SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


LISTOPAD 2008 r. Zabezpieczenie przyszłości energetycznej Europy

Zabezpieczenie przyszłości energetycznej Europy: Komisja przedstawia propozycje dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, mechanizmu solidarności oraz racjonalizacji zużycia energii.

Komisja Europejska przedłożyła dziś obszerny pakiet energetyczny, który stanowi nowy impuls dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy, uzupełniając propozycje zawarte w pakiecie dotyczącym zmian klimatycznych, który z kolei ma zostać ostatecznie przyjęty przed końcem tego roku. Przedstawiony pakiet obejmuje nową strategię na rzecz stworzenia mechanizmu solidarności między państwami członkowskimi oraz nową strategię w zakresie sieci energetycznych, która ma zachęcić do inwestycji w sieci o wyższej wydajności, przystosowane do przesyłu energii ze źródeł niskoemisyjnych. Częścią pakietu jest również nowy plan działań na rzecz solidarności i bezpieczeństwa energetycznego UE, w którym określono pięć obszarów wymagających podjęcia dodatkowych działań służących trwałemu zabezpieczeniu dostaw energii. Komisja wybiega również myślą w przyszłość, kierując uwagę na wyzwania, przed którymi Europa stanie w latach 2020-2050. Ponadto przedstawiono zestaw wniosków dotyczących racjonalizacji zużycia energii, który służy osiągnięciu oszczędności w kluczowych obszarach takich jak budynki oraz produkty zużywające energię, a także zwiększeniu wagi świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z inspekcji systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Prezentując drugi pakiet Komisji w ramach strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej, przewodniczący Komisji José Manuel Barroso stwierdził: „Ceny energii w Unii Europejskiej wzrosły na przestrzeni ostatniego roku o średnio 15%. Import pokrywa 54% europejskiego zapotrzebowania na energię, co każdego obywatela Unii kosztuje 700 euro rocznie. Wymaga to od nas szybkiego podjęcia działań służących zmniejszeniu zużycia i uzależnienia od importu. Konieczne są inwestycje i większa dywersyfikacja. Przyjęte dziś wnioski legislacyjne stanowią jednoznaczny wyraz dążenia Komisji do zagwarantowania długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii i powinny umożliwić nam osiągnięcie istotnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wyrażonych formułą «3 razy 20».”

Andris Piebalgs, członek Komisji odpowiedzialny za kwestie energii, podkreślił szanse związane z nowymi inwestycjami, redukcją kosztów oraz nowymi miejscami pracy: „Jak nigdy dotąd Unia Europejska zjednoczyła się celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wysokim cenom energii oraz zagrożeniom dla bezpieczeństwa energetycznego. Musimy jednak zwiększyć wysiłki, stawiać sobie bardziej ambitne cele i mieć więcej odwagi, tak by uniknąć w przyszłości ryzyka zaburzeń dostaw energii. Wymusza to inwestycje, a inwestycje w sektorze energii, w tym działania na rzecz racjonalizacji zużycia, stanowią dodatkowy impuls dla naszej gospodarki, którego potrzebuje ona w obecnym, nacechowanym niepewnością okresie.”

Pierwszym priorytetem określonym w drugim przeglądzie strategicznym jest przyjęcie i szybkie wdrożenie środków umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych przez Radę Europejską celów polityki energetycznej, tj. 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w łącznym zużyciu oraz ograniczenia zapotrzebowania na energię o 20% – a wszystko to do roku 2020. Ten pakiet w zakresie zmian klimatycznych, przedstawiony przez Komisję w styczniu 2008 r., musi zostać w nadchodzących tygodniach ostatecznie zaakceptowany przez Radę i Parlament. Energia z ekologicznych i bardziej zdywersyfikowanych źródeł w połączeniu z racjonalizacją zużycia oferuje korzyści dla europejskiej gospodarki, a także z punktu widzenia zaopatrzenia w energię. Nowe przepisy przyczynią się również do stworzenia bardziej stabilnych, spójnych i przejrzystych ram dla nowych inwestycji w sektorze energetycznym.

Drugi priorytet stanowi uwzględnienie rosnącej niepewności co do bezpieczeństwa dostaw energii dla Europy. Nawet jeśli cele w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych zostaną osiągnięte, uzależnienie Europy od importu będzie prawdopodobnie wzrastać. Unia musi również ulepszyć obecne ramy polityczne, jeśli chce osiągnąć wyznaczone cele w zakresie racjonalizacji zużycia energii. Należy także wzmocnić europejskie możliwości wspólnego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W nowym planie działań na rzecz solidarności i bezpieczeństwa energetycznego UE Komisja określiła pięć obszarów, w których konieczne są dodatkowe działania, umożliwiające Unii wkroczenie na właściwą ścieżkę prowadzącą do zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii w przyszłości oraz do oddalenia ryzyka kryzysu dla całej UE. Konieczne jest bardziej skuteczne wsparcie dla projektów budowy potrzebnej infrastruktury. Unia musi lepiej wykorzystywać własne źródła energii, zarówno odnawialne, jak i kopalne. Więcej uwagi należy poświęcić kwestii solidarności, w tym unijnym mechanizmom na wypadek sytuacji kryzysowych, rezerwom ropy naftowej oraz różnorodnym mechanizmom reagowania na ewentualne zaburzenia dostaw gazu. Należy szybko podjąć dodatkowe wysiłki na rzecz polepszenia efektywności energetycznej.

Do osiągnięcia celów polityki energetycznej, a także do zwiększenia w tym zakresie wpływu UE na arenie międzynarodowej, przyczyni się również zwrócenie większej uwagi na kwestie energii w stosunkach zewnętrznych Unii, w tym poprzez oparcie na zasadzie wzajemnej zależności stosunków z krajami będącymi dostawcami i odbiorcami energii oraz krajami tranzytu.

Szczególnie istotna będzie w tym względzie ściślejsza koordynacja między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Komisją jeśli chodzi o stosunki zewnętrzne w dziedzinie energii.

W ramach pakietu Komisja przedstawiła szereg dokumentów uzupełniających, w których rozwijane są powyższe kierunki działań. Na pierwszy plan wysuwa się kwestia racjonalizacji zużycia energii. Przedstawiony zestaw wniosków dotyczących racjonalizacji zużycia służy osiągnięciu oszczędności w kluczowych obszarach, takich jak budynki oraz produkty zużywające energię, a także zwiększeniu wagi świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z inspekcji systemów ogrzewania i klimatyzacji. Celem poprawy wydajności zaopatrzenia w energię Komisja przyjęła wytyczne umożliwiające upowszechnienie wytwarzania energii elektrycznej w wysokowydajnych instalacjach kogeneracji. W roku 2009 Komisja planuje dogłębną ocenę przedstawionego w 2006 r. europejskiego planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii.

Zasadnicze znaczenie dla całego pakietu ma również kwestia inwestycji. Niezbędne są idące w miliardy euro nakłady na europejskie sieci energetyczne celem wymiany przestarzałej infrastruktury i przystosowania ich do przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych. W zielonej księdze poświęconej sieciom energetycznym określono sześć strategicznych inicjatyw o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE: plan połączeń międzysieciowych w basenie Morza Bałtyckiego, śródziemnomorski pierścień energetyczny, odpowiednie połączenia sieci gazowych i elektroenergetycznych z Europą Środkową i Południowo-Wschodnią na osi północ-południe, sieć przybrzeżną na Morzu Północnym, południowy korytarz gazowy oraz skuteczny system dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla Europy.

Kontekst

Pierwszy przegląd strategiczny doprowadził do uzgodnienia przez Radę Europejską w marcu 2007 r. celów w zakresie europejskiej polityki energetycznej. Od tego czasu Komisja zaproponowała szereg środków służących osiągnięciu tych celów, w tym pakiet wniosków dotyczących dalszego otwarcia europejskich rynków energii (którego przyjęcie jest bliskie), strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (mający na celu wspieranie ekologicznych technologii), nowe środki na rzecz zmniejszenia zużycia energii przez artykuły konsumpcyjne, a także wnioski dotyczące nowych obowiązkowych wartości docelowych w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych oraz emisji gazów cieplarnianych.

W marcu 2007 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o przedłożenie zaktualizowanego strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej na początku 2009 r. Przyjęte dziś propozycje legislacyjne stanowią odpowiedź na wniosek Rady.


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/DF7D3CF50EF1B289C1257500004664B4?OpenARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK