SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Maj 2008 r. Apel w sprawie funduszy

Polska musi zadbać o większą stabilność i przejrzystość przepisów prawnych, by usprawnić proces finalizacji inwestycji w ramach europejskiej polityki regionalnej – przekonywała w Warszawie komisarz UE ds. polityki regionalnej Danuta Hübner. Komisarz spotkała się z wicepremierem oraz ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem, ministrem środowiska Maciejem Nowickim, ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem oraz ministrem finansów Janem Rostowskim.

Komisarz Danuta Hübner przekonywała Polskę do stworzenia jak najlepszych warunków dla pełnego wykorzystania dostępnych unijnych środków inwestycyjnych.

Polska posiada wszelkie narzędzia, by pomyślnie wykorzystać inwestycje UE – mówiła komisarz – musi jednak przezwyciężyć pozostające trudności prawne i organizacyjne, które ten proces hamują.

Komisarz wzięła udział we wspólnym posiedzeniu sejmowej i senackiej komisji do spraw Unii Europejskiej, gdzie omówiono kwestię stabilności przepisów prawnych, potrzebnej Polsce do wykorzystania współfinansowanych przez UE inwestycji. Przepisy muszą być w zgodzie z zasadami przejrzystości, partnerstwa i zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo oznacza współpracę administracji publicznej z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich oraz gospodarczych.

Europejska polityka spójności może umożliwić pełne wykorzystanie potencjału polskiej gospodarki i osiągnięcie ambitnych celów rozwojowych – dodała komisarz.

Dalsze usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz sprzyjanie działalności przedsiębiorców wpłynie zasadniczo na poprawę realizacji projektów wspólnotowych. Polska wprowadziła już pewne ułatwienia, np. przyjmując plan skrócenia czasu potrzebnego na założenie działalności gospodarczej z 60 dni do jednego tygodnia.

Równie duże znaczenie ma właściwe zarządzanie finansowe. Oznacza to szybką obsługę płatności, przy jednoczesnym zapewnieniu poprawności wydatkowania. Spotkanie Komisarz Hübner z ministrem finansów Jackiem Rostowskim dotyczyło przede wszystkim planowej realizacji wydatków oraz usprawnienia przez polską administrację systemów certyfikacji i kontroli.

Na spotkaniu z ministrem środowiska Maciejem Nowickim omawiana była kwestia skuteczności zapewnienia przez Polskę zgodności prawa krajowego w dziedzinie środowiska z unijnymi przepisami. Tylko taka zgodność zagwarantuje wykonawcy projektów pewność prawną oraz sprawną realizację przedsięwzięcia.

Przed Polską stoi także konieczność dostosowania przepisów zgodnie z dyrektywą dotyczącą oceny wpływu na środowisko, tak by umożliwić skuteczną analizę potencjalnych skutków danego projektu dla środowiska jeszcze przed podjęciem decyzji.

Dostosowanie do prawa unijnego przepisów budowlanych, przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz planowania przestrzennego jest niezbędne w odniesieniu do dużych projektów infrastrukturalnych. Kwestie ta była poruszane na spotkaniu z Cezarym Grabarczykiem, ministrem infrastruktury.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080521_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK