SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Lipiec 2008 r. Tempo wzrostu PKB w 2007 roku było wyższe dzięki funduszom unijnym

Tempo wzrostu PKB w 2007 roku było wyższe dzięki funduszom unijnym - zależnie od modelu - o 0,6-0,9 pkt proc., wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) pt. "Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007".

Resort szacuje także, że największy wzrost dynamiki PKB będzie miał miejsce w latach 2010-2014, kiedy to tempo wzrostu PKB może być wyższe wskutek realizacji programów finansowanych z funduszy unijnych o 1,3-3,0 pkt proc.

"Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski. W latach 2000-2003 przeciętne roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) wynosiło 2,7%, wobec 2,1% przeciętnie w UE-27. Natomiast w latach 2004-2007 tempo to wzrosło do 5,4% (w tym w 2007 r. wyniosło 6,6%) i było ponad 2-krotnie szybsze od przeciętnego w UE-27 (2,6%)" - podano w raporcie.

MRR uważa, że pozwoliło to na dalsze zmniejszenie dystansu dzielącego gospodarkę Polski od przeciętnego poziomu rozwoju Unii. W 2003 roku PKB (liczony według parytetu siły nabywczej) w przeliczeniu na mieszkańca stanowił 49,0% przeciętnej UE-27, zaś w 2007 roku - 54,6%. Należy jednak zauważyć, że był to jeden z najniższych poziomów spośród krajów UE-27.

"Następuje zatem widoczna konwergencja zewnętrzna polskiej gospodarki z krajami UE, która w znacznej mierze jest rezultatem integracji Polski z UE, w tym w niewielkim jeszcze, ale rosnącym stopniu, pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych. Jeżeli Polska rozwijałyby się w tempie 6% średniorocznie, a UE-27 w tempie z lat 2004-2007, to osiągnęlibyśmy przeciętny poziom PKB na mieszkańca Unii około roku 2026. Taki rozwój pozwoliłby na uzyskanie przez Polskę 75% średniej UE w roku 2017" - czytamy w opracowaniu MRR.

Resort rozwoju regionalnego podkreśla, że choć kontynuowane są przekształcenia struktury gospodarki, a zmiany udziału poszczególnych sektorów w tworzeniu wartości dodanej brutto są zgodne z trendami występującymi przeciętnie w UE-27, to jednak różnice nadal istnieją. Zwiększył się udział budownictwa i usług rynkowych, zmniejszył - sektora rolniczego, przemysłu oraz usług nierynkowych.

W latach 2004-2007 różnica w poziomie rozwoju Polski wobec UE zmalała o 5,6 pkt proc. - do 54,6%, zaś w poziomie wydajności o 4,3 pkt proc. - do 66,8%. Pozytywne zmiany nastąpiły na rynku pracy. W IV kwartale 2007 r., w porównaniu z IV kwartałem 2003 r., odnotowano znaczący wzrost liczby pracujących - o ponad 1,8 mln osób, tj. o 13,3%.

"Wzrost przeciętnej liczby pracujących w okresie 2003 - 2007 wyniósł ponad 1,6 mln osób, tj. 11,9%. Należy jednak pamiętać, że Polskę - mimo istotnej poprawy w latach 2004-2007 - nadal charakteryzuje jeden z najniższych w UE wskaźników zatrudnienia oraz jedna z najwyższych stóp bezrobocia" - przypomina ministerstwo.

Resort podkreśla, że od początku członkostwa w UE Polska jest beneficjentem netto transferów z UE. Dodaje, że obserwuje się z roku na rok systematyczny wzrost przekazanych Polsce kwot, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w relacji do wydatków sektora finansów publicznych czy PKB.

W latach 2004-2006 Polska uzyskała możliwość skorzystania z kwoty 12,8 mld euro unijnego wsparcia, a w 2007 r. w programach operacyjnych zrealizowano płatności w wysokości ponad 11,2 mld zł. W końcu 2007 r. łączna wartość płatności finansowanych ze środków funduszy strukturalnych od początku uruchomienia programów sięgnęła blisko 21,8 mld zł, co stanowiło 70,7% środków przeznaczonych na cały okres programowania 2004- 2006.

Resort dodaje, że szacunki dokonane za pomocą modeli ekonometrycznych pokazują, że oddziaływanie funduszy unijnych na gospodarkę w początkowym okresie członkostwa Polski w UE (2004-2006) było jeszcze nieznaczne, ale w 2007 r. można już było zaobserwować wyraźne zwiększenie wpływu inwestycji finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na główne wskaźniki makroekonomiczne.

"Ocenia się, że tempo wzrostu PKB w 2007 r. było wyższe dzięki funduszom unijnym o 0,6-0,9 pkt proc. (zależnie od modelu). Szacuje się, że największy wzrost dynamiki PKB będzie miał miejsce w latach 2010-2014, kiedy to tempo wzrostu PKB może być wyższe wskutek realizacji programów finansowanych z funduszy unijnych o 1,3-3 pkt proc" - podkreśla MRR.

W latach 2005-2007 widoczny jest także znaczny wpływ wsparcia z funduszy UE na wzrost nakładów brutto na środki trwałe. W 2007 r., dzięki realizacji polityki spójności, nakłady inwestycyjne były wyższe o 2,4-3,4 pkt proc. Największe oddziaływanie interwencji współfinansowanych z funduszy unijnych na nakłady brutto na środki trwałe będzie można zaobserwować w latach 2010-2011.

Resort przypomina też, że Polska wynegocjowała z Komisją Europejską możliwość pozyskania unijnego wsparcia w latach 2007-2013 w kwocie 67,3 mld euro, co stanowi ponad 19% całości unijnych środków przeznaczonych na politykę spójności.


ŹRÓDŁA

www.ec.europa.eu/polska
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc30_en.htm
http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/739ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK