SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


LISTOPAD 2008 r. Pomoc państwa coraz lepiej ukierunkowana w UE

Według opublikowanych przez Komisję Europejską najnowszych danych, państwa członkowskie przyznawają coraz lepiej ukierunkowaną pomoc państwa, wykorzystując w coraz większym stopniu możliwości, jakie stwarzają niedawno zmienione unijne przepisy w tym zakresie.

W 2007 r. państwa członkowskie przyznały średnio 80% swojej pomocy na realizację celów horyzontalnych, w porównaniu z ok. 50% w połowie lat dziewięćdziesiątych. Zwiększono przy tym wydatki na pomoc na prace badawczo-rozwojowe oraz pomoc na ochronę środowiska. W obliczu obecnego kryzysu finansowego, dzięki koordynacji działań, państwom członkowskim i Komisji udało się zapewnić szybkie wdrożenie programów wsparcia dla sektora finansowego, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

Komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes skomentowała to następująco: „Bardzo doceniam wysiłki podjęte przez państwa członkowskie na rzecz udzielania lepiej ukierunkowanej pomocy. Biorąc pod uwagę, że w latach dziewięćdziesiątych na cele horyzontalne przeznaczano 50% pomocy, obecny wynik na poziomie 80% wydaje się bardzo pozytywny. W okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej jest jeszcze bardziej istotne, aby przyznawana pomoc była dobrze ukierunkowana”.

W ciągu ostatnich 25 lat ogólny poziom pomocy państwa zmniejszył się z ponad 2% PKB w latach osiemdziesiątych do ok. 0,5% w 2007 r. Wprawdzie tablica wyników pokazuje trwałą tendencję wśród państw członkowskich do udzielania pomocy przede wszystkim na cele horyzontalne, jednak stwierdza się również, iż w związku z ostatnim kryzysem finansowym istnieje prawdopodobieństwo, że w 2008 r. niektóre państwa znacznie zwiększą pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

Pomoc na przezwyciężenie kryzysu finansowego

Koordynacja działań państw członkowskich i Komisji umożliwiła szybkie wdrożenie odpowiednich programów wsparcia w celu zaradzenia kryzysowi finansowemu w zgodzie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa. W związku z wyjątkową sytuacją na rynkach oraz dużą liczbą zgłoszeń Komisja stanęła przed wyzwaniem, jakim jest szybkie rozpatrywanie zgłaszanych spraw przy jednoczesnym zapewnieniu proporcjonalności podejmowanych przez nią środków i równego traktowania przedsiębiorstw. Dzięki sprawnej współpracy z państwami członkowskimi oraz szybkiemu ustanowieniu procedury przyspieszonej Komisja była w stanie udzielać odpowiedzi na zgłoszenia oraz przyjmować decyzje w rekordowo krótkim czasie – w niektórych przypadkach nawet w ciągu 24 godzin (jak na przykład w sprawie banku Bradford & Bingley, zob. IP/08/1437, bądź zob. również przegląd ostatnio przyjętych decyzji MEMO/08/674).

Uproszczenie

W następstwie reform zapoczątkowanych w 2005 r. planem działania w zakresie pomocy państwa (zob. IP/05/680), coraz większa liczba środków pomocy jest obecnie wyłączona z przeprowadzanych przez Komisję kontroli ex ante na mocy przepisów rozporządzenia de minimis (zob. IP/06/1765) lub ostatnio przyjętego ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (zob. IP/08/1110). Pozwala to Komisji skoncentrować się na sprawach najbardziej zagrażających konkurencji. Już w 2007 r., czyli jeszcze przed przyjęciem ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, środki pomocy objęte wyłączeniem stanowiły 65% wszystkich środków, przy czym w 2002 r. było to 40% środków. Niemniej tendencja ta nie przełożyła się jeszcze w tym samym stopniu na wydatki: w 2007 r. 13% łącznej kwoty pomocy zostało przyznane w ramach wyłączeń grupowych (w porównaniu z 6% w 2006 r.). Obecnie ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych ułatwia państwom członkowskim przyznawanie właściwego rodzaju pomocy, a w szczególności zapewnia MŚP łatwiejszy dostęp do środków finansowych, co pozwala im na efektywniejsze radzenie sobie z trwającym kryzysem finansowym i gospodarczym.

Egzekwowanie przepisów prawa

Tablica wyników pokazuje również, że osiągnięto postęp w zakresie odzyskiwania pomocy niezgodnej z prawem i ze wspólnym rynkiem. Do końca 2008 r. liczba niewykonanych decyzji o odzyskaniu pomocy wyniosła 47, w porównaniu z 93 na koniec 2004 r. Ponadto skutecznie odzyskano kwotę 7,1 mld EUR oraz ściągnięto odsetki w wysokości 2,4 mld EUR. Oznacza to, że do końca czerwca 2008 r. beneficjenci faktycznie zwrócili prawie 90 % łącznej kwoty pomocy niezgodnej z prawem i ze wspólnym rynkiem, w porównaniu z zaledwie 25% na koniec 2004 r.

Komisja uważa, że egzekwowanie przepisów dotyczących pomocy państwa przez sądy krajowe ma duże znaczenie dla całego systemu kontroli pomocy państwa, dlatego niedawno zainicjowała konsultacje publiczne dotyczące szeregu wytycznych mających ułatwiać sądom państw członkowskich stosowanie przepisów UE dotyczących pomocy państwa (zob. IP/08/1384).

Tablicę wyników oraz szereg szczegółowych zestawień statystycznych i wskaźników dla wszystkich państw członkowskich zamieszczono na portalu Europa na stronie :

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/582C710D8095A166C125750500599060?OpenARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK