SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Wrzesień 2008 r. Zwalnia unijna gospodarka

Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej osiągnie w tym roku poziom 1,4 % (1,3 % w strefie euro) – to o około ½ punktu procentowego mniej niż zakładano w kwietniowej prognozie. Powód? Większe zamieszanie na rynkach finansowych, wzrost cen surowców i rozprzestrzenienie wstrząsu jaki dotknął liczne rynki nieruchomości. Wyższa będzie też inflacja. Wyniesie w tym roku średnio 3,8 % w UE i 3,6 % w strefie euro.

Trwające od roku zamieszanie na rynkach finansowych, fakt iż ceny energii w tym samym okresie uległy prawie podwojeniu oraz korekta na niektórych rynkach nieruchomości odcisnęły swe piętno na gospodarce, mimo ulgi jaką był dla niej niedawny spadek cen ropy naftowej i innych surowców, jak również poprawa kursu wymiany euro - komentuje Joaquín Almunia, Komisarz ds. gospodarczych i walutowych.

Jego zdaniem, w tym trudnym i niepewnym otoczeniu UE musi się uczyć na błędach z przeszłości i utrzymywać pewny kurs działań. Kontynuacja europejskiego programu reform jest kluczowa dla tworzenia miejsc pracy i przeciwdziałania wstrząsom zewnętrznym.

Musimy przyśpieszyć realizację planu działania służącego przywróceniu zaufania do rynków finansowych oraz utrzymać poprawę stanu finansów publicznych, by nie zwiększyć obciążeń dla przyszłych pokoleń, stojących już teraz przed wyzwaniem związanym ze starzeniem się społeczeństwa - dodał Joaquín Almunia, Komisarz ds. gospodarczych i walutowych.

W związku z narastaniem negatywnych bodźców międzynarodowych, w drugim kwartale tego roku produkcja kilku rozwiniętych gospodarek zaczęła spadać, co w niektórych krajach było również spowodowane załamaniem w sektorze mieszkaniowym. PKB obniżył się o 0,1 % w UE i o 0,2 % w strefie euro.

Jest to częściowo konsekwencją niespodziewanie silnego wzrostu w pierwszym kwartale, spowodowanego do pewnego stopnia czynnikami tymczasowymi. Ponadto ciągły wzrost cen surowców, trwające zamieszanie na rynkach międzynarodowych i w niektórych przypadkach wstrząsy, których doznały rynki nieruchomości spowodowały spadek zaufania, dalsze powiększenie kosztów kapitału oraz gwałtowny wzrost inflacji cen towarów i usług konsumpcyjnych, stając się hamulcem dla popytu krajowego.

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji przewiduje obecnie, że wzrost w 2008 r. wyniesie 1,4 % w UE i 1,3 % w strefie euro, co stanowi korektę w dół o odpowiednio 0,6 i 0,4 punktu procentowego (pp) w porównaniu z prognozą wiosenną. Podstawą tego obliczenia są zaktualizowane prognozy dla Francji, Niemiec, Włoch, Niderlandów, Polski, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa, które razem wytwarzają około 80 % PKB UE.

Coraz bardziej niekorzystne warunki zewnętrzne

Międzynarodowa sytuacja gospodarcza oraz perspektywy pozostają nadzwyczaj niepewne. Rok po rozpoczęciu zamieszania na rynkach finansowych międzynarodowy system finansowy jest nadal w słabej kondycji w związku z trwającymi poważnymi zakłóceniami na kilku kluczowych rynkach kredytowych. Mimo iż ceny paliw i innych surowców spadły z najwyższego pułapu osiągniętego wcześniej w okresie letnim, od ostatniego kwartału 2007 r. ceny surowców, głównie energii i żywności, rosły, napędzając inflację.

Zaufanie podmiotów gospodarczych i konsumentów zmniejszyło się znamiennie do poziomów znacznie poniżej długookresowych średnich. Mimo iż do tej pory gospodarki rozwijające się cechowały się nadal silnym wzrostem, zagraża im perspektywa globalnego spowolnienia gospodarczego.

Przed rozpoczęciem zamieszania na rynkach finansowych latem zeszłego roku gospodarki europejskie były ogólnie gospodarkami w dobrej kondycji. W UE oraz strefie euro jako całości nie występowały poważne odchylenia od stanu równowagi gospodarczej, choć nie było tak może w przypadku wszystkich sektorów i państw członkowskich.

Działalność gospodarcza utrzymywała się na względnie zadowalającym poziomie, podczas gdy trudna sytuacja na rynku finansowym natychmiast wpłynęła negatywnie na poziom niektórych wskaźników zaufania. Jednak w związku z narastaniem w ostatnich kwartałach negatywnych bodźców międzynarodowych, spadek wskaźników zaufania stał się zjawiskiem bardziej powszechnym obejmując coraz więcej sektorów i państw członkowskich (ze szczególnie widocznym spadkiem wskaźnika ogólnych nastrojów gospodarczych w Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie).

Ostatecznie wskaźniki działalności gospodarczej zaczęły się również obniżać. Rozmaite wskaźniki, na przykład produkcji przemysłowej, zamówień i sprzedaży detalicznej, wskazują w ostatnich miesiącach na spowolnienie tempa wzrostu zarówno w UE jak i strefie euro. Również ostatnie badania wskazują na słabe perspektywy gospodarek UE w przyszłości.

Jednym z czynników, które mogą odwrócić tę tendencję, jest przewidywany spadek inflacji, który głównie w czwartym kwartale ma podtrzymywać poziom dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych i spożycia.

Inflacja w punkcie zwrotnym

Napędzana wysokimi cenami surowców inflacja cen konsumpcyjnych wciąż rosła w ostatnich miesiącach. Udział cen energii i żywności w inflacji zasadniczej wzrósł znacznie i wynosił w lipcu odpowiednio 1,7 pp i 1,2 pp. Stopa inflacji zasadniczej w strefie euro spadła nieznacznie w sierpniu do 3,8 %, z rekordowo wysokiego poziomu odnotowanego w lipcu (4,0 %).

Korekta inflacji w górę odzwierciedla gorsze niż przewidywano od czasu wiosennej prognozy wyniki. Jednakże, stopniowe zanikanie w nadchodzących miesiącach wpływu jaki miały na nią podwyżki cen energii i żywności z przeszłości wskazuje na to, że inflacja może znajdować się w punkcie zwrotnym. Jednakże kluczowy dla kształtowania się inflacji w obydwu regionach będzie przyszły rozwój sytuacji na rynku surowców, jak również zdolność powstrzymania efektów drugiej rundy.

Ocena ryzyka

Zagrożenia dla perspektyw wzrostu wskazują na dalszy jego spadek. W szczególności rozwój sytuacji na rynkach surowców i rynkach finansowych będzie nadal kluczowym czynnikiem kształtującym perspektywy wzrostu, a założenia techniczne mogą również spowodować negatywne niespodzianki, jak miało to miejsce w ostatnich okresach prognozowania.

Inne zagrożenia związane są z umocnieniem gospodarki USA, nowym zapotrzebowaniem na środki protekcjonistyczne oraz innymi środkami zniekształcającymi handel, a także ze zdolnością niektórych gospodarek UE przeprowadzenia korekty ich nierównowagi wewnętrznej i zewnętrznej.

Zagrożenia związane z kształtowaniem się inflacji wydają się bardziej zrównoważone, choć wciąż zorientowane są na jej wzrost. W szczególności, nawet przy założeniu znacznego spowolnienia działalności gospodarczej, nie można wykluczyć zagrożenia efektami drugiej rundy, mimo dotychczasowego braku oznak tego typu efektów o szerokim zakresie.

Bardziej szczegółowe opracowanie zamieszczono na stronie:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12054_en.htm


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/polska/news/080910_gospodarka_zwalnia_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK