SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


12 luty 2008 r. Ogólnounijny numer alarmowy do służb ratowniczych

Tylko co piąty mieszkaniec UE wie o tym, że numer 112 jest ogólnounijnym numerem alarmowym do służb ratowniczych - tak wynika z przeprowadzonej w UE ankiety. Numer alarmowy działa w 26 z 27 krajów UE, a Komisja Europejska apeluje do państw członkowskich, by upowszechniały wiedzę na temat numeru 112.

Zaledwie 22 % obywateli UE było w stanie spontanicznie stwierdzić, że numer 112 służy wzywaniu służb ratowniczych z dowolnego miejsca na obszarze Unii. Z przeprowadzonej niedawno w UE ankiety wynika, że władze krajowe powinny udoskonalić sposób informowania swoich obywateli.

Po wejściu w życie w 2003 r. unijnych regulacji dotyczących telekomunikacji w 26 spośród 27 państw członkowskich umożliwiono obywatelom wybieranie numeru 112 z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Obecnie trwa jeszcze postępowanie w sprawie naruszenia w przypadku Bułgarii, która nie udostępniła możliwości korzystania z numeru 112

Kolejnym logicznym krokiem na drodze do faktycznego wprowadzenia numeru 112 jest upowszechniane informacji na temat możliwości korzystania z niego w kraju i za granicą, gdyż w razie wypadku z numeru tego skorzystają tylko ci obywatele, którzy są świadomi jego istnienia. Zgodnie z wezwaniem Parlamentu Europejskiego z września 2007 r. Komisja postanowiła wykorzystać dzisiejszą datę (11/2) do zwrócenia uwagi na numer 112.

Numer alarmowy funkcjonujący sprawnie w całej UE jest zasadniczym instrumentem służącym zapewnieniu bezpieczeństwa naszym obywatelom - podkreśla Viviane Reding, unijna komisarz ds. telekomunikacji. Dotyczy to zwłaszcza osób podróżujących. Poza tym bezpieczeństwo w nagłych wypadkach jest istotnym aspektem jednolitego rynku.

Obywatelom należy umożliwić korzystanie z jednego numeru alarmowego z każdego miejsca w Europie - stwierdziła Viviane Reding. Wzywam wszystkie państwa członkowskie, by w dalszym ciągu podejmowały wysiłki zmierzające do osiągnięcia pełnej niezawodności korzystania z usługi numeru 112 w całej Europie oraz by przyłączyły się do kampanii propagującej korzystanie z tego numeru - kończy swój apel.

Wyniki opublikowanej dzisiaj ankiety pokazują, że 95 % obywateli zgadza się co do przydatności jednolitego numeru alarmowego dla całej UE. Sprawne funkcjonowanie numeru 112 jest szczególnie ważne dla obywateli znajdujących się daleko od stałego miejsca zamieszkania. Dzwoniące na numer 112 osoby podróżujące za granicą zasadniczo nie są w stanie określić dokładnie miejsca wypadku (tylko 53 % respondentów potrafiło podać dokładne miejsce w porównaniu z ponad 80 % będącymi w stanie wskazać je w rodzinnym kraju).

Z ankiety wynika również, że co czwarty respondent skorzystał z numeru alarmowego w ciągu ostatnich pięciu lat. W prawie 40 % przypadków wybierano numer 112. Większość uczestników ankiety stwierdziła, że po skontaktowaniu się z numerem alarmowym otrzymała pomoc (do 81 % wysłano służby ratownicze, 7 % dzwoniących uzyskało potrzebne im informacje, zaś 5 % udzielono pomocy innego rodzaju). 8 % respondentów wzywających służby ratownicze miało problemy z ustanowieniem bądź utrzymaniem połączenia, przy czym najwięcej trudności w tym względzie mieli Polacy (21 %). Z ankiety wynika również, że osoby dzwoniące na numer 112 podczas pobytu za granicą rzadziej napotykały problemy wynikające z niedostatecznej znajomości języka, niż respondenci, którzy wybierali inne numery alarmowe w danym kraju (28 % w porównaniu z 12 %).

Dwóch spośród trzech uczestników ankiety uważa, że społeczeństwo nie jest w chwili obecnej w odpowiedni sposób informowane o numerze 112, co świadczy o konieczności podjęcia dalszych działań przez władze krajowe. Numer 112 jest wprawdzie rozpoznawany jako krajowy numer alarmowy, jednak tylko 22 % respondentów wie, że pod numerem tym mogą wezwać wszystkie rodzaje służb ratowniczych z dowolnego miejsca na obszarze UE. Odsetek respondentów, którzy otrzymali informacje propagujące europejski numer alarmowy 112 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wynosi od 6 % w Danii i Grecji do 56 % w Republice Czeskiej. Obywatele nowych państw członkowskich byli zasadniczo lepiej poinformowani.

Wreszcie, dziewięciu spośród dziesięciu obywateli UE jest zdania, że należy udoskonalić dostęp niepełnosprawnych osób do usług alarmowych. Reforma unijnych regulacji w sektorze telekomunikacji zaproponowana przez Komisję w listopadzie zeszłego roku obejmuje szereg środków służących poprawie skutecznego funkcjonowania i dostępności numeru 112 jako jednolitego europejskiego numeru alarmowego. Komisja proponuje między innymi poprawę dostępu do numeru 112 dla osób niepełnosprawnych. Ponadto sprawne funkcjonowanie numeru 112 we wszystkich państwach członkowskich kontrolowałby corocznie nowy Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej, który udzielałby również porad dotyczących koniecznych udoskonaleń technicznych.

KONTEKST

Wprowadzony w 1991 r. europejski numeru alarmowy 112 miał umożliwić korzystanie z tylko jednego numeru w celu wezwania służb ratowniczych do wypadków wszystkich rodzajów we wszystkich państwach członkowskich UE. Miał on zapewnić łatwiejszy dostęp do usług ratowniczych, zwłaszcza podróżnym.

Od 1998 r., na podstawie unijnych przepisów, państwa członkowskie są zobowiązane umożliwić wszystkim użytkownikom telefonów stacjonarnych i komórkowych bezpłatne korzystanie z numeru 112 w celu wezwania służb ratowniczych. Od 2003 r. operatorzy telekomunikacyjni muszą podawać służbom ratowniczym informacje na temat miejsca, w którym znajduje się osoba dzwoniąca, tak by służby te mogły na czas zlokalizować i odnaleźć ofiary wypadku. Państwa członkowskie UE są również zobowiązane do stałego informowania obywateli na temat istnienia i funkcji numeru 112.

By urzeczywistnić wprowadzenie numeru 112 Komisja wszczęła do tej pory postępowania w sprawie naruszenia w przypadku czternastu państw członkowskich w związku z nieudostępnianiem służbom ratunkowym informacji o lokalizacji rozmówcy. W przypadku siedmiu państw postępowanie zakończono po wdrożeniu przez nie środków naprawczych. Informacja o miejscu, w którym znajduje się rozmówca, nie jest w dalszym ciągu podawana służbom ratowniczym we Włoszech, na Litwie, w Niderlandach, Polsce, Rumunii i na Słowacji (patrz tabela poniżej).

Komisja współpracuje ściśle ze wszystkimi państwami członkowskimi nad dalszą poprawą działania numeru 112 oraz nad urzeczywistnieniem jego funkcjonowania jako jednolitego europejskiego numeru alarmowego. Celem uzyskania istotnych informacji dotyczących funkcjonowania numeru 112 (takich jak dostęp dla niepełnosprawnych użytkowników i precyzyjna informacja o miejscu, w którym znajduje się rozmówca) w grudniu 2007 r.

Komisja przesłała państwom członkowskim kwestionariusz na ten temat. Komisja zamierza opublikować uzyskane w ten sposób odpowiedzi przed wakacjami letnimi, tak by osoby podróżujące mogły otrzymać wyczerpujące informacje na temat korzystania z numeru 112 w krajach UE, do których się udają.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/events/080204_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK