SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Październik 2008 r. UE wspiera wysiłki państw członkowskich w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Komisja Europejska zaproponowała dziś zestaw wspólnych zasad, którymi mają kierować się państwa UE, opracowując strategie walki z ubóstwem. Zalecenia opierają się na trzech kluczowych aspektach, którymi są: odpowiednie wspieranie dochodów, rynek pracy sprzyjający integracji społecznej oraz równy dostęp do usług wysokiej jakości. Zachęca się władze krajowe do odnoszenia się do wymienionych wspólnych zasad i do określania założeń polityki dla potrzeb „aktywnej integracji” na ich podstawie w celu zdwojenia wysiłków na rzecz zwalczania wykluczenia społecznego i wykluczenia z rynku pracy.

Zdaniem komisarza ds. zatrudnienia i spraw społecznych Vladimíra Špidli, „obecnie realizowane programy zwalczania ubóstwa często zawodzą. Wykluczenie społeczne wypływa z rozmaitych źródeł, począwszy od braku pracy albo dostatecznych umiejętności, aż po trudną sytuację mieszkaniową, izolację społeczną albo rozpad rodziny. Jeśli mamy wyprowadzić ludzi z ubóstwa, konieczne jest przyjęcie zintegrowanego podejścia do problemu. Oznacza to konieczność ponownej integracji jak największej liczby obywateli na rynku pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu osobom niezdolnym do pracy niezbędnych środków umożliwiających im godne życie.”

Ubóstwem zagrożonych jest około 16% ogółu Europejczyków. Wskaźnik ten sięga aż 19% wśród dzieci. Przy stopie długotrwałego bezrobocia utrzymującej się na poziomie 3%, odsetek młodych ludzi przedwcześnie opuszczających szkołę wciąż wynosi 15%. Pomimo dowodów na skuteczność transferów socjalnych w walce z ubóstwem (bez nich poziom ubóstwa wzrósłby znacznie, i zamiast 16% wynosiłby 26%), znacząca część osób, do których skierowane są programy pomocy społecznej, w rzeczywistości z nich nie korzysta.

Mając na względzie zwiększenie skuteczności programów dochodu minimalnego i dążąc do wspierania starań na rzecz walki z ubóstwem na poziomie krajowym, Komisja wychodzi z inicjatywą nowego zalecenia na temat aktywnej integracji.

Jej zadaniem jest ponowne zintegrowanie z rynkiem pracy każdego, kto może pracować, przy równoczesnym zapewnieniu zasobów niezbędnych do godnego życia tym, którzy pracować nie mogą.

Aby integracja z rynkiem pracy przyniosła trwałe rezultaty, osoby w niekorzystnej sytuacji potrzebują wsparcia w postaci odpowiednich środków oraz zindywidualizowanych usług urzędów zatrudnienia i służb socjalnych, które zagwarantują ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz ich czynną zdolność do pracy.

Zaproponowane dziś przez Komisję wspólne zasady stanowią dobrowolnie ramy, z których państwa członkowskie będą mogły korzystać opracowując własnej polityki w tej sferze. Zostały jednak opracowane w drodze szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem państw członkowskich i wszystkich zainteresowanych stron.

Zostaną one poddane formalnej dyskusji na forum rządów krajowych uczestniczących w Radzie ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych w grudniu 2008 r., gdzie podjęte zostaną decyzje dotyczące następnych kroków.

Treść zalecenia wraz z komunikatem w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=612&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=613&langId=en


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/95EF289D9E7985EAC12574DA004B552D?OpenARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK