SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


STYCZEŃ 2009 r. Nowe inwestycje w infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowe łącza internetowe

Komisja proponuje nowe inwestycje w wysokości 5 mld EUR w infrastrukturę energetyczną i szerokopasmowe łącza internetowe w latach 2009-2011, jako wsparcie unijnego planu naprawczego

Komisja przedstawiła 28 stycznia br. wnioski dotyczące inwestycji w najważniejsze projekty infrastruktury energetycznej i szerokopasmowe łącza internetowe. Wnioski te przedstawiono w ramach realizowanego obecnie planu naprawczego UE, zatwierdzonego przez Radę Europejską w grudniu 2008 r. Projekty te odegrają w perspektywie krótkoterminowej rolę bodźca, którego gospodarka unijna obecnie tak bardzo potrzebuje, a równocześnie pozwolą realizować takie strategiczne cele, jak np. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Wszystkie państwa członkowskie skorzystają na tym pakiecie środków.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso stwierdził: „Cały plan naprawczy UE opiera się na „inteligentnych inwestycjach” – zamierzonych jako krótkoterminowy bodziec, który pozwoli realizować cele długoterminowe. Komisja przyjęła dziś właśnie taki pakiet: wykaz konkretnych projektów, w które zamierza zainwestować 5 mld EUR ze środków niewykorzystanych w ramach unijnego budżetu; mają one pomóc zbudować silniejszą Europę w perspektywie długoterminowej. Musimy wyciągnąć wnioski z niedawnego kryzysu gazowego i zacząć zdecydowanie inwestować w sektor energii. Musimy również ożywić europejską gospodarkę poprzez stworzenie infostrad na obszarach wiejskich. Komisja zamierza współpracować z państwami członkowskimi nad ożywieniem unijnej gospodarki poprzez inwestycje w tych kluczowych dziedzinach. Wszystkie państwa członkowskie skorzystają na tym pakiecie środków.”


Zaprezentowany wczoraj pakiet obejmuje:

  • krótki komunikat, w którym przedstawiono kontekst inicjatywy i jej założenia;
  • w zakresie projektów energetycznych: wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie przyznania wsparcia wspólnotowego strategicznym projektom energetycznym. Proponowane są inwestycje o łącznej wartości 3,5 mld EUR, obejmujące inwestycje w wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (pula środków: 1,25 mld EUR), w morskie elektrownie wiatrowe (500 mln EUR) oraz projekty dotyczące połączeń systemów gazu i energii elektrycznej (1,75 mld EUR).
  • w zakresie łączy szerokopasmowych: Komisja proponuje przeznaczenie 1 mld EUR na rozbudowę i modernizację szybkich łączy internetowych na obszarach wiejskich. Środki te zostaną udostępnione za pośrednictwem Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i wykorzystane na wyeliminowanie w Europie obszarów nieobjętych siecią szerokopasmową (30% ludności na obszarach wiejskich nie ma dostępu do sieci szerokopasmowej).
  • w zakresie pokonywania nowych wyzwań określonych podczas oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej (WPR): przeznaczenie 0,5 mld EUR na rozpoczęcie działań zmierzających do sprostania nowym wyzwaniom określonym podczas oceny funkcjonowania WPR, przy wykorzystaniu istniejących mechanizmów rozwoju obszarów wiejskich. Wyzwania te obejmują: zmiany klimatyczne, energię odnawialną, gospodarkę wodną, różnorodność biologiczną i restrukturyzację sektora mleczarskiego.

Energia i sieci szerokopasmowe to dziedziny kluczowe dla przyszłości europejskiej gospodarki

Znaczenie bezpieczeństwa energetycznego szczególnie podkreślono w drugim strategicznym przeglądzie energetycznym Komisji w listopadzie 2008 r., a niedawny kryzys gazowy uwydatnił je jeszcze bardziej. W obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej szczególnie trudno jest znaleźć inwestorów dla wielu projektów. Wsparcie ze strony UE sprawi, że będzie można kontynuować ich realizację: projekty te pomogą w zlikwidowaniu luk w połączeniach międzysystemowych UE i umożliwią dalsze optymalne wykorzystanie wewnętrznych źródeł energii w UE. Projekty koncentrują się na potrzebach transgranicznych i przyczyniają do rozwoju nowych technologii o podstawowym znaczeniu dla przyszłych energetycznych potrzeb Europy.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury internetowej o wysokiej przepustowości jest koniecznym warunkiem dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. W europejskim planie naprawy gospodarczej jako jeden z celów przyjęto rozbudowę sieci łączności szerokopasmowej; dąży się do tego, aby w 2010 r. odsetek osób posiadających dostęp do internetu szerokopasmowego wynosił 100%. Na obszarach wiejskich zawsze jednak będą istniały dodatkowe trudności związane z podłączeniem do sieci szerokopasmowej. Ryzyko to wzrasta znacząco, gdy obniża się liczba inwestycji. Ma to bezpośrednie skutki społeczne i gospodarcze. Dlatego też należy skoncentrować działania na obszarach wiejskich i wykorzystać instrumenty rozwoju obszarów wiejskich do działań na miejscu, aby prace można było rozpocząć możliwie najszybciej.

Kontekst

W listopadzie 2008 r. w ramach europejskiego programu naprawy gospodarczej Komisja zaproponowała przeznaczenie w 2009 i 2010 r. dodatkowych 5 mld EUR niewykorzystanych środków finansowych z budżetu UE na inwestycje w projekty energetyczne i projekty łączności szerokopasmowej. W założeniu miało to przyspieszyć niezbędne inwestycje, złagodzić skutki recesji gospodarczej w sektorze budownictwa i wzmocnić potencjał długoterminowego zrównoważonego wzrostu UE poprzez ożywienie pewnych sektorów unijnej gospodarki. Wniesie to znaczący wkład w osiągnięcie uzgodnionego bodźca gospodarczego ( w wysokości 1,5 % PKB), na który składają się zarówno działania na poziomie krajowym, jak i unijnym.

Pakiet został przedstawiony dzisiaj przez przewodniczącego Komisji José Manuela Barrosa w porozumieniu z komisarzami Andrisem Piebalgsem, Mariann Fischer-Boel i Viviane Reding. Przedstawiając te wnioski, Komisja realizuje zadanie powierzone jej przez Radę Europejską w grudniu 2008 r., polegające na szybkim zaproponowaniu konkretnych projektów przy równoczesnym uwzględnieniu właściwej równowagi geograficznej. Aby szybko osiągnąć możliwie efektywne ogólne skutki dla gospodarki, szczególny nacisk położono na potrzebę inwestowania środków w 2009 i 2010 r.

Komisja ma nadzieję, że Rada i Parlament Europejski szybko osiągną postępy w debatach i procesie przyjmowania środków legislacyjnych, dzięki czemu przedstawione wnioski będą mogły jak najszybciej przynieść efekty. Komisja ma w związku z tym nadzieję, że uda się przyspieszyć zwykłe procedury w innych instytucjach w celu wdrożenia pakietu


ŹRÓDŁA
http://www.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/B0EC6FE865C118D5C125754D003B865D?OpenARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK