SZUKAJ NA STRONACH EUROPE DIRECT LUBLIN


logo


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Unii Europejskiej
i zaangażować się w dyskusję dotyczącą jej przyszłości?


MARZEC 2009 r. Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych "Pięć lat członkostwa Polski w UE"

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych "Pięć lat członkostwa Polski w UE"

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych odnoszący się do następujących priorytetów informacyjnych na 2009 rok uzgodnionych przez Radę, Komisję i Parlament Europejski na podstawie wspólnej deklaracji o partnerskim procesie komunikacji poświęconej Europie oraz innych priorytetów przewidzianych w Programie prac Komisji Europejskiej na 2009 rok:

 1. obchody piątej rocznicy członkostwa Polski w UE;
 2. obchody dwudziestolecia przemian demokratycznych w Europie Środkowej i Wschodniej;
 3. wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku;
 4. energia i zmiany klimatyczne;
 5. przyszłość Europy dla obywateli;
 6. Europa w świecie.

Przedmiotem dotacji mogą być projekty skierowane bezpośrednio do społeczności lokalnych oraz wybranych grup społecznych i zawodowych na szczeblu lokalnym, regionalnym, bądź krajowym, takie jak:

 • konferencje, debaty publiczne, spotkania otwarte z ekspertami, seminaria, wykłady;
 • publikacje (m.in. broszury, ulotki,), serwisy internetowe;
 • projekty o charakterze promocyjnym, jak np. stoiska i punkty informacyjne organizowane podczas imprez masowych, połączone z konkursami.

Projekty powinny być zrealizowane w jednym z dwóch terminów:
od 18 maja do 30 czerwca 2009 r.;
od 15 września do 30 listopada 2009 r.

Pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi 110.000,00 Euro.
Wymagany wkład własny oferenta wynosi 30% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.
Minimalna wysokość dotacji wynosi 5.000,00 Euro, a maksymalna 15.000,00 Euro.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:

 • zgodność z określonymi wymogami i interesem ogólnym (max 20 pkt.);
 • wymiar europejski i szczególny wpływ na odbiorców (max 20pkt.);
 • efekt mnożnikowy (max 20 pkt.);
 • wkład w rozwój długotrwałej współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej i międzysektorowej (max 20 pkt.);
 • zasadność proponowanego budżetu (max 20 pkt.)

Szczegółowe zasady oceny ofert zawarte są w regulaminie konkursu.

Wzór oferty i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz w BIP Urzędu.

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i przesłane w 3 egzemplarzach pocztą na adres:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

lub składane osobiście bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej w godz. 9.00 – 16.00 na dziennik podawczy UKIE na adres:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: "Pięć lat członkostwa Polski w UE– konkurs dla organizacji pozarządowych".

Oferty należy składać do 7 kwietnia 2009 r. (w przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem poczty kurierskiej decyduje data stempla pocztowego).

W roku 2008 UKIE dofinansował działania objęte tematyką konkursu opisaną w pkt. 4 na kwotę 102.609,19 zł. W latach 2008-2009 UKIE nie dofinansowywał działań objętych tematyką konkursu opisaną w pkt. 1-3 i 5-6.

Lista oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dotacji, zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej www.ukie.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w dniu 8 maja 2009 r.

Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

Urząd KIE zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień regulaminu konkursu otwartego – "Pięć lat członkostwa Polski w UE".

Zapytania dotyczące konkursu zgłaszać można drogą elektroniczną na adres: agata_dobrowolska@mail.ukie.gov.pl lub iwona_maksymiuk@mail.ukie.gov.pl

Odpowiedzi na zapytania będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej UKIE pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie: www.ukie.gov.pl/ukie/finansowanie z funduszy ukie/konkursy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (Realizowanie zadań publicznych/ Dotacje UKIE).


ŹRÓDŁA
UKIE
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ukie.nsf/0/1EB7177B00C2D7E2C12575740030B68FARCHIWUM
EUROPE DIRECT
LUBLIN

PROSZĘ WYBRAĆ ROK