SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


31 stycznia 2008 r. Optymistyczny i prounijny jak Polak Polacy należą do największych w UE optymistów, opowiadają się za pogłębieniem integracji i najsilniej popierają rozszerzenia UE

Polacy należą do największych w UE optymistów, opowiadają się za pogłębieniem integracji i najsilniej popierają dalsze rozszerzenia UE – to wnioski najnowszego badania opinii publicznej Eurobarometr, które publikuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Optymizm społeczny Polaków przejawia się głównie w pozytywnych ocenach sytuacji życiowej (76%), ale także w coraz lepszych oczekiwaniach dotyczących rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju.

Wysokie wskaźniki optymizmu notowane w Eurobarometrze znajdują także potwierdzenie w polskich badaniach opinii publicznej - komentuje dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz z Fundacji "Polska w Europie". W ciągu roku odsetek respondentów oczekujących poprawy sytuacji ekonomicznej wzrósł o 10 pkt. proc. – do 28%, zaś liczba osób obawiających się jej pogorszenia zmniejszyła się o 20 pkt. proc. – do 14%. Optymizm Polaków jest niezwykle wysoki na tle UE, ale także na tle samych "nowych" państw członkowskich - dodała ekspert.

W ocenie opinii publicznej bezrobocie nie jest już najważniejszym problemem, przed którym stoi obecnie Polska. Wiosną 2006 78% Polaków uważało brak miejsc pracy za główne wyzwanie dla kraju. Obecnie uważa tak 32% badanych. Poprawa sytuacji w służbie zdrowia jest teraz w odczuciu społecznym największym wyzwaniem dla kraju – uważa tak 49% Polaków. W skali Europy średnio 21% ankietowanych wskazuje służbę zdrowia jako główny problem. W hierarchii najważniejszych problemów dla Polski daje się także zauważyć wzrost odsetka respondentów zaniepokojonych inflacją (23%).

71% respondentów uważa, że członkostwo w Unii jest "czymś dobrym". W 2004 roku, w przededniu akcesji, twierdziło tak 42% ankietowanych. Od tego czasu odsetek ten nieprzerwanie rośnie. Podczas poprzedniego badania wynosił 67%. Średnio w Europie członkostwo w UE za "rzecz dobrą" uważa 58% badanych.

Najlepiej członkostwo swojego kraju w Unii oceniają Luksemburczycy (82%) i Holendrzy (79%). Przeciwnego zdania są najczęściej Austriacy (38%), Łotysze (37%) i Brytyjczycy (34%). Socjologowie czasem pytają kiedy przestanie rosnąć poparcie dla UE. Ja odpowiadam: gdy przebije sufit – żartowała dr Skotnicka-Illasiewicz – Coraz więcej jest Polaków, którzy nie wyobrażają sobie życia poza UE.

Z sondażu wynika, że przeszło sześciu na dziesięciu respondentów (62%) ufa Unii Europejskiej. Wiosną 2004 roku odsetek ten wynosił 33%, zaś rok temu – 58%. Średnio 48% Europejczyków ufa UE. Najczęściej deklarują zaufanie do UE Rumuni (68%) i Estończycy (67%), a najrzadziej Brytyjczycy (25%). Zaufanie do Unii Europejskiej jest wyższe w 12 „nowych” państwach unijnych (62%) niż w 15 „starych” krajach Wspólnoty (55%). 21% ankietowanych nie ufa UE – przed rokiem wskaźnik ten wynosił 26%.

Prawie dwie trzecie Polaków (64%) uważa, że sprawy w Unii Europejskiej idą w dobrym kierunku. W żadnym innym kraju odsetek ten nie jest równie wysoki. Średnio w UE opinię te podziela 40% ankietowanych.

Rekordowy odsetek respondentów (83%) sądzi, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE. Wskaźnik ten rośnie nieprzerwanie od wiosny 2004, kiedy wynosił 50%.

Średnio 58% respondentów uważa, że ich kraj skorzystał na członkostwie. Najczęściej uważają tak Irlandczycy (87%), zaś najrzadziej – Brytyjczycy i Cypryjczycy (po 37%).

Polacy są niezmiennie największymi zwolennikami "Unii otwartych drzwi". Rozszerzenie popiera obecnie 76% respondentów i odsetek ten nie zmienił się od poprzedniego badania. Od wejścia naszego kraju do UE, więcej niż siedmiu na dziesięciu Polaków popiera przyjmowanie nowych państw do Wspólnoty. Średnie wsparcie dla tej idei w skali Europy wynosi 46%. Najmniej zwolenników rozszerzenia jest wśród mieszkańców Austrii (24%) i Niemiec (28%).

Polacy – częściej niż średnio Europejczycy – popierają rozmaite formy pogłębienia integracji. 79% ankietowanych opowiada się za wspólną polityką zagraniczną, a 84% popiera wspólną politykę obronną i bezpieczeństwa. Średnia unijna dla tych form rozwoju integracji wynosi po 70%.

Jedynie poparcie dla Europejskiej Unii Monetarnej spadło i wynosi obecnie 49%, o 5 pkt. proc. mniej niż wiosną 2007 roku, podczas poprzedniego badania (54%).

Zaufanie do unijnych instytucji jest najwyższe od momentu wejścia Polski do UE. Najwięcej ankietowanych deklaruje zaufanie do Komisji Europejskiej (61%) i Parlamentu Europejskiego (60%). Nieznacznie mniejszy odsetek ankietowanych darzy zaufaniem Radę Unii Europejskiej (55%). Zaufanie Polaków do tych instytucji jest wyższe do przeciętnego w Europie. Średnio w UE Parlamentowi Europejskiemu ufa 55% mieszkańców, Komisji Europejskiej 50%, a Radzie Unii Europejskiej 44%. Jedynie w odniesieniu do Europejskiego Banku Centralnego poziom zaufania jest nieco niższy w Polsce (45%) niż średnio dla całej UE (47%).

Niemal połowa badanych (47%) sprzeciwia się "Europie wielu prędkości", a więc różnicowaniu tempa integracji. Poparcie dla tej idei deklaruje 39% ankietowanych.

Raporty krajowe Eurobarometru powstają dwa razy w roku. Prezentują główne trendy opinii publicznej w państwach członkowskich oraz krajach kandydujących na tle sytuacji w całej Unii Europejskiej.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 obywateli polskich powyżej 15 roku życia w okresie od 22 września do 3 listopada 2007.

Pełny tekst raportu EUROBAROMETR 68 [3 MB - PDF]

Streszczenie raportu EUROBAROMETR 68 [307 KB - PDF]

Pozostałe raporty są dostępne poprzez główną stronę internetową Eurobarometru:
www.ec.europa.eu/public_opinion


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080131eb68_pl.htmfacebook