SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


Listopad 2008 r. Komisja przedstawia zmieniony wniosek dot. unijnej reformy telekomunikacyjnej

Komisja Europejska publikuje dziś nowe dokumenty prawne dotyczące unijnej reformy sektora telekomunikacji, w których uwzględnione zostały wyniki głosowania Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. oraz dyskusji trwających obecnie w Radzie. W listopadzie 2007 r.

Komisja przedstawiła propozycje dotyczące reformy unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji, których celem byłoby stworzenie jednolitego unijnego rynku telekomunikacyjnego, a tym samym wzmocnienie praw konsumentów i przedsiębiorców, zwiększenie konkurencyjności oraz przyciągnięcie inwestycji z myślą o przyspieszeniu upowszechniania się usług transgranicznych i bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu dla wszystkich (IP/07/1677). Nowe dokumenty przedstawione dziś przez Komisję zostaną omówione podczas posiedzenia Rady Ministrów Telekomunikacji w dniu 27 listopada. Zasadniczy element kompromisu stanowi utworzenie nowego, małego i niezależnego biura europejskich regulatorów telekomunikacji, którego zadaniem jest wsparcie Komisji przy zwiększaniu spójności środków regulacyjnych na europejskich rynkach telekomunikacji. Oczekuje się, że nowe ramy prawne zaczną obowiązywać we wszystkich 27 państwach członkowskich UE do 2010 r.

„Parlament Europejski i Rada zgadzają się z Komisją co do potrzeby wzmocnienia jednolitego unijnego rynku telekomunikacyjnego. Kolejnym krokiem jaki należy wykonać teraz, po osiągnięciu konsensu w sprawie celów, jest porozumienie w sprawie konkretnych dokumentów legislacyjnych. Zamierzeniem dokumentów opublikowanych w dniu dzisiejszym przez Komisję jest ułatwienie pracy twórcom europejskiego prawa. Skupiliśmy się na tym, co ważne, a opuściliśmy to, co nie jest istotne w tym momencie”, powiedziała Viviane Reding, unijna komisarz odpowiedzialna za telekomunikację. „Mam nadzieję, że pomoże to Francji, sprawującej obecnie przewodnictwo w Radzie, w dokonaniu istotnych postępów w pracach nad unijną reformą telekomunikacyjną w związku z nadchodzącym posiedzeniem Rady w dniu 27 listopada.”

Zmieniony wniosek Komisji dotyczący unijnej reformy telekomunikacyjnej obejmuje następujące główne punkty:

1. Europejski urząd ds. telekomunikacji, którego stworzenie zaproponowała Komisja, będzie znacznie mniejszy niż początkowo przewidywano, zarówno pod względem rozmiaru, jak i kompetencji. Zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Parlament i Radę, będzie to niewielkie i wydajne biuro ukierunkowane na regulowanie telekomunikacji i nie będzie posiadało kompetencji w zakresie widma i bezpieczeństwa sieci. W przeciwieństwie do pierwotnego wniosku Komisji, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) nie zostanie połączona z nowym biurem i będzie w dalszym ciągu działać osobno, zgodnie z życzeniem wyrażonym przez Parlament i Radę. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym niedawno przez Europejską Grupę Regulatorów (ERG) , niezależne krajowe organy regulacyjne stanowić będą zrąb nowego urzędu pod nazwą Organ Europejskich Regulatorów Telekomunikacji, która to nazwa ma podkreślać tę zmianę podejścia. Szefowie krajowych organów regulacyjnych ds. telekomunikacji będą odgrywać ważną rolę w zarządzaniu nowym urzędem oraz w mianowaniu jego dyrektora zarządzającego, przy czym zagwarantowana zostanie pełna personalna i finansowa niezależność Organu Europejskich Regulatorów Telekomunikacji. Komisja akceptuje także propozycję Parlamentu, by 50 proc. personelu nowego urzędu stanowiły osoby oddelegowane przez krajowe organy regulacyjne. Wniosek Komisji przewiduje, że łącznie z oddelegowanymi pracownikami nowy urząd powinien zatrudniać nie więcej niż dwudziestu ekspertów, tj. dziesięć osób zatrudnionych przez sam urząd i kolejne dziesięć oddelegowanych przez krajowe organy regulacyjne.

2. Komisja podtrzymuje swoją propozycję z 13 listopada 2007 r. dotyczącą zabezpieczenia personalnej i finansowej niezależności krajowych organów regulacyjnych w zreformowanych unijnych przepisach dotyczących telekomunikacji, która to propozycja uzyskała poparcie Parlamentu Europejskiego.

3. Bardziej spójne środki prawne dla unijnego rynku telekomunikacyjnego: Istniejące przepisy, zgodnie z którymi krajowe organy regulacyjne konsultują projekty środków regulacyjnych z Komisją i swoimi odpowiednikami w innych państwach członkowskich, zostały wzmocnione w celu zagwarantowania bezpośredniego i skutecznego udziału nowego Organu Europejskich Regulatorów Telekomunikacji w tym procesie. Przewidziano w szczególności, że krajowe organy regulacyjne mogą zostać zobowiązane do zmiany lub wycofania projektu środka regulacyjnego, który, zdaniem zarówno Komisji, jak i nowego organu, stwarza bariery na jednolitym rynku lub jest z innych względów niezgodny z prawem wspólnotowym.

4. W zmienionym wniosku potwierdza się uprawnienie krajowych organów regulacyjnych do stosowania środka naprawczego w postaci rozdziału funkcjonalnego tam, gdzie jest to konieczne dla usunięcia trwałych utrudnień dla istnienia konkurencji. Środek naprawczy polegałby na nałożeniu na dominującego operatora wymogu rozdzielenia swojej infrastruktury sieciowej od działu usługowego (bez zmiany struktury własności) w celu poprawy konkurencji na rynku. Środek ten może być stosowany przez krajowy organ regulacyjny wyłącznie za zgodą Komisji, która – jako instytucja stojąca na straży Traktatów – musi zapewnić stosowanie tego środka w sposób zgodny z zasadami zawartymi w unijnych przepisach w dziedzinie telekomunikacji.

5. Odnośnie do polityki w dziedzinie widma radiowego, dzięki procesowi, w ramach którego Komisja przedkładać będzie wieloletni program polityki w dziedzinie widma radiowego do wspólnego zatwierdzenia przez Parlament i Radę, wzmocniona została strategiczna koordynacja działań dotyczących spektrum na szczeblu politycznym. Zgodnie z poprawkami Parlamentu Europejskiego zwiększono także wsparcie dla celów z dziedziny polityki kulturalnej i mediów, chociaż Komisja w zmienionym wniosku zawarła środki gwarantujące, że nie będzie ono nadmiernie ograniczać zwiększonej elastyczności wykorzystania widma ani nie stanie na przeszkodzie upowszechnianiu bezprzewodowej łączności szerokopasmowej na terenach wiejskich i innych obszarach pozamiejskich, zgodnie z polityką Komisji dotyczącą „szerokopasmowego dostępu dla wszystkich”. Rola Komisji w zakresie koordynacji warunków i procedur dotyczących praw do wykorzystania widma skupia się obecnie w wyraźny sposób na „usługach paneuropejskich”, zgodnie z propozycją Parlamentu Europejskiego. Komisja nie uwzględniła jednak propozycji Parlamentu dotyczącej stworzenia nowego organu doradczego ds. polityki w dziedzinie widma radiowego, ponieważ jego prace powielałyby działania istniejącego Zespołu ds. Polityki Widma Radiowego.

6. Inwestycje w nowe sieci: Parlament potwierdził i wzmocnił istniejące unijne zasady dotyczące inwestycji w szybkie sieci szerokopasmowe, odrzucając wszystkie wnioski o vacatio legis i promując skuteczne inwestycje w nowe sieci światłowodowe, a Komisja z zadowoleniem przyjęła te ważne doprecyzowania. Zgodnie z tym w 2009 r. Komisja przedstawi bardziej szczegółowe wytyczne regulacyjne dotyczące sieci dostępu nowej generacji (IP/08/1370).

7. Prawa konsumenta: Główne korzyści dla konsumentów, które zostały zaproponowane przez Komisję i uzyskały mocne poparcie Parlamentu Europejskiego, dotyczą poprawy przejrzystości i jakości informacji, poprawy możliwości dostępu dla niepełnosprawnych użytkowników, prawa konsumentów do zmiany operatora stacjonarnego lub komórkowego w ciągu jednego dnia roboczego z zachowaniem numeru, a także poprawy funkcjonowania europejskiego numeru alarmowego 112. W swoim zmienionym wniosku Komisja ponownie potwierdza zatem te prawa konsumenta. Komisja zgadza się również z Parlamentem Europejskim co do potrzeby zapewnienia skutecznego wdrożenia zharmonizowanych numerów dla usług o walorze społecznym, rozpoczynających się od 116, takich jak linia alarmowa dla przypadków zaginięć dzieci pod numerem 116000. Oprócz tego krajowe organy regulacyjne uzyskają możliwość podejmowania działań w celu zagwarantowania minimalnej jakości usług dla użytkowników internetu w celu zachowania, tam gdzie jest to konieczne i stosowne, neutralności sieci w Europie. Zgodnie ze zmienionymi wnioskami Komisji wszelkie wymogi na poziomie krajowym będą musiały być nakładane w sposób spójny, tak by nie tworzyć barier w ramach rynku wewnętrznego.

8. Poprawka 138 przyjęta przez Parlament w głosowaniu plenarnym w dniu 24 września stanowi, że: „nie można ograniczać podstawowych praw i wolności użytkowników końcowych bez uprzedniego orzeczenia organu sądowego, w szczególności zgodnie z art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczącym wolności wypowiedzi i prawa do informacji, z wyjątkiem przypadków zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w których orzeczenie może zostać wydane później.” Jak już stwierdzono w dniu 6 października, Komisja może zaakceptować tę poprawkę, która została przegłosowana większością dziewięćdziesięciu procent głosów podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (MEMO/08/681). Zdaniem Komisji poprawka ta jest ważnym potwierdzeniem podstawowych zasad prawnych porządku prawnego Wspólnoty, w szczególności podstawowych praw obywateli. Pozwala ona państwom członkowskim zapewnić właściwą równowagę pomiędzy poszczególnymi prawami podstawowymi, w szczególności prawem do poszanowania życia prywatnego, prawem do ochrony mienia, prawem do skutecznego środka odwoławczego oraz prawem do wolności wyrażania opinii i informacji.

9. Bezpieczeństwo danych: Komisja ponownie potwierdza konieczność informowania organów regulacyjnych i ogółu społeczeństwa przez operatorów telekomunikacyjnych o naruszeniach bezpieczeństwa. Komisja podkreśla, że powiadomienia muszą z zasady być przekazywane osobom, których dane naruszenie dotyczy, a procedura powiadomienia musi pozostawać szybka, prosta i skuteczna. W celu obiektywnego wyjaśnienia, w jakich przypadkach takie powiadomienia będą wymagane, Komisja na mocy nowych dokumentów legislacyjnych przedstawi bardziej szczegółowe wytyczne na temat okoliczności naruszenia, w przypadku których powinno być przekazywane powiadomienie.


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/628EA7DF9906BD89C12574FA0054001A?Openfacebook