SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


STYCZEŃ 2009 r. Nowe kwalifikacje = lepsza praca

Już niedługo większość osób zatrudnionych w UE będzie pracować w sektorze usług – tak wynika z najnowszego raportu.

Do roku 2020 trzy czwarte osób zatrudnionych w UE będzie pracować w sektorze usług, w dziedzinach takich jak ubezpieczenia, opieka zdrowotna, handel detaliczny i szkolnictwo. Do takiego wniosku doszli autorzy najnowszego sprawozdania w sprawie przyszłości europejskiego rynku pracy.

Z raportu wynika również, że częściej będą poszukiwani pracownicy, którzy skończyli studia wyższe i mają wysokie kwalifikacje, a jednocześnie mogą wykazać się ogólnymi umiejętnościami analitycznymi, znajomością komputera oraz łatwością komunikowania się i pracy w zespole. Równocześnie przewiduje się wzrost zapotrzebowania na robotników niewykwalifikowanych lub posiadających niskie kwalifikacje zawodowe.

Sprawozdanie powstało na zamówienie szefów europejskich rządów, w trosce o zapewnienie siły roboczej, która sprosta wymaganiom przyszłego rynku pracy , dzięki czemu uniknie się obecnych problemów wynikających z niedostosowania kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Dzisiaj wiele europejskich firm ma trudności ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza w przypadku stanowisk wymagających wysokich kwalifikacji. Jednocześnie część bardzo dobrze wykształconych osób utrzymuje się z prostych, niskopłatnych prac, co dowodzi, że sama wiedza nie zawsze jest równoznaczna z wysokimi kwalifikacjami.

Komisja Europejska poinformowała o planach uważniejszej obserwacji rynku pracy z uwagi na kryzys gospodarczy oraz o zamiarze regularnego powiadamiania o przewidywanych zmianach. Inne jej propozycje służą promowaniu doradztwa zawodowego i mobilności pracowników oraz poprawie zrozumienia globalnego rynku pracy dzięki kontaktom z organizacjami międzynarodowymi i krajami takimi, jak USA, Kanada czy Chiny. Działania te będzie wspierać grupa ekspertów, która zostanie powołana w 2009 r.

Europejski rynek pracy zmienia się w szybkim tempie z powodu nowych technologii, globalizacji, starzenia się ludności oraz przekształcania gospodarki w taki sposób, aby emitowano mniej związków węgla. Trwa też przechodzenie z systemu opartego na rolnictwie i tradycyjnych sektorach produkcji do systemu opartego na usługach i wiedzy. To, czy pracownicy będą umieli dostosować się do tych zmian, ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i ładu społecznego.

W latach 2006–2020 ma zostać stworzonych w UE w sumie około 20 mln miejsc pracy. Dodatkowe 80 mln ma powstać w związku z przechodzeniem na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego i spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym. Dlatego też prawdopodobnie zabraknie siły roboczej – nawet w sektorach, w których dzisiaj zwalnia się pracowników. Komisja Europejska zwraca jednak uwagę, że kryzys gospodarczy utrudnia opracowanie prognoz dotyczących zatrudnienia, zatem liczby te mogą się zmienić.

Trwają również prace nad planem zacieśnienia współpracy między państwami UE w zakresie reformy systemów kształcenia i szkoleniaARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK