SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Czerwiec 2008 r. Polacy zadowoleni z obecności w strefie Shengen

Ponad połowa Polaków (52 proc.) uważa, że zniesienie granic wewnątrz Unii Europejskiej było dla nich korzystne - wynika z sondażu TNS OBOP przeprowadzonego na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W grudniu 2007 roku, w przededniu wejścia Polski do strefy Shengen, korzyści oczekiwało 57 proc. respondentów.

Niemal dwie piąte (39 proc.) ankietowanych uznało, że otwarcie granic wewnątrz UE nie było dla nich ani korzystne, ani niekorzystne i proporcja ta nie zmieniła się w porównaniu z grudniem 2007 roku. Jedynie 4 proc. ankietowanych stwierdziło, że wydarzenie to było dla nich osobiście niekorzystne.

Osoby z wyższym wykształceniem zdecydowanie częściej oceniają, że wejście do strefy Shengen przyniosło im korzyści (73 proc.) niż osoby z wykształceniem podstawowym (44 proc.). Mieszkańcy największych miast (ponad 500 tys.) częściej uważają otwarcie granic wewnątrz UE za korzystne dla siebie (61 proc.), niż mieszkańcy wsi (51 proc.).

Najwięcej zadowolonych ze zniesienia granic jest wśród mieszkańców Dolnego Śląska (64 proc.), a najmniej na Górnym Śląsku (49 proc.). Respondentów, którzy deklarują, że nie przyniosło im to żadnych korzyści, najwięcej jest wśród osób w wieku 65 lub więcej lat (27 proc.), a także wśród badanych z wykształceniem podstawowym (20 proc.).

86 proc. Polaków potrafi wymienić jakieś konkretne korzyści, które przyniosło im wejście Polski do strefy Schengen - pół roku temu takich korzyści spodziewało się nieco więcej, bo 93 proc. badanych.

Najczęściej wymienianą przez respondentów korzyścią jest możliwość swobodnego przekraczania granic innych państw UE (60 proc.) oraz łatwiejsze przemieszczanie się po Europie (59 proc.). 41 proc. Polaków cieszy się, że dzięki otwarciu granic wewnętrznych UE skończyły się korki na granicach. Dla 34 proc. badanych wydarzenie to wiąże się ze sprawniejszym ściganiem przestępców i skuteczniejszym zwalczaniem przemytu, dla 32 proc. z przyjazdem do Polski większej liczby zagranicznych turystów, a dla 28 proc. ze sprawniejszym poszukiwaniem skradzionych samochodów i dzieł sztuki. 23 proc. respondentów deklaruje, że wejście naszego kraju do Shengen przyniosło ułatwienia w handlu przygranicznym.

W grudniu 2007 roku, zanim Polska weszła do strefy Schengen, przewidywania respondentów dotyczące korzyści, jakie odniosą były nieco bardziej optymistyczne niż ocena obecnej sytuacji.

86 proc. mieszkańców naszego kraju zauważa, że otwarcie granic wewnątrz UE spowodowało jakieś problemy. Odsetek ten nie zmienił się w porównaniu z grudniem 2007 roku.

Najczęściej dostrzeganymi problemami, które wiążą się z wejściem naszego kraju do strefy Shengen są napływ do Polski imigrantów chcących później przedostać się na Zachód (50 proc.) oraz przemyt alkoholu i papierosów (48 proc.).

Ankietowani wskazywali również na pojawienie się utrudnień dla obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji (41 proc.). 29 proc. badanych zauważyło wzrost przestępczości, według 45 proc. wzrosła ilość wwożonych do Polski narkotyków i innych nielegalnych towarów. Co trzeci Polak (33 proc.) uważa, że po wejściu Polski do strefy Schengen z naszego kraju wywożone są dzieła sztuki i inne cenne przedmioty. Polacy dostrzegają również rosnące zagrożenie terroryzmem (35 proc.).

Według 7 proc. respondentów wraz z otwarciem granic wewnętrznych UE nie pojawił się żaden z powyższych problemów.

Sondaż przeprowadzono w dniach 3-10 czerwca na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku powyżej 18 lat.


ŹRÓDŁA

Źródło: EuropapARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK