SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


18 kwietnia 2008 r. Ćwierć miliarda w sieci

Już ponad połowa mieszkańców Europy regularnie korzysta z Internetu, 80% z nich posiada łącze szerokopasmowe, a 60% usług publicznych w UE jest w pełni dostępnych w sieci. Dzięki dynamicznemu rozwojowi usług szerokopasmowych w Europie dwie trzecie szkół i połowa lekarzy dysponuje szybkim połączeniem z Internetem. Tak wynika z danych Komisji Europejskiej, która postanowiła sprawdzić, jak przebiega realizacja unijnej strategii i2010 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, obejmującej obszar technologii teleinformatycznych.

Uzgodniona w 2005 r. strategia doprowadziła do przyjęcia zobowiązania do wspierania rozwoju tych technologii zarówno na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. W roku 2007 wszystkie państwa członkowskie uznały rozwój technologii teleinformatycznych za jedno z najważniejszych osiągnięć realizowanych przez nie programów reform strukturalnych. Jednocześnie unijne instytucje zachęcają do budowania wspólnego rynku usług internetowych oraz do zwiększenia nakładów na badania naukowe. Wspólny rynek telekomunikacyjny, ułatwiający transgraniczne świadczenie usług telekomunikacyjnych, dopiero się jednak tworzy.

„Z zadowoleniem należy powitać fakt, że technologie teleinformatyczne, będące głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego w Europie, zajmują dziś poczesne miejsce w polityce krajowej każdego z 27 państw członkowskich UE. Ułatwia to Europie konkurowanie na rynku międzynarodowym oraz przyczynia się do unowocześnienia codziennego życia Europejczyków” – stwierdziła Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Szczególnie cieszy, że już 77% unijnych przedsiębiorstw, 67% szkół i 48% lekarzy korzysta z szybkich łączy szerokopasmowych. Jednak niektóre regiony UE nadal mają sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o dostępność Internetu. Wszystkie kraje UE muszą zatem nasilić starania na rzecz zniwelowania różnic, a także na rzecz rozwoju transgranicznych usług telekomunikacyjnych oraz usług docierających również do terenów wiejskich i regionów oddalonych.”

Jak wynika z przedstawionego dziś sprawozdania, europejska strategia w zakresie technologii teleinformatycznych „i2010 – europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” ( IP/05/643), której następstwem było podjęcie nowych unijnych inicjatyw w zakresie regulacji, badań naukowych i partnerstw publiczno-prywatnych, zaczyna przynosić rezultaty. Unia Europejska posiada największy na świecie rozwinięty rynek konsumencki oraz 100 milionów szerokopasmowych łączy internetowych, dzięki czemu ma wszelkie predyspozycje ku temu, aby odnieść ekonomiczne korzyści związane z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

W 2007 r. do grona regularnych użytkowników Internetu dołączyło w UE niemal 40 milionów osób (obecnie jest ich łącznie 250 milionów). W ostatnich pięciu latach technologie teleinformatyczne wywarły duży wpływ na kształt usług publicznych, zwłaszcza poprzez udostępnienie w sieci edukacji i usług opieki zdrowotnej. Ponad 96% szkół w Europie jest już podłączonych do Internetu, z czego dwie trzecie posiada łącze szerokopasmowe, podczas gdy w roku 2001 nie miała go niemal żadna. W dziedzinie opieki zdrowotnej już 57% lekarzy wysyła lub odbiera dane pacjentów drogą elektroniczną (17% w 2002 r.), a 46% z nich otrzymuje tą drogą wyniki z laboratoriów (11% w 2002 r.). W 2007 r. łącze internetowe posiadało 77% przedsiębiorstw na terenie UE (62% w 2005 r.) oraz tyle samo z nich korzystało z Internetu do wykonywania transakcji bankowych (70% w 2005 r.).

W przedstawionym przez Komisję sprawozdaniu wskazano najważniejsze wyzwania na lata 2008-2010:

Branża teleinformatyczna w UE charakteryzuje się wprawdzie bardzo wysokim wskaźnikiem nakładów na badania naukowe, który w Szwecji (18%), Finlandii (17%) i Danii (11%) jest wyższy niż w USA, jednak na Słowacji i Łotwie oraz w Polsce nie przekracza on 1%. Aby pobudzić aktywność w tym zakresie, w 2008 r. ruszą finansowane przez UE wspólne inicjatywy technologiczne na rzecz nanoelektroniki i systemów wbudowanych ( IP/08/284, IP/08/283), e-zdrowia ( IP/08/12) oraz obciążonych dużym ryzykiem badań w dziedzinie zaawansowanych technologii ( IP/07/1931).

Niemal 40% mieszkańców Europy wcale nie korzysta z Internetu. Odsetek ten sięga od 69% w Rumunii, 65% w Bułgarii i 62% w Grecji do 13% w Danii i Holandii. Aby zachęcić do korzystania z nowych technologii internetowych Komisja opublikuje w 2008 r. przewodnik praw i obowiązków użytkownika technologii cyfrowych.

W niektórych krajach (Austria, Czechy, Malta, Portugalia) wszystkie podstawowe usługi publiczne dla przedsiębiorstw można załatwić całkowicie drogą elektroniczną, natomiast inne kraje pozostają w tym zakresie daleko z tyłu (Bułgaria – 15%, Polska – 25%, Łotwa – 30%). W związku z tym Komisja zainicjuje w maju projekty na dużą skalę mające na celu wsparcie paneuropejskich usług publicznych, takich jak transgraniczne uznawanie elektronicznych dowodów tożsamości i podpisu elektronicznego.

Informacje ogólne

Na technologie teleinformatyczne przypada w UE 26% prac naukowo-badawczych, 20% inwestycji przedsiębiorstw i niemal 50% łącznego wzrostu wydajności. W opublikowanym dziś przez Komisję sprawozdaniu podkreślono postępy dokonane w UE i w poszczególnych państwach członkowskich oraz przedstawiono propozycje na rzecz dalszego wspierania konkurencyjności i wdrażania technologii teleinformatycznych. W przedstawionym niedawno przez Komisję sprawozdaniu na temat jednolitego europejskiego rynku telekomunikacyjnego ( IP/08/460) stwierdzono, że osiem państw UE wyprzedza USA pod względem rozpowszechnienia usług szerokopasmowych, a rok 2007 był piątym kolejnym rokiem wzrostu inwestycji w branży telekomunikacyjnej w UE, których wielkość przekroczyła 50 miliardów euro.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080419_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK