SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


Polecamy projekty Europe Direct Lublin oraz ważne wydarzenia dla Unii Europejskiej z dziedzin ekonomii, kultury, funkcjonowania państw i życia społeczeństw oraz poszczególnych obywateli. Oferujemy szeroką gamę szkoleń, kursów, konsultacji, konkursów, spotkań i materiałów dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań. W biurze ED do Państwa dyspozycji pozostają konsultanci i eksperci, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej.

ZACHĘCAMY DO WYPEŁNIENIA KRÓTKIEJ ANKIETY ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ EUROPE DIRECT


LISTOPAD 2008 r. Polacy o zmianach klimatycznych

Olbrzymia większość Polaków (92%) uważa, że zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie, któremu trzeba aktywnie przeciwdziałać, a 79% jest przekonanych, że zmiany klimatyczne dotykają ich osobiście – wynika z sondażu zamówionego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Zdaniem ankietowanych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oznacza korzyści, takie jak czystsze środowisko (79%), rozwój nowych technologii i miejsca pracy (53%) oraz wyższa jakość życia (51%) i poprawa bezpieczeństwa energetycznego (50%). Najczęściej wyrażana obawa dotyczy wzrostu cen energii (66%)

Polacy są niemal powszechnie (92%) przekonani, że zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie, któremu trzeba aktywnie przeciwdziałać. Siedmiu na dziesięciu (71%) uważa, że ze zmianami klimatycznymi należy walczyć, nawet gdyby miało to być szkodliwe dla wzrostu gospodarczego. Wzrost gospodarczy nad ekologię przedkłada natomiast co piąty ankietowany (20%).

Większość Polaków (60%) uważa, że elektrownie powinny płacić za całą emisję szkodliwego dwutlenku węgla, który powstaje przy produkcji energii. Nie zgadza się z tym co piąty (20%) ankietowany.

Prawie wszyscy badani (96%) przekonani są, że powinniśmy używać więcej czystszej energii lub energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Zdecydowana większość (69%) Polaków byłaby skłonna płacić nieco więcej za czystą energię, czyli energię wytwarzaną przy wykorzystaniu „czystszych technologii” lub pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Sześciu na dziesięciu (62%) z tych, którzy zaakceptowaliby wyższe ceny, nie chciałoby, aby były one wyższe o więcej niż 10%. Co piąty (20%) zgodziłby się płacić do 20% więcej.

Niemal wszyscy ankietowani (92%) wierzą, że drobne działania podejmowane w codziennym życiu mogą mieć realny wpływ na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Ponad połowa (56%) respondentów stwierdza, że czują się dobrze poinformowani o działaniach, które można podjąć w codziennym życiu, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. 38% wskazuje na brak dostatecznej informacji.

Aż 86% Polaków deklaruje, że gdyby mieli więcej informacji na temat sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w codziennym życiu, byliby skłonni podjąć dodatkowe działania w tym zakresie.

Niemal wszyscy (99%) respondenci deklarują, że podjęli co najmniej jedno z działań, które mogą się przyczynić do ograniczenia zmian klimatycznych. Trzy czwarte (75%) badanych deklaruje zmniejszanie ogrzewania w domu na czas nieobecności i segregację śmieci. 74% ankietowanych zakupiło torby wielokrotnego użytku, zaś 72% – energooszczędny sprzęt AGD. Siedmiu na dziesięciu (70%) zmniejszyło zużycie wody.

Wśród korzyści, wynikających z przeciwdziałania zmianom klimatycznym, Polacy wskazują przede wszystkim na czystsze środowisko (79%), rozwój nowych technologii i miejsca pracy (53%), poprawę jakości życia (51%) mniejszą zależność od importowanej energii i większe bezpieczeństwo energetyczne (50%). Nieco rzadziej (38%) wymieniamy natomiast korzyści finansowe (realne oszczędności).

W związku z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, Polacy najczęściej (66%) obawiają się wzrostu cen energii, niekorzystnej zmiany stylu życia (34%) i pogorszenia konkurencyjności europejskiej gospodarki (27%).

Sondaż przeprowadzono telefonicznie w dniach 17-19 października na reprezentatywnej grupie 500 Polaków w wieku powyżej 18 lat. Na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce badanie zrealizował TNS OBOP.


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/532C5C3EE0DDF4A8C12575000046EC98?Openfacebook