SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


GRUDZIEŃ 2008 r. Ratowanie życia – Komisja zmierza do poprawienia wskaźników dawstwa narządów w Europie

Komisja przyjęła dzisiaj ważne środki dotyczące bezpieczeństwa i jakości dawstwa narządów oraz plan współpracy z państwami członkowskimi w zakresie umacniania europejskich systemów dawstwa i przeszczepiania narządów. Dla wielu pacjentów przeszczep to jedyna możliwość uratowania życia. Obecnie w UE 56 tys. pacjentów czeka na odpowiedniego dawcę. Ocenia się, że codziennie w oczekiwaniu na przeszczep umiera 12 osób. Proponowana dyrektywa oraz plan działania dotyczą trzech głównych wyzwań: poprawy jakości i bezpieczeństwa narządów w Europie, zwiększenia dostępności narządów oraz skuteczności i dostępności systemów działań związanych z transplantacją

Komisarz UE ds. zdrowia, Androulla Vassiliou, powiedziała: „Proponowane środki mają na celu ratowanie życia. Chcemy zapewnić obywateli i pacjentów w Europie, że Unia Europejska oraz państwa członkowskie współpracują ze sobą w celu zmaksymalizowania wysiłków na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa i wysokiej jakości systemów przeszczepiania narządów.”

Środki zapewniania jakości i bezpieczeństwa narządów – dyrektywa

Proponowana dyrektywa tworzy jasne ramy prawne dla dawstwa i przeszczepiania narządów w Unii Europejskiej. Konkretnie oznacza to, że w każdym państwie członkowskim zostanie utworzony lub wskazany właściwy organ krajowy w celu zapewnienia przestrzegania norm UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa. Normy te obejmują utworzenie systemu identyfikacji pochodzenia narządów ludzkich oraz systemu zgłaszania istotnych zdarzeń i reakcji niepożądanych. Aby ułatwić wymianę narządów ludzkich, ustanowione zostaną też normy dotyczące zbierania danych o cechach wybranych narządów, natomiast krajowe programy jakości zagwarantują stałe monitorowanie działania oraz poprawę procesów i uczenia się. Celem tej dyrektywy jest zminimalizowanie ryzyka dla biorców przeszczepianych narządów, poprawa i optymalizacja przydzielania narządów w całej Unii Europejskiej oraz dostarczenie chirurgom przeprowadzającym operacje przeszczepów informacji niezbędnych do podjęcia najlepszych decyzji.

Dziesięciopunktowy plan działania

Plan działania (2009-2015) to przewidziany na 6 lat i obejmujący 10 działań priorytetowych plan dotyczący trzech głównych wyzwań, jakie stoją przed dawstwem i przeszczepianiem narządów w Europie. Są to: poprawa jakości i bezpieczeństwa narządów w Europie, zwiększenie dostępności narządów oraz skuteczności i dostępności systemów działań związanych z transplantacją. Celem planu działania jest stymulowanie wspólnych działań i ułatwianie ich koordynacji między państwami członkowskimi. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu różnych mechanizmów, takich jak wymiana dobrych praktyk lub tworzenie ogólnowspólnotowych umów obejmujących konkretne zagadnienia. Jeden obszar priorytetowy na przykład dotyczy poprawy wiedzy i umiejętności komunikacyjnych pracowników ochrony zdrowia i grup wsparcia pacjentów w zakresie dawstwa narządów. Drugim ważnym obszarem jest wymiana doświadczeń w zakresie pracy koordynatorów ds. transplantacji w celu zwiększenia liczby dostępnych narządów.

Kontekst

Dnia 31 maja 2007 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów. W komunikacie tym oraz w dołączonej do niego ocenie skutków zaproponowano szereg działań na poziomie Wspólnoty oraz państw członkowskich. Działania te mają na celu zwiększenie liczby dawców narządów w całej UE oraz zapewnienie jakości i bezpieczeństwa związanych z tym procedur.

Komisja zaproponowała podwójny mechanizm działania: plan działania zwiększający aktywną koordynację i zacieśniający współpracę między państwami członkowskimi, uzupełniony o instrument prawny obejmujący wspólne wymagania dotyczące jakości i bezpieczeństwa.

Na tej podstawie Komisja opracowała przyjęty dziś projekt dyrektywy i planu działania.

Dyrektywa w sprawie jakości i bezpieczeństwa dawstwa i przeszczepiania narządów wraz z planem działań na rzecz ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie dawstwa i przeszczepiania narządów znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/human_substance/organs_en.htm


ŹRÓDŁA

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/human_substance/organs_en.htm
http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/6F299191E511CE32C1257519004FBCB6?OpenARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK