SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


Październik 2008 r. Wspólny plan ma pomóc przetrwać kryzys finansowy

Na nadzwyczajnym szczycie w Paryżu, w którym udział wzięło 15 państw strefy euro, uzgodniono plan ratunkowy dla europejskiego sektora finansowego. Przywódcy 27 państw UE mają przeanalizować ten plan na spotkaniu, które odbędzie się 15 października w Brukseli.

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych, w ciągu ostatnich dwóch tygodni spowodował ogromne straty w Europie. Wiele państw UE musiało podjąć działania, aby pomóc bankom w trudnej sytuacji.

Europejski Bank Centralny przeznaczył miliardy euro na ratowanie systemu, który stracił płynność finansową, a rządy poszczególnych państw UE podwyższyły gwarancje depozytów, aby uspokoić obywateli. Pomimo tych wszystkich wysiłków w ostatnim tygodniu rynki europejskie przeżyły najgorsze w swej historii chwile.

Przywódcy krajów UE zobowiązali się do koordynowania krajowych wysiłków na rzecz wspierania banków, ochrony deponentów oraz zwiększenia strumienia kredytów. Plan przewiduje możliwość czasowego dokapitalizowania banków i obejmowania w nich udziałów przez rządy w celu przywrócenia płynności finansowej oraz zmniejszenia kryzysu kredytowego.

Postanowiono, że zarówno gwarancje bankowe, jak i pożyczki międzybankowe mogą być udzielane do grudnia 2009 r. Państwa UE są gotowe gwarantować nowe pożyczki udzielane na okres do pięciu lat.

Kryzys finansowy głównym tematem szczytu UE
Przywódcy państw UE wezwali do przebudowy światowego systemu finansowego.

Przywódcy państw UE zgodzili się, że reforma musi objąć cały sektor finansowy. Konieczne jest wzmocnienie nadzoru finansowego na poziomie światowym, globalny system wczesnego ostrzegania na wypadek kryzysu oraz międzynarodowe normy gwarantujące przejrzystość i odpowiedzialność.

Unia Europejska opowiedziała się za zwołaniem międzynarodowego szczytu w sprawie kryzysu. Pod koniec tygodnia przewodniczący Komisji Jose Manuel Barroso oraz prezydent Francji Nicolas Sarkozy spotkają się w tej sprawie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Georgem W. Bushem.

Spotkanie Rady Europejskiej w Brukseli było kontynuacją spotkania 15 państw strefy euro , które odbyło się na początku tygodnia, i na którym uzgodniono wspólny plan mający przywrócić zaufanie obywateli do sektora bankowego. Wszystkie państwa członkowskie wezwano do poparcia tego planu, ponieważ wspólne działanie ma większe szanse na uspokojenie rynków niż indywidualne działania poszczególnych krajów. W tym celu zostanie powołana specjalna kryzysowa grupa robocza, której zadaniem będzie koordynowanie działań pomiędzy krajami UE.

Na mocy planu ratunkowego rządy będą mogły udzielać gwarancji na kredyty międzybankowe oraz krótkoterminowego wsparcia instytucjom finansowym. Dopuszcza się także częściową nacjonalizację banków. W sumie rządy państw członkowskich postanowiły przeznaczyć na plan ratunkowy ponad 2 biliony euro.

Nacisk położono również na wzmocnienie nadzoru finansowego w UE. Rada wezwała do szybkiego podjęcia decyzji w sprawie propozycji Komisji dotyczącej zaostrzenia przepisów w zakresie wymogów kapitałowych i agencji ratingowych oraz ochrony depozytów bankowych .

Poruszono też kwestię gigantycznych odpraw wypłacanych szefom firm w momencie ich odejścia. Zarobki menedżerów najwyższego szczebla powinny być uzależnione od osiąganych wyników. Nie powinni oni również podejmować nadmiernego ryzyka w celu zwiększenia zysków z opcji na akcje.

W obliczu grożącej recesji Rada stwierdziła, że przepisy UE, na mocy których deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 3 proc. PKB, powinny być stosowane z uwzględnieniem „wyjątkowych okoliczności”.

Przywódcy UE ponownie opowiedzieli się za przyjęciem do końca roku wniosków legislacyjnych w sprawie energii i zmian klimatu . Jose Manuel Barroso wyraził nadzieję, że kryzys finansowy nie wpłynie na osłabienie wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Na szczycie poruszono również kwestię polityki imigracyjnej. Przywódcy krajów UE przyjęli Europejski pakt w sprawie imigracji i azylu. Poza tym premier Irlandii mówił o krokach, jakie zamierza podjąć Irlandia po odrzuceniu Traktatu lizbońskiego. Dyskutowano również o relacjach z Rosją, które od czasu konfliktu w Gruzji, są dość napięte.


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/news/economy/081013_1_pl.htm
http://ec.europa.eu/news/economy/081016_1_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK