SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


LUTY 2009 r. Ograniczenie biurokracji w dziedzinie podatków

Dzięki uproszczeniu przepisów unijnych dotyczących podatku VAT firmom będzie łatwiej uporać się z ciążącymi na nich formalnościami.Trwa przegląd unijnych przepisów dotyczących fakturowania VAT pod kątem wprowadzenia do nich ewentualnych zmian, dzięki którym firmy mogłyby zaoszczędzić nawet do 18 mld euro rocznie. Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych i nadużyć finansowych, a także upowszechnienie elektronicznego fakturowania.

Poszczególne kraje mają prawo dostosować przepisy UE w zakresie podatku od wartości dodanej do swoich uregulowań prawnych. Jednak wiele przedsiębiorstw skarży się na to, że procedury krajowe są zbyt złożone i rozbieżne, co bardzo utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej w więcej niż jednym kraju. W nowych przepisach proponuje się poszczególnym krajom mniej wariantów, dążąc do standaryzacji stosowanych praktyk.

Zaproponowano również, aby firmy działające w innych krajach miały mniej czasu na zgłoszenie dokonanej transakcji, co mogłoby ułatwiać krajowym urzędom zwalczanie nadużyć finansowych. Poza tym nowe przepisy zniosą ograniczenia dotyczące stosowania faktur elektronicznych, co oznacza, że e-faktury będą traktowane tak samo jak wystawione na papierze.

Aby pomóc małym przedsiębiorstwom, zmienione przepisy rozszerzają zakres stosowania uproszczonej formy wystawiania faktur, zwłaszcza w przypadku faktur opiewających maksymalnie na 200 euro, natomiast poszczególnym krajom dają większą swobodę w decydowaniu o tym, kiedy pobierać podatek wykazany na fakturze.

„Przedstawiona w dniu dzisiejszym inicjatywa jest ważna, ponieważ wprowadzi dużo prostsze, nowocześniejsze i kompleksowe przepisy dotyczące fakturowania,” powiedział europejski komisarz ds. podatków i unii celnej Lázlo Kovács.

VAT jest podatkiem obciążającym konsumentów, a nie obciążeniem dla przedsiębiorstw. Istnieją znaczne różnice między stawkami podatkowymi w całej UE. Firmy pobierają podatek VAT wtedy, gdy sprzedają towary i mają obowiązek przekazać pieniądze pochodzące z podatków do Skarbu Państwa. Muszą się przy tym posłużyć fakturami, aby wykazać że podatkiem VAT obciążono klientów.

Proponowane zmiany są ważnym elementem trwających wysiłków na rzecz ograniczenia biurokracji. Przed czterema laty Komisja rozpoczęła działania mające na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych dla europejskich przedsiębiorstw, upraszczając w tym celu prawodawstwo. Od tamtej pory zaproponowano, by z rejestru prawa unijnego usunąć około 7, 800 stron.

W 2007 r. Komisja postanowiła, że konieczne są dalsze działania, w tym wprowadzenie środków technicznych, aby łatwiej było wdrażać przepisy unijne, szczególnie w dziedzinie prawa podatkowego i dotyczącego przedsiębiorstw. Według jej szacunków wysiłki w tym zakresie przyniosły firmom oszczędności wynoszące około 30 mld euro.

Wzorując się na działaniach Komisji Europejskiej, w 21 krajach UE zapoczątkowano podobne programy służące uproszczeniu i poprawie jakości krajowych regulacji prawnych.


ŹRÓDŁA
http://ec.europa.eu/news/economy/090129_1_pl.htmARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK