SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


LISTOPAD 2008 r. „Europeana” – europejska biblioteka cyfrowa

Europeana, europejska multimedialna biblioteka cyfrowa, otwiera swoje podwoje. Na stronie internetowej www.europeana.eu internauci z całego świata będą mieli dostęp do ponad dwóch milionów książek, map, nagrań, fotografii, dokumentów archiwalnych, obrazów i filmów z bibliotek narodowych i instytucji kulturalnych z dwudziestu siedmiu państw członkowskich UE.


www.europeana.eu

Europeana otwiera nową drogę do korzystania z europejskiego dziedzictwa: każdy, kto interesuje się literaturą, sztuką, nauką, polityką, historią, architekturą, muzyką lub filmem, będzie miał swobodny i szybki dostęp do największych zbiorów i arcydzieł europejskich w ramach jednej wirtualnej biblioteki, dzięki portalowi internetowemu dostępnemu we wszystkich językach Unii Europejskiej. Ale jest to dopiero początek. W 2010 r. Europeana udostępni miliony pozycji reprezentujących różnorodność bogactwa kulturowego Europy oraz dysponować będzie obszarami interaktywnymi, takimi jak społeczności internetowe o wspólnych zainteresowaniach. W latach 2009-2011 z funduszy unijnych zostanie na te cele przeznaczone około 2 miliony euro rocznie. Komisja ma również zamiar włączyć sektor prywatny w dalsze rozszerzanie europejskiej biblioteki cyfrowej. We wrześniu 2007 r. Parlament Europejski, w rezolucji przyjętej przeważającą większością głosów, wyraził poparcie dla utworzenia europejskiej biblioteki cyfrowej.

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, powiedział: „Europeana pozwala nam połączyć zalety europejskiej konkurencyjności w dziedzinie komunikacji i technologii sieci z naszym bogatym dziedzictwem kulturowym. Obywatele Europy będą odtąd mieli szybki i łatwy dostęp do niezwykle bogatych zasobów naszych wielkich zbiorów w ramach jednolitej przestrzeni cyfrowej. Europeana to znacznie więcej niż biblioteka, jest ona prawdziwą zachętą dla europejczyków XXI wieku do naśladowania ich kreatywnych przodków, takich jak wybitni twórcy renesansu. Wystarczy wyobrazić sobie możliwości, jakie stwarza ona studentom, miłośnikom sztuki i badaczom, w zakresie dostępności, porównywania i wyszukiwania w Internecie skarbów kultury ze wszystkich państw członkowskich. Jest to niepodważalny dowód na to, że kultura znajduje się w centrum integracji europejskiej.”

„Europeana daje nam okazję do podróżowania w czasie, ponad granicami i w głąb nowych koncepcji dotyczących definicji naszej kultury Co więcej, pozwala stworzyć więź między ludźmi i ich historią oraz, dzięki interaktywnym stronom i narzędziom, także budować więzi międzyludzkie”, powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Dzisiaj wzywam wszystkie instytucje kulturalne Europy, wydawnictwa i sektor technologii do uczestnictwa w tworzeniu przyszłych cyfrowych treści Europeany. Powinniśmy uczynić ją miejscem interaktywnego, kreatywnego uczestnictwa dostępnego dla wszystkich, którzy pragną mieć swój wkład w kulturę europejską i dzielić ją z innymi. Moim celem jest, aby w roku 2010 Europeana pomieściła co najmniej 10 milionów obiektów.

Elisabeth Niggemann, dyrektor generalny Niemieckiej Biblioteki Narodowej oraz prezes Fundacji Europejskiej Biblioteki Cyfrowej – organizacji wspierającej Europeanę - dodała: „Europeana podnosi atrakcyjność instytucji kulturalnych w oczach pokolenia Web 2.0, którego oczekiwania obejmują możliwość jednoczesnego czytania tekstów, oglądania zapisów video i słuchania zapisów dźwiękowych oraz śledzenia obrazów w tym samym czasie i przestrzeni. Proponowana pełna oferta multimedialna buduje związek młodych ludzi z kulturą europejską, jej przeszłością i teraźniejszością.

Europeana stwarza możliwość wyszukiwania i jednoczesnego przeglądania cyfrowych zasobów europejskich bibliotek, archiwów i muzeów. Oznacza to, że użytkownicy mogą zgłębiać interesujące ich zagadnienia bez potrzeby udawania się do szeregu obiektów i ośrodków informacji.

Europeana została zainicjowana przez Komisję w 2005 r. i opracowana szczegółowo w ramach ścisłej współpracy z bibliotekami narodowymi i innymi instytucjami kulturalnymi państw członkowskich, jak również przy szerokim poparciu ze strony Parlamentu Europejskiego. Jest ona zarządzana przez Fundację Europejskiej Biblioteki Cyfrowej, która łączy najważniejsze europejskie stowarzyszenia bibliotek, archiwów, muzeów, archiwów audiowizualnych i instytucji kulturalnych. Europeana ma swoją siedzibę w niderlandzkiej bibliotece narodowej, Koninklijke Bibliotheek.

Materiały dla Europeany pochodzą z ponad tysiąca organizacji kulturalnych z całej Europy. Europejskie muzea, w tym paryski Luwr i amsterdamskie Rijksmuseum, dostarczyły cyfrowe zapisy obrazów i obiektów ze swoich kolekcji. Archiwa państwowe udostępniły ważne dokumenty państwowe, a Francuski Narodowy Instytut Sztuk Audiowizualnych (INA) dostarczył 80 tysięcy zapisów programów z XX wieku, w tym sekwencje zdjęciowe z pól bitew we Francji z 1914 r. Wkład bibliotek narodowych z całej Europy stanowiły zasoby drukowane i rękopisy, w tym kopie cyfrowe wybitnych dzieł, które stały się źródłem nowych idei.

W latach 2009-2010, w ramach programu badawczego UE (EU's research programme), na badania w zakresie bibliotek cyfrowych zostanie przeznaczone około 69 milionów euro. W tym samym czasie, w ramach części programu na rzecz konkurencyjności i innowacji poświęconej społeczeństwu informacyjnemu (information society part of the Competitiveness and Innovation Programme), zostanie przeznaczone około 50 milionów euro na poprawę dostępności europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego.

Kontekst:

Już w 2000 r. Komisja Europejska rozpoczęła prace nad cyfryzacją i dostępem do zasobów kulturowych w Internecie. W latach 2000-2005 Komisja współfinansowała projekty badawcze i wspierała udoskonalanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, których zamiarem było udostępnienie narodowego dorobku kulturowego w Internecie.

W czerwcu 2005 r., dzięki Komisarz Viviane Reding, europejska biblioteka cyfrowa stała się sztandarowym projektem unijnej strategii i2010: europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia (IP/05/643). We wrześniu tego samego roku Komisja określiła zadania niezbędne do udostępnienia całemu społeczeństwu europejskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego (IP/05/1202). W sierpniu tego roku Komisja wezwała państwa członkowskie do wzmocnienia starań na rzecz projektu Europeana, w szczególności poprzez przeznaczenie większych środków finansowych na cyfryzację i precyzyjniejsze określenie, jak dużą część zasobów będą chciały poddać cyfryzacji. (IP/08/1255, MEMO/08/546).

Praca służb Komisji nad projektem europejskiej biblioteki cyfrowej była wspomagana przez grupę krajowych ekspertów wysokiego szczebla z sektora publicznego i prywatnego: reprezentowali oni instytucje kulturalne, sektor teleinformatyczny i posiadaczy praw.


ŹRÓDŁA

http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/AAE821A8671E4B78C125750800332150?Open
http://www.europeana.eu/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm/
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4505ARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK