SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Lipiec 2008 r. Polski euroentuzjazm

Polacy należą do największych w Unii euroentuzjastów. Są także coraz bardziej zadowoleni z sytuacji w kraju i życiu prywatnym oraz oczekują ich dalszej poprawy – takie wnioski można wyciągnąć z najnowszego sondażu Eurobarometr, który opublikowało dzisiaj Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Dwie trzecie Polaków (65%) uważa, że członkostwo w UE jest "czymś dobrym". 77% ankietowanych jest zdania, że kraj skorzystał na członkostwie. W obydwu tych kwestiach odsetki obniżyły się przez ostatnie pół roku (o 6% każdy), ale jednocześnie nie zaobserwowano równie istotnego wzrostu liczby przeciwników polskiej akcesji. Zwiększyła się jedynie liczba osób obojętnych wobec członkostwa. W obydwu tych kwestiach notowane w Polsce odsetki poparcia znacznie przewyższają unijną średnią, wynoszącą odpowiednio 52% i 54%.

Unii Europejskiej ufa obecnie sześciu na dziesięciu respondentów (59% wobec 61% podczas poprzedniego badania). Jest to wskaźnik wyższy od średniej dla Europy, która wynosi 50%. Zaufanie do instytucji unijnych pozostaje, nawet pomimo nieznacznego obniżenia, na bardzo wysokim poziomie. Parlamentowi Europejskiemu ufa 53% badanych, Komisji Europejskiej – 54% (po 60% pół roku temu), a Radzie UE – 48% (54% pół roku temu).

Optymizm społeczny Polaków widać przede wszystkim w niezmiennie wysokim poziomie zadowolenia z życia (75%) i bardzo znaczącej poprawie ocen sytuacji w kraju (55% wobec 31% w poprzedniej edycji badania). Dostrzegalny jest on także w pewnej stabilizacji, a nawet relatywnej poprawie oczekiwań dotyczących najbliższej przyszłości. 35% badanych spodziewa się poprawy życia w ciągu najbliższego roku, a jeden na czterech (26%) oczekuje poprawy swej sytuacji finansowej. 30% ankietowanych pozytywnie ocenia przyszły rozwój sytuacji gospodarczej w kraju, a 41% spodziewa się poprawy na rynku pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. We wszystkich wymienionych powyżej obszarach obserwowany w Polsce poziom społecznego optymizmu jest co najmniej równy, a najczęściej przewyższa – niekiedy dwukrotnie – średnią dla 32 krajów europejskich, uczestniczących w badaniu.

Od lat Polacy należą także do największych w UE zwolenników dalszych rozszerzeń. Od wejścia naszego kraju do UE, więcej niż siedmiu na dziesięciu Polaków popierało przyjmowanie nowych państw do Wspólnoty. Obecnie ideę tę popiera 74% ankietowanych i jest to najwyższy w UE odsetek. Średnia europejska wynosi w tym zakresie 47%. Najmniej zwolenników rozszerzenia znajduje się wśród Austriaków (27%), Francuzów (31%) i Niemców (33%).

Pełna wersja polskiego raportu oraz jego streszczenie znajdują się na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: www.ec.europa.eu/polska

Źródło: Eurobarometr


ŹRÓDŁA

www.ec.europa.eu/polskaARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK