęcona postępom na polu prawa rodzinnego, takim jak sprawy małżeńskie i sprawy alimentacyjne.

Wzajemne zaufanie i bliższa współpraca w sprawach karnych

Stworzenie wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zniesienie wewnętrznych granic pomiędzy państwami członkowskimi UE wymaga bliższej współpracy pomiędzy władzami sądowniczymi w sprawach karnych. Przygotowując propozycję decyzji ramowej w sprawie wydawania orzeczeń in absentia, Słowenia ma na celu poprawę i ulepszenie istniejących instrumentów współpracy sądowej. Jako że przyszłość Eurojustu jest blisko powiązana z postępem w kwestii współpracy europejskiej dotyczącej spraw karnych, Słowenia pragnie również poprawić podstawy prawne dla jego skutecznego działania.

Wzmocnienie zewnętrznej roli UE w sferze bezpieczeństwa, rozwoju i stosunków gospodarczych

Nasze sąsiedztwo

Słowenia ma na celu dalsze wzmocnienie stabilizacji i dobrobytu w strefie sąsiedztwa UE w ramach jednolitej i spójnej europejskiej polityki sąsiedztwa, nie zapominając jednocześnie o rozróżnianiu i indywidualnym podejściu do poszczególnych państw partnerskich. Skupimy uwagę na dalszym rozwoju integracji gospodarczej, zwiększeniu mobilności i wzmocnieniu dialogu ze społeczeństwem obywatelskim. Szczególną uwagę przykładamy do kontynuacji wdrażania synergii czarnomorskiej, która to będzie głównym tematem spotkania ministrów spraw zagranicznych państw należących do synergii czarnomorskiej i UE, które odbędzie się na Ukrainie.

Jeśli chodzi o proces barceloński, prezydencja położy szczególny nacisk na dialog międzykulturowy. Szczególnym wkładem Słowenii we wzmacnianie partnerstwa i dialogu jest inicjatywa ustanowienia europejsko-śródziemnomorskiego uniwersytetu w Piran.

Azja Środkowa

Dla każdego kraju Azji Środkowej przygotowywane są programy krajowe dotyczące wdrażania strategii UE wobec Azji Środkowej. Słowenia poświęci uwagę współpracy regionalnej i przedyskutuje sprawozdanie z pierwszego roku wdrażania strategii w czerwcu 2008 r.

Dialog z partnerami strategicznymi i regionami

Głównym wydarzeniem w odniesieniu do dialogu politycznego UE z krajami trzecimi będzie w trakcie prezydencji słoweńskiej V Szczyt UE i państw Ameryki Łacińskiej. Szczyt zajmie się dwoma głównymi obecnie problemami: kwestiami społecznymi, takimi jak ubóstwo, nierówność i walka z wykluczeniem, a z drugiej strony kwestiami zrównoważonego rozwoju, takimi jak środowisko, zmiany klimatyczne oraz energia W Słowenii odbędzie się szczyt UE-USA. Obecna prezydencja będzie również reprezentować Radę Unii Europejskiej na innych szczytach z udziałem Federacji Rosyjskiej i Japonii.

Wyzwania regionalne

We współpracy z partnerami międzynarodowymi UE będzie dążyć do poczynienia postępów w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów bezpieczeństwa politycznego związanych z Bliskim Wschodem, Iranem, Irakiem, Azją i Afryką, gdzie zaczniemy wdrażać wspólną strategię i plan działania Afryki i UE przyjęte przez głowy państw i rządów na szczycie UE-Afryka w Lizbonie.

Wzmacnianie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony

Globalna rola UE przynosi ze sobą konieczność rozwoju silnej i aktywnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, zdolnej do zapewnienia stabilności i rozwoju na podstawie skutecznego multilateralizmu i europejskiej strategii bezpieczeństwa, nie tylko w Europie, ale również na całym świecie. Prezydencja słoweńska ma na celu dalsze wzmacnianie potencjału militarnego i cywilnego UE oraz promowanie prowadzenia skutecznych i spójnych operacji zarządzania kryzysowego.

Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju

Unia Europejska jest największym na świecie pojedynczym donatorem pomocy rozwojowej. Prezydencja słoweńska podejmie dalsze odpowiednie działania mające na celu osiągnięcie milenijnych celów rozwoju oraz rozpocznie debatę na temat koordynacji i podziału prac związanych z współpracą na rzecz rozwoju, mając na uwadze dwie ważne konferencje w sprawie rozwoju i skuteczności pomocy rozwojowej. Prezydencja słoweńska będzie również koordynować udział państw członkowskich UE na XII spotkaniu ministerialnym UNCTAD w Ghanie.

Działania w ramach współpracy na rzecz rozwoju będą się w szczególności skupiać na przepisach dotyczących bezpieczeństwa oraz pomocy dla dzieci i kobiet dotkniętych przez konflikty zbrojne.

Wspólna polityka handlowa

UE będzie wzmacniać swoją globalną rolę poprzez dalsze tworzenie partnerstw handlowych z krajami trzecimi i regionami, poprzez wysiłki mające na celu pomyślne zakończenie negocjacji dotyczących zrównoważonej globalnej umowy w ramach agendy rozwoju z Doha oraz poprzez promowanie polityki wolnego i otwartego rynku zakładającego wzajemne korzyści i poszanowanie międzynarodowych zasad i standardów.


ŹRÓDŁA

http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/529CD2B8DC156A42C12573D700494820?OpenARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK