SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Lipiec 2008 r. Rolnicy rolnikom

Komisja Europejska proponuje nowy fundusz wspierający rolników w krajach rozwijających się. Ma on zmniejszyć negatywne skutki galopujących cen żywności. Budżet funduszu wyniesie 1 mld euro w latach 2008-09, a środki mają pochodzić z niewykorzystanych zasobów UE na politykę rolną.

Pieniądze zostaną rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących krajów rozwijających się na podstawie zestawu obiektywnych kryteriów. Mechanizm miałby wspierać przede wszystkim podaż, ułatwiać dostęp do nasion i nawozów oraz poprawić zdolności produkcyjne w rolnictwie. Wsparcie byłoby wypłacane za pośrednictwem organizacji międzynarodowych, w tym organizacji działających na szczeblu regionalnym.

Wpływ wysokich cen żywności jest szczególnie odczuwalny wśród najbiedniejszych mieszkańców świata. Sytuacja ta może doprowadzić do zwolnienia tempa realizacji milenijnych celów rozwoju i do zaostrzenia napięcia w krajach biednych – powiedział José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej – Zaproponowany mechanizm w wysokości 1 mld euro powinien szybko i w sposób znaczący pobudzić produkcję rolną. Jest on aktem solidarności z najbiedniejszymi mieszkańcami naszej planety, a jednocześnie odpowiedzialnym środkiem, którego celem jest ustabilizowanie sytuacji. Ma on się również przyczynić do zwiększenia produkcji rolnej w krajach rozwijających się, tak by zminimalizować skutki galopujących cen żywności. Wzrost podaży, do którego dążymy, jest nieodzownym narzędziem walki z rosnącymi cenami żywności na całym świecie.

Rosnące w latach 2007-2008 ceny żywności miały negatywne konsekwencje dla wielu krajów rozwijających się i ich mieszkańców. Setki milionów ludzi pogrążyło się w ubóstwie, a utrzymanie dotychczasowego tempa realizacji milenijnych celów rozwoju zostało ostatnio zagrożone. Wzrost cen żywności wywołał zamieszki, niepokoje i niestabilność w kilku krajach, grożąc tym samym, iż wieloletnie starania w dziedzinie polityki, rozwoju i utrzymania pokoju zostaną unicestwione.

Zaistniała sytuacja może stać się jednocześnie okazją do pobudzenia podaży wśród rolników w krajach rozwijających się. Stwarza ona nowe możliwości zdobywania przychodów, których celem jest wyprowadzenie społeczności wiejskich z ubóstwa, poprzez wspieranie inwestycji i poprawę produktywności.

Wysokie ceny produktów rolnych przyczyniły się do zmniejszenia wydatków rynkowych w budżecie UE na rok 2008 oraz do obniżenia prognozowanych wydatków z budżetu na rok 2009. Jest to według Komisji wyjątkowa okazja, aby udostępnić krajom rozwijającym się tymczasowy mechanizm, który pomoże pobudzić rolnictwo w tych krajach.

Komisja oczekuje, że wsparcie to przyniesie pozytywne skutki obejmujące wzrost produkcji rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego w krajach objętych pomocą, zmniejszenie odsetka ludności niedożywionej oraz spadek inflacji żywności.

Kwalifikujące się kraje oraz wysokość przyznawanej pomocy zostaną ustalone na podstawie przejrzystych kryteriów. W tym celu wykorzystane zostaną informacje przekazane przez Grupę Zadaniową ONZ oraz organizacje międzynarodowe (głównie agendy ONZ, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP), Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy), uzupełniane przekazywanymi przez delegatury WE informacjami dotyczącymi poszczególnych krajów.

Chociaż wszystkie kraje rozwijające się potencjalnie kwalifikują się do otrzymania pomocy, zostanie ona przyznana krajom najpoważniej dotkniętym kryzysem cen żywności pod względem społeczno-gospodarczym i politycznym. Wsparcie dostaną także kraje, które wymagają podjęcia działań, a same nie dysponują środkami bądź zapleczem, by działać samodzielnie.

Do orientacyjnych kryteriów wyboru krajów otrzymujących pomoc należą: stopień uzależnienia od przywozu żywności, wzrost cen żywności oraz podatność na zagrożenia społeczne i podatkowe. Uwzględnione zostaną także inne krajowe źródła finansowania pochodzące ze wspólnoty donatorów, jak i potencjał danego kraju do zwiększenia produkcji rolnej. Mechanizm może być również wykorzystywany w ramach programów regionalnych obejmujących wszystkie kraje rozwijające się położone w danym regionie. Inicjatywy o zasięgu globalnym realizowane przez organizacje regionalne lub międzynarodowe również mogą być finansowane.

W przekazywanie pomocy mogą zostać zaangażowane organizacje międzynarodowe: FAO, Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD), UNICEF (żywienie dzieci, sieci bezpieczeństwa żywienia), WFP (pomoc humanitarna w zakresie żywności, tymczasowe sieci bezpieczeństwa), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (pomoc w zakresie żywności) oraz Bank Światowy (zarządzanie ryzykiem oparte o sytuację rynkową, sieci bezpieczeństwa).

Wniosek Komisji muszą teraz poprzeć państwa członkowskie i Parlament Europejski. Komisja ma nadzieję, że procedura zostanie zakończona do listopada, co pozwoli zabudżetować odnośne wydatki w roku 2008 i uruchomić środki na początku 2009 r.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080721_rolnicy_rolnikom_pl.htmfacebook